artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów”

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 296/2014

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Ułanowice o długości ok. 7 200 m. Trasę projektowanej sieci przeprowadzono wzdłuż drogi przez działki prywatne, zachowując wymagane odległości od obiektów budowlanych i zieleni.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron .

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu) ,za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Ułanowice oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213 ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 28.11.2014 zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów, ul. Krakowska 44

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej wykonanej kablem typu XRUHAKX 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi na około 1,0m od słupa nr 7 do stacji jednosłupowej ST nr 2 w Ossolinie oraz budowie linii kablowej 15kV typu XRUHAKY 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi od słupa nr 31 do stacji trafi n3 3 w Ossolinie na działce o nr ew. 80, 224,2,201,185,71,70/2 położonych w Ossolinie, na działce nr ew. 224 w Kroblicach oraz na działkach nr ew. 2, 23/1,23/2,95/2,89/1 w Dziewkowie, gmina Klimontów.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 - 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa Stacji Demontażu Pojazdów W Klimontowie

Postępowanie prowadzone jest na wniosek:
Kopalni Józefka sp. z o. o. z siedzibą w Górnie
Górno 1, 26-008 Górno
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Maderaka
ul. Płaszowska 51C/10, 30-713 Kraków

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych, w godzinach 730 – 1400 w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art.49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 2014.12.01. zostało wszczęte

na wniosek: Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku opiekuńczo – rehabilitacyjnego z funkcją usługową oraz zamieszkania zbiorowego stanowiącego przebudowę i rozbudowę Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus na działkach nr ewid. 474/1 i 474/2 położonych w miejscowości Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
  2. na stronie internetowej Urzędu
  3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Klimontów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w miejscowości Górki”
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klimontów

podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w miejscowości Górki na działkach nr ewidencyjny: 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, obręb 8 Górki Klimontowskie, gmina Klimontów”.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów piętro, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1530.