Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1088180
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ147172
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 147172
   Ogólna charaktarystyka gminy 6507
   Struktura organizacyjna 7714
     Regulamin organizacyjny 3737
     Referaty 2258
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1253
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1446
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 845
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1008
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1208
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 648
   Skarbnik Gminy 4245
     Osoba 2036
     Miejsce urzędowania 1192
     Kompetencje 1307
   Zastępca Wójta 4008
     Osoba 1967
     Miejsce urzędowania 1303
Wójt
   Osoba 6686
   Miejsce urzędowania 3665
   Kompetencje 5606
   Zarządzenia 6993
     2002 904
     2003 966
     2004 978
     2005 1054
     2006 2054
     2007 2023
     2008 1572
     2009 2368
     2010 2044
     2011 1768
     2012 1798
     2013 1637
     2014 1723
     2015 1354
     2016 761
     2017 66
Rada Gminy
   Członkowie 5848
   Regulamin organizacyjny 4410
   Uchwały 11782
     2002 3102
     2003 10440
     2004 8406
     2005 6847
     2006 12745
     2007 4196
     2008 3233
     2009 2997
     2010 3768
     2011 2775
     2012 2105
     2013 1780
     2014 1783
     2015 1750
     2016 1215
     2017 466
     Uchylone 1135
     Projekty 13628
   Sesje 21008
     2002 815
     2003 768
     2004 776
     2005 977
     2006 1659
     2007 2616
     2008 2985
     2009 2860
     2010 3234
     2011 2381
     2012 2038
     2013 2250
     2014 2204
     2015 2368
     2016 1734
     2017 606
     Najbliższa sesja 21503
   Komisje 3975
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1524
    ›    Skład 1142
    ›    Zadania 729
    ›    Sprawozdania 984
    ›    Plan działania 912
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1216
    ›    Skład 909
    ›    Zadania 639
    ›    Sprawozdania 517
    ›    Plan działania 783
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1303
    ›    Skład 937
    ›    Zadania 614
    ›    Sprawozdania 571
    ›    Plan działania 832
    ›    Skład 670
    ›    Zadania 414
    ›    Sprawozdania 443
    ›    Plan działania 377
     Rewizyjna 1275
    ›    Skład 961
    ›    Zadania 559
    ›    Sprawozdania 619
    ›    Plan działania 906
    ›    Skład 648
    ›    Zadania 422
    ›    Sprawozdania 398
    ›    Plan działania 326
    ›    Skład 658
    ›    Zadania 620
    ›    Sprawozdania 392
    ›    Plan działania 361
Inwestycje
   Wykonane 4257
     2002 884
     2003 936
     2004 998
     2005 2274
   Planowane 7011
   Przetargi 43635
     2002 881
     2003 3474
     2004 2761
     2005 5419
     2006 9752
     2007 13926
     2008 14326
     2009 13646
     2010 25143
     2011 16212
     2012 13657
     2013 10955
     2014 33727
     2015 17307
     2016 17149
     2017 10349
   Obwieszczenia 7980
     2006 3892
     2007 4376
     2008 12002
     2009 4562
     2010 6126
     2011 2074
     2012 1763
     2013 2590
     2014 2637
     2015 1999
     2016 859
     2017 344
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7313
   Akty prawa miejscowego 7168
   Zagospodarowanie przestrzenne 4091
   Podatki i opłaty 4072
   Rejestr instytucji kultury 300
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 16548
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6628
   Gimnazjum 7414
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6530
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8359
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9429
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 14003
   Gminna Biblioteka Publiczna 3060
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 11792
   Straż Pożarna 2923
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3597
   Dług gminy 4527
     2006 873
     2007 836
     2008 1836
     2009 464
     2010 531
     2011 1678
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 3866
     2006 1033
     2007 996
     2008 1092
     2009 729
     2010 886
     2011 1865
     2012 945
     2013 690
     2014 509
     2015 267
     2016 36
   Sprawozdania finansowe 3858
     2006 1015
     2007 1483
     2008 1399
     2009 1322
     2010 1407
     2011 1095
     2012 933
     2013 862
     2014 830
     2015 499
     2016 245
     2017 52
   Opinie RIO 1813
     2011 763
     2012 1077
     2013 837
     2014 825
     2015 502
     2016 247
     2017 59
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 10573
     2002 1553
     2003 1399
     2004 1199
     2005 3171
     Koniec kadencji 2002-2006 1174
     Początek kadencji 2006-2010 1610
     2006 1291
     2007 1215
     2008 1278
     2009 1878
     Koniec kadencji 2006-2010 1027
     Początek kadencji 2010-2014 2016
     2010 1391
     2011 1388
     2012 1245
     2013 1412
     Koniec kadencji 2010-2014 958
     Początek kadencji 2014-2018 1702
     2014 1014
     2015 1800
     2016 823
   Radni 6385
     2002 1070
     2003 1103
     2004 1027
     2005 1103
     Koniec kadencji 2002-2006 1421
     Początek kadencji 2006-2010 1832
     2006 1102
     2007 929
     2008 987
     2009 908
     Koniec kadencji 2006-2010 895
     Początek kadencji 2010-2014 1174
     2010 882
     2011 796
     2012 811
     2013 936
     Koniec kadencji 2010-2014 648
     Początek kadencji 2014-2018 936
     2014 573
     2015 749
     2016 265
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 194
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 142
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 138
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 130
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 129
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 184
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 165
     Dowody osobiste 209
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 133
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 112
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 127
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 155
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 142
     Meldunki 152
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 130
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 128
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 129
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 111
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 126
     Mieszkania 170
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 138
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 147
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 118
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 121
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 128
     Nieruchomości 161
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 134
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 142
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 158
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 127
    ›    Podział nieruchomości 147
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 148
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 129
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 142
     Działalność gospodarcza 149
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 157
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 129
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 117
     Zezwolenia i decyzje 157
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 125
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 143
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 117
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 132
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 127
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 141
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 131
     Zaświadczenia 183
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 129
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 140
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 138
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 148
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 128
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 126
Wybory
     Komisje Wyborcze 1657
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1428
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2744
     Obwieszczenia i uchwały 3441
   Wybory samorządowe 2014 4923
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2742
     Komisje Wyborcze 1257
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 950
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1454
     Informacje 1515
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 972
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 498
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 548
    ›    Komisje Wyborcze 403
   Wybory Prezydenckie 2015 802
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 444
     Komisje Wyborcze 467
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1003
   Referendum 2015 762
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 343
     Komisje do spraw referendum 510
   Wybory Parlamentarne 2015 1004
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 464
     Obwodowe Komisje Wyborcze 568
Publiczny transport zbiorowy
   2015 764
Inne
   Oferty pracy 32216
   Obwieszczenia 8761
   System Informacji o Środowisku 3151
   Wykaz kontroli 5974
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 415
   Różne 2707
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2330
   Informacje nie udostępnione w BIP 4208
   Redakcja Biuletynu 3048