artykuł nr 1

Obwieszczenie

Klimontów, 2011.11.08
PG.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odwodnienia zbiornika wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica w ramach inwestycji p.n. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią wody P-1 z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów” na terenie obejmującym działki nr ewid. 225, 59, 61 w miejscowości Rybnica.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-13³º oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Rybnica

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Klimontów,2011.10.03.

PG.6733.3.2011.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art.61 §4 usatwy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 28.09.2011r. zostało wszczęte
na wniosek: Wójta Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odwodnienia zbiornika wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica w ramach inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów” o niżej podanej charakterystyce:
1.Adres inwestycji: dz. Nr ewid. 225,59,61 – miejscowość – Rybnica.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2/ na stronie internetowej Urzędu
3/ na tablicy ogłoszeń sołectwa Rybnica

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Klimontów,2011.08.10
PG.6733.2.2011.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 09.08.2011 zostało wszczęte
na wniosek: Wójta Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów.
Miejscowość Klimontów ul. Partyzantów
działki nr – 914, 986, 1051, 1055/3, 1056, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1077, 1080, 1106, 1153/1
Miejscowość Klimontów ul. Sandomierska
działki nr – 1391/1, 238/4, 243, 645/1, 646/1, 765/1, 765/4, 766/2, 766/4
Miejscowość Adamczowice
działki nr – 1, 2, 3, 4, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 367, 368, 392/2, 393, 394/1, 431, 435, 436, 448, 517.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectw Klimontów, Adamczowice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Klimontów, 2011.06.28
PG.67331.1.2011

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów
miejscowość - Nawodzice
Numer działki: 165, 166, 171, 193, 194, 205, 211, 214, 222, 231, 233, 234, 300, 311, 314, 318, 320, 338, 339, 340, 341, 343, 347, 354, 357, 360, 587, 1, 10, 103, 104, 1100, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1142, 1143, 1145, 1151, 1175, 1177, 1194, 1195, 1506, 1508, 1509, 1510, 1513, 1514/1, 1514/2, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542/2, 1542/3, 1542/4, 1544, 1545, 1546, 1547, 1547/1, 1548, 1549, 1552/2, 1553, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557, 1560, 1561, 1562, 1566, 1567/2, 1567/3, 1568, 1570, 1571, 1577, 1579, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 16, 1600, 1604, 1606, 161, 1612, 1613, 162, 1626, 1628, 1629, 163, 1630, 1632, 1634, 164, 1646, 1648, 1648, 1650, 1653, 1654, 1655, 1657, 1659, 167, 1673, 1675, 1677, 1679, 168, 169, 17, 1708, 1709/1, 1709/10, 1709/5, 1709/8, 1709/9, 1712, 1729, 1733, 1777, 18, 19, 190, 192, 20/1, 20/2, 206, 207, 208, 21, 210, 2104, 2105, 2107, 2108, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/2, 2116, 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2122, 2123, 213, 2136/1, 2139, 2140, 2144/1, 2144/2, 216, 22, 223, 227, 229, 23, 230, 232, 236, 237, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 308, 317, 319, 33, 349/1, 349/2, 35/2, 35/3, 350, 352, 355, 358, 359, 36, 37/1, 37/4, 38, 39, 40, 41, 44, 45/1, 45/2, 46, 469, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 529, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55, 56, 562, 564, 566, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 6, 61, 619, 7, 743, 744, 745, 747, 8, 843, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 9, 900, 901, 902, 911, 913, 914, 915, 916, 919, 920, 921, 98, 99/1, 99/2,
miejscowość - Rybnica
3, 5, 6, 38/1, 92, 93, 128, 129, 131, 132, 183, 102, 107, 108, 109/1, 113, 124, 125, 130, 133, 134/1, 203, 219, 223, 229, 231, 233, 235, 238, 239,
miejscowość - Nowa Wieś
498/1, 498/2 503
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-13³º oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectw Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 8.06.2011
R.6220.1.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 8.06.2011 roku Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek:
Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Klimontów w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w pobliżu miejsca inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwo Adamczowice, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy,na stronie internetowej BIP www.bip.klimontow.akcessnet.net