artykuł nr 6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

artykuł nr 7

Obwieszczenie

Klimontów, 2009.10.13
PG.7331/32/09
 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.09.10 zostało wszczęte na wniosek:
Wójta Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na Świetlicę Wiejską oraz rozbudowie budynku wraz ze zmianą jego konstrukcji dachu na nieruchomości o numerze ewidencji geodezyjnej: 300/1 - obręb geodezyjny Górki Klimontowskie”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw objętych wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7, w godz. 7ºº- 14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.


artykuł nr 8

Obwieszczenie

Klimontów, 2009.10.12
PG.7331/39/09
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.10.06 zostało wszczęte na wniosek:
 • Jarosz Ireneusza
  zam. Lenarczyce 60
  27-641 Obrazów
 • Słowik Stanisław
  zam. Garbowice 16
  27-570 Iwaniska
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
„Budowa ośrodka rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim na działce nr ewid. 170/4 w obrębie Konary Kolonia i działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 25/4, 402/2 w obrębie Konary gmina Klimontów”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw objętych wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7, w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
artykuł nr 9

Obwieszczenie

 

Klimontów, dnia 2009.10.06
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że:
pismem z dnia 2009-09-28 znak: RDOŚ-26-WOO.II 6613/2-143/09mw Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała opinię na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że planowane przedsięwzięcie polegające na „kompleksowej rewitalizacji Klimontowa” nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz jego integralność i powiązania z innymi obszarami.
Z treścią opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400
 
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • aa.

 

artykuł nr 10

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

Klimontów, dnia 2009.10.06
R 7624/5/09
Zawiadomienie – obwieszczenie
o zakończeniu postępowania
Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Kompleksowej Rewitalizacji Klimontowa tj.:
 • remont - przebudowa Rynku w Klimontowie działka nr 452 (zmiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nawierzchnię z betonowej lub granitowej kostki brukowej; wykonanie nowych ciągów pieszych; wykonanie obiektów małej architektury, renowację odwodnienia, renowację zieleni),
 • wykonanie elewacji budynków: Gminnego Ośrodka Kultury działka nr 453, byłej Szkoły Zawodowej działka nr 340, Publicznej Szkoły Podstawowej działki nr 686, 687/3, 1380/1, 1381, 1382/1, 1383/2, 1383/3
 • przebudowa odcinków dróg gminnych - ulic w Klimontowie: ulica Sandomierska dz. nr 238/3, ulica Szkolna z placem przed Synagogą dz. nr 655, 656, 669/5, 669/6, ulica Żeromskiego dz. nr 819/2, ulica Gęsia dz. nr 496, ulica Zysmana dz. nr 68, ulica Brunona Jasińskiego dz. nr 58
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 14oo oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty wywieszenia.
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • aa.