artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Wartość zamówienia: 15 865.69 EURO

2. Rodzaj zamówienia: Usługi

3. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę

4. Nazwa zamówienia:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000 zł na okrestrzech lat na zadania inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wmiejscowości Goźlice-Zakrzów i Krobielice.

 5. Opis:
Kredyt długoterminowy w wysokości 650 000 zł na okrestrzech lat na zadania inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wmiejscowości Goźlice-Zakrzów i Krobielice - termin realizacjizamówienia 20.12.2006 roku.

II. Udzielenie zamówienia 

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6
28-131 Solec Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. 0413776016, fax. 0413776031
e-mail: nbs@go2.pl

2. Informacja o cenie wybranej ofery oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)
Cena:
oprocentowanie kredytu: 4.64%
opłata przygotowawcza: 650.00 zł

Oferta z najniższą ceną: 4.64%, opłata przygotowawcza: 650.00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 5.04%, prowizja od przyznanego kredytu 3 250.00 zł
artykuł nr 2

Odbudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DO 60 000 EURO

Klimontów, 2006.10.05

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661006, fax. 015-8661847, email: klimontow@klimontow.ugm.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę drogi gminnej Goźlice przez wieś.

Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Goźlice przez wieś polegająca na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji, wykonanie warstwy ścieralnej, utwardzenie poboczy
- powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej - ok 1450 m2
- powierzchnia parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1400 m2
- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej - ok. 200 m2

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego: 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pok. 5 w godz. od 800 do 1400 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 36.60 zł brutto

Termin wykonania robót:
Realizacja zamówienia w trzech etapach w latach 2006-2008
Etap do realizacji w roku 2006 - miesiąc od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wiesława Nowakowska, tel. 015-8661006 w godz. 730 - 1500

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą wziąc udział oferenci, którzy spełnili warunki art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 2006.10.13 do godz. 1100

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.10.13 o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

Postępowanie unieważniono:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

artykuł nr 3

Odbudowa drogi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DO 60 000 EURO

Klimontów, 2006.09.19

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel.015-8661006, fax. 015-8661847, email: klimontow@klimontow.ugm.plogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę drogi gminnej Goźlice przez wieś.

Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Goźlice przez wieś polegająca na wzmocnieniuistniejącej konstrukcji, wykonanie warstwy ścieralnej, utwardzeniepoboczy
- powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej - ok 1450 m2
- powierzchnia parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1400 m2
- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej - ok. 200 m2

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego: 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pok. 5 w godz. od 800 do 1400 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 36.60 zł brutto

Termin wykonania robót:
Realizacja zamówienia w trzech etapach w latach 2006-2008
Etap do realizacji w roku 2006 - miesiąc od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wiesława Nowakowska, tel. 015-8661006 w godz. 730 - 1500

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą wziąc udział oferenci, którzy spełnili warunki art. 22ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 2006.10.03 do godz. 1230

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.10.03 o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

Postępowanie unieważniono:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
artykuł nr 4

Odbudowa mostu

Klimontów 2006.05.08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę mostu przez rzekę Koprzywiankę w miejscowości Nawodzice w ciągu drogii gminnej Nr 4221018 Nawodzice - Wólka Gieraszowska
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Naprawa umocnień skarp i stożków na moście w Nawodzicach
  Realizacja w 2006 roku.
 2. Miejce wykonania robót: Nawodzice
 3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
 4. Kryteria wyboru: cena - 100%
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł brutto do dnia 2006.04.20.
 6. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Wiesława Nowakowska, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.25 do godz. 1100
 8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.25 o godz. 1130
 9. Termin związania ofertą - 30 dni.
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Klimontów 2006.04.28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klimontów przy ul. Sandomierskiej
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej Φ 200 PCV o długości L=435mb i 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225 mb przy ulicy Sandomierskiej w Klimontowie.
 2. Miejce wykonania robót: Klimontów, ul. Sandomierska
 3. Wspólny słownik zamówień CPV - 45.23.32.20, 45.23.32.53, 45.11.12.00, 45.11.20.00, 45.11.12.40
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej
 5. Zakres zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami przy ulicy Sandomierskiej w miejscowości Klimontów w następującym zakresie:
  • kanał grawitacyjny Φ 200 PCV o długości L=453 mb
  • 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225mb
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące
 7. Kryteria wyboru: cena - 100%
 8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł brutto do dnia 2006.04.20.
 9. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: inż. Dorota Szemraj, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 10. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.25 do godz. 1000
 11. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.25 o godz. 1030
 12. Termin związania ofertą - 30 dni.
Przetarg unieważniono: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą przeznaczyć możemy na sfinansowanie zamówienia.