artykuł nr 1

Zadania Komisji

Do zadań Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego należą sprawy z zakresu:
  • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w enegrię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
  • opiniowanie projektów programów gospodarczych
  • targowiska i hale targowe
  • lasów i rolnictwa
  • wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę Gminy
Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania