główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania

 1. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego,
  1. Przyjmowanie oświadczeń o:
   1. wstąpieniu w związek małżeński,
   2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
   3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   4. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   5. uznaniu dziecka,
   6. nadaniu dziecka nazwiska męża matki.
  2. Wydawanie zezwoleń na:
   1. sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego,
   2. zawarcie małżeństwa bez okresu wyczekiwania.
  3. Wydawanie zaświadczeń o:
   1. zdolności prawnej do małżeństwa,
   2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4. Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz prowadzenie skorowidzów do tych aktów.
  6. Kompletowanie akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów.
  7. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych.
  8. Współpraca w sprawie ustanowienia pełnomocnika o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.
  9. Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
  10. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego.
  11. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń stwierdzających brak aktów lub ksiąg.
  12. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 1688 z późn. zm.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  13. Wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. z 2005 Dz.U. Nr 233 poz. 1992).
  14. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
  15. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej.
  16. Współpraca z ewidencją ludności w zakresie przekazywania informacji dotyczącej ruchu naturalnego ludności.
  17. Organizacja uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.
W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego referat używa symbolu USC.
 1. W zakresie dowodów osobistych:
  1. Przyjmowanie i sprawdzanie wniosków oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  2. Czynności związane z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość, prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych.
  3. Wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentów stwierdzających tożsamość, postępowanie w przypadku znalezienia dokumentu.
  4. Postępowanie z dokumentami stwierdzającymi tożsamość osób zmarłych.
  5. Prowadzenie archiwum kopert osobowych wydanych dowodów osobistych.
 2. W zakresie ewidencji ludności:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
  2. Zakładanie kart osobowych noworodkom, nanoszenie w kartach KOM zmian imion i nazwisk, stanu cywilnego i zgonów.
  3. Prowadzenie kartoteki pobytu czasowego ponad 3 miesiące.
  4. Prowadzenie ewidencji pobytu czasowego do 3 miesięcy.
  5. Prowadzenie ewidencji cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy.
  6. Udzielanie informacji adresowych.
  7. Prowadzenie prac związanych z nadawaniem i upowszechnianiem numeru ewidencyjnego.
  8. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
  9. Sporządzanie spisu wyborców.
  10. Sporządzanie wykazu przedpoborowych oraz wykazów dla szkół, placówek służby zdrowia i innych uprawnionych jednostek.
  11. Przekazywanie informacji o zmianach osobowo - adresowych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  12. Wprowadzanie danych ewidencji ludności do bazy komputerowej.
  13. Realizowanie zadań związanych z oznaczaniem nieruchomości numerami porządkowymi.
W zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności referat używa symbolu SO.
 1. W zakresie działania pełnomocnika Wójta do spraw ochrony informacji niejawnych:
  1. Zapewnienie przestrzegania stosowania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie, a w szczególności:
   1. organizowanie ochrony informacji niejawnych,
   2. kierowanie pionem ochrony,
   3. klasyfikacja informacji niejawnych,
   4. udostępnianie informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   5. prowadzenia postępowania sprawdzającego,
   6. opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
   7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawach,
   8. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
   9. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
   10. ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych wytwarzanych w Urzędzie,
   11. organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych.
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.
Pełnomocnik używa symbolu SO.
 1. W zakresie spraw dotyczących powszechnego obowiązku obrony:
  1. Organizowanie kwalifikacji wojskowej oraz współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień w tym zakresie.
  2. Prowadzenie spraw zwianych z oczyszczeniem terenów z materiałów wybuchowych.
  3. Przygotowanie i prowadzenie rejestracji mężczyzn, którzy kończą w danym roku 18 rok życia.
  4. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznania żołnierza za opiekuna lub żywiciela rodziny.
  5. Prowadzenie i aktualizacja wykazu osób, które nie zgłosiły się do komisji ds. kwalifikacji wojskowej.
  6. Udział w zapobieganiu przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
 2. W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
  1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie.
  2. Dokonywanie rocznych i półrocznych ocen stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie.
  3. Opracowywanie planów pracy obrony cywilnej gminy (nadzór nad planami w zakładach pracy).
  4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania.
  5. Organizowanie funkcjonowania stałego dyżuru dla potrzeb szefa obrony cywilnej gminy na czas pokoju – „P” i wojny – „W”.
  6. Tworzenie i kierowanie przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej.
  7. Organizowanie i kierowanie przygotowaniem w zakresie ratownictwa, udzielanie pomocy poszkodowanym oraz ewakuacja ludności ze strefy zagrożeń.
  8. Organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną ludności i gospodarki narodowej przed nagłymi i rozległymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub awarii obiektów technicznych.
  9. Opracowanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na wykonanie zadań obrony cywilnej.
  10. Ustalenie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym.
  11. Planowanie zabezpieczeń materiałowo – technicznych akcji ratunkowych i ewakuacji ludności.
  12. Zapewnienie wody pitnej dla ludności i zakładów oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciw pożarowych.
  13. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
  14. Planowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych oraz ukryć, urządzeń specjalnych oraz urządzeń i obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną gminy.
  15. Zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszenia oświetlenia ulicznego na wsiach, w zakładach pracy i instytucjach oraz środkach transportu.
  16. Nadzorowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na czas wojny „W” oraz w czasie pokoju „P”.
  17. Planowanie, zaopatrzenie załóg zakładów pracy i pozostałej ludności w indywidualne środki ochrony przed skażeniami.
  18. Planowanie zaopatrzenia załóg zakładów służby zdrowia do udzielania pomocy poszkodowanej ludności.
  19. Planowanie, wyposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania , konserwacji, eksploatacji i wymiany sprzętu, środków i umundurowania.
  20. Organizowanie ochrony płodów rolnych, produktów żywnościowych, zwierząt gospodarskich, pasz przed skażeniami i zakażeniami.
  21. Prowadzenie stosownej dokumentacji oraz jej aktualizowanie na bieżąco.
  22. Wykonywanie innych zadań obrony cywilnej zleconych przez Szefa OC – Wojewodę.
  23. Prowadzenie akcji kurierskiej.
  24. Opracowywanie dokumentacji zbiorczej dotyczącej organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania na DMP Urzędu Gminy w Klimontowie.
  25. Opracowywanie zestawu zadań na okres podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz plan realizacji zestawów zadań.
  26. Opracowywanie zakresu działania pracowników Urzędu w dziedzinie obronności w czasie pokoju.
  27. Opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny.
  28. Opracowywanie Dokumentacji Stałego Dyżuru.
  29. Opracowywanie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych.
  30. Wykonywanie zadań obronnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym na czas godziny „W”.
  31. Współpraca z Policją w zakresie zadań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  32. Realizowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w zakresie prowadzonych spraw na stanowisku.
   W zakresie powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego referat używa symbolu BiZKr.
 3. W zakresie administrowania siecią komputerową:
  1. Konfiguracja systemów operacyjnych oraz innych oprogramowań będących własnością Urzędu Gminy.
  2. Bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego.
  3. Administrowanie siecią komputerową.
  4. Obsługa baz danych.
  5. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.
  6. Administrowanie stroną internetową Urzędu Gminy oraz stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.
  7. Pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z systemu informatycznego.
  8. Zgłaszanie i wdrażanie usprawnień w działaniu systemu informatycznego.
  9. Odpowiedzialność za stan techniczny oraz wybór dostawców sprzętu komputerowego.
  10. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego.
  11. Współpraca z EPRD w ramach projektu "E-urząd".
   W zakresie administrowania siecią komputerową referat używa symbolu IT.
artykuł nr 2

Stanowiska

 1. Kierownik USC,
 2. stanowisko do spraw ewidencji ludności,
 3. stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 4. informatyk.