artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zaproszenia do składania ofert, ogłoszonego dnia 29.12.2016r. dotyczącego wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”. Komisja przetargowa rozpoczęła prace o godz. 10:15. Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego tj. 05.01.2017r. do godz. 10:00 wpłynęło 3 oferty. Przed otwarciem ofert dokonano sprawdzenia nienaruszalności opakowań. W postępowaniu uczestniczy trzech oferentów.

Lp.Nazwa i adres oferentaMinimalny transfer
do komputera
dla osób
fizycznych: Mbit/s
Cena oferty brutto
za 11 miesięcznych
abonamentów
dostępu do Internetu
w okresie
od 01.02.2017 r.
do 31.12.2017 r.
1.Partners
INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS SP. Z O.O.
ul. Kazury Stanisława 2C lok.15
02-795 Warszawa
1 Mbit/s63 072,79
2.F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2
27-640 Klimontów
3 Mbit/s51 414,00
3.Telestrada S.A.
ul. Murmańska 25
04-203 Warszawa
1 Mbit/s51 955,20

 

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Tel. 158661006, 158661100 Fax 158661847
klimontow@klimontow.pl
NIP: 864-17-29-561

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów - beneficjentów ostatecznych projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”, w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  2. usługę stałego dostępu do internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  3. usługę serwisową zapewniającą utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do internetu użytkownikom na warunkach określonych w umowie.

  UWAGA!
  Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów projektu lub bezpośrednio beneficjentów. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.

  Słownik CPV: 72.40.00.00-4 – Usługi internetowe

  III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca zapewni dostęp do internetu poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
  2. Wykonawca dokona podłączenia i konfiguracji sprzętu sieciowego do internetu pod adresami wykazanymi w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Badanie możliwości technicznych w miejscach lokalizacji pod względem świadczenia usługi dostępu do internetu przeprowadzone będą przez Wykonawcę na jego koszt.
  4. Wykaz miejsc lokalizacji przyłączy internetowych jest zmienny z tym zastrzeżeniem, że obejmuje przez okres obowiązywania umowy 3 jednostki organizacyjne Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z adresami na terenie Gminy Klimontów.
  5. Zamawiający może dokonać zmiany wykazu lokalizacji przyłączy internetowych poprzez wykreślenie adresu dotychczasowego użytkownika i wpisanie adresu nowego użytkownika.
  6. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaktualizowanego wykazu miejsc lokalizacji, we wskazanych miejscach zapewni: przeniesienie i montaż sprzętu sieciowego, aktywację usługi dostępu do internetu i usługę serwisową.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  1. Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
  2. Minimalny transfer do komputera (download)
   1. Jednostki organizacyjne – 8 Mbit/s
   2. osoby fizyczne – 1 Mbit/s
  3. Minimalny transfer od komputera (upload)
   1. Jednostki organizacyjne – 1 Mbit/s
   2. osoby fizyczne – 256 kbit/s
  4. Nielimitowany transfer danych (pobierania i wysyłania)
  5. Dostępność usługi na poziomie 99%.
  6. Dostęp do internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z internetu.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów technicznych usług transmisji danych, związaną z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzeb zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników końcowych bez zmiany wynagrodzenia.
  8. Instalacja w miejscu docelowym, uruchomienie połączenia, skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu w gospodarstwie domowym.
  9. Wykonawca zapewni wszystkie dodatkowe urządzenia niezbędne do prawidłowego działania usługi dostępu do internetu.
  10. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności związane z udostępnieniem internetu we wskazanych lokalizacjach tj.: podłączenie do komputera (kablowe lub bezprzewodowe), instalacja urządzeń typu modern/router, konfiguracja komputera.
  11. Usługa serwisowa zapewniająca utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do internetu Beneficjentom.
  12. Wykonawca w okresie gwarancji obowiązany jest do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, którego celem jest przywrócenie utraconego dostępu do internetu lub rozwiązanie innych problemów.
  13. Zgłoszenia dotyczące utraconego dostępu lub innych problemów przyjmowane będą przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 20.00 telefonicznie i pod adresem email. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie w formie podania numeru zgłoszenia. Uprawnionymi do dokonania zgłoszeń są także Beneficjenci.
  14. Czas w jakim Wykonawca podejmie serwis gwarancyjny i dokona naprawy będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy początek tego terminu przypada na dni wolne od pracy, naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy.
  15. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca dokonuje naprawy w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) w miejscu lokalizacji lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
  16. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o skutecznym dokonaniu naprawy lub przeszkodach w jej wykonaniu.
  17. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch kolejnych napraw urządzenie będzie niesprawne.
  18. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usługi, ewentualną wymianą sprzętu itp.

  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenia usługi dostępu do internetu, nastąpi w okresie 11 miesięcy tj.: od 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  Uruchomienie świadczenia usługi dostępu do sieci internet w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

  V. INFORMACJE DODATKOWE

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, póz. 1800 z późn. zm.),
   2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
   1. Cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia – 90%
   2. Minimalny transfer do komputera dla osób fizycznych – 10%
  2. Sposób oceny ofert:
   1. Wzór do obliczenia punktowego kryterium cena
    cena=(Najniższa oferowana cena (brutto)/Cena badanej oferty (brutto)) * 100 punktów * 90%
    dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   2. Wzór do obliczenia punktowego kryterium transfer (podany w jednostkach Mbit/s, minimalna wartość: 1 Mbit/s, maksymalna wartość 4 Mbit/s; oferenci, którzy zaproponują transfer większy niż 4 Mbit/s otrzymają taką samą ilość punktów jak oferenci, którzy zaproponowali maksymalny transfer podlegający ocenie przez Zamawiającego)
    transfer=(Oferowany transfer (ilość Mbit/s) badanej oferty/Największy oferowany transfer (ilość Mbit/s)) * 100 punktów * 10%
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu.
  1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na załączonym wzorze formularza stanowiącym załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.
  2. W wyznaczonym miejscu w ofercie Wykonawca podaje cenę brutto cyfrowo i słownie.
  3. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu niewłaściwie skalkulowanej ceny.
  4. Cena ogółem oferty stanowi należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym serwisu gwarancyjnego. Cena ogółem oferty ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy, także w przypadku zmiany cen będących podstawą kalkulacji cenowej.
  5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ogółem.
  6. Podane w „Formularzu ofertowym” ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

  VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Do oferty Wykonawca dołączy wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (oświadczenie), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.
  3. Formularz ofertowy, wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać:
   1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (II piętro) w zamkniętej kopercie,
   2. za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (decyduje data doręczenia)
   3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić następującą informację: Oferta na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”
  4. Termin składania ofert: do dnia 05.01.2017 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
  5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
  7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.klimontow.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Klimontów.

  VIII. OTWARCIE OFERT

  1. Złożone Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 05.01.2017 r. o godzinie 10.15.
  2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze i o terminie zawarcia umowy.

  IX. KONTAKT

  1. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
   1. Sylwia Nowak-Czerwińska – tel. 158661006, 158661100
   2. Krzysztof Sajecki – tel. 158661006, 158661100
  2. Pytania w formie pisemnej można kierować na podany numer faksu lub pocztą elektroniczną lub na adres Zamawiającego.

  X. UWAGI KOŃCOWE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
  4. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie zostaną rozpatrzone.
  5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
  6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.

  Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Wykaz lokalizacji przyłączy
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2017r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Ogłoszenie nr 364663 - 2016 z dnia 12-12-2016 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  2. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
  3. EURO-BAT Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
  4. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 2 - Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 5 - Warzywa i owoce – 100 pkt
  5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 - Pieczywo – 100 pkt
   Część 4 - Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
   Część 6 - Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część 8 - Jaja – 100 pkt

   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  2. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 97,96 pkt
  3. „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
  4. Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145
   Część 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 88,81 pkt
  5. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 1 - Pieczywo – 92,94 pkt
   Część 2 - Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – 92,93 pkt
   Część 4 - Drób i produkty drobiowe świeże – 99,41 pkt
   Część 5 - Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część 6 - Produkty mleczarskie – 99,91 pkt
   Część 8 - Jaja – 95,12 pkt
  6. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 - Pieczywo – 100 pkt
   Część 2 -Artykuły spożywcze – 99,16 pkt
   Część 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – 93,44 pkt
   Część 4 - Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
   Część 5 - Warzywa i owoce – 68,16 pkt
   Część 6 - Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 55,09 pkt
   Część 8 - Jaja – 100 pkt
   Część 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,9 pkt

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie
ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 mail: psp-klimontow@o2.pl

 

artykuł nr 4

Unieważnienie zapytania ofertowego

na: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”.

Gmina Klimontów, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie X. ogłoszenia o zamówieniu, „Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny”.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 05.12.2016

Lp.Typ pojazduRok
produkcji
Cena
wywoławcza
(netto)
1Agregat prądotwórczy:
prądnica synchroniczna
TYP GCKL94L4ML/40
o mocy 55 kVA(kW),
napięcie 400/231 V;
napędzana silnikiem
SW400 Leyland-Andoria
19925 800 zł

Ogłaszający przetarg ZGKiM w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: PPHIM "S.A.M." Sylwia Guz, 63-300 Pleszew, Pacanowice 14
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium). W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.OferentCena brutto
1PPHIM "S.A.M." Sylwia Guz9 200,00 zł
2FHU "KRISTPOL"7 617,00 zł
3P.H.U. TOWBUDOferta odrzucona
4PAK Trans-serwisOferta odrzucona
5DJ.MET. - JÓZEF OLAKOferta odrzucona

Odrzucone oferty nie spełniały warunków formalnych dotyczących przetargu (brak wadium i/lub oferowana cena niższa od wywoławczej).