Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1165827
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ157969
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 157969
   Ogólna charaktarystyka gminy 6741
   Struktura organizacyjna 8144
     Regulamin organizacyjny 3957
     Referaty 2485
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1550
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1599
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 932
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1146
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1393
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 728
   Skarbnik Gminy 4432
     Osoba 2123
     Miejsce urzędowania 1252
     Kompetencje 1369
   Zastępca Wójta 4186
     Osoba 2051
     Miejsce urzędowania 1384
Wójt
   Osoba 6881
   Miejsce urzędowania 3803
   Kompetencje 5771
   Zarządzenia 7175
     2002 975
     2003 1069
     2004 1074
     2005 1147
     2006 2166
     2007 2116
     2008 1709
     2009 2477
     2010 2092
     2011 1955
     2012 1919
     2013 1748
     2014 1766
     2015 1514
     2016 957
     2017 333
Rada Gminy
   Członkowie 6038
   Regulamin organizacyjny 4583
   Uchwały 12464
     2002 3249
     2003 10581
     2004 8540
     2005 6963
     2006 12880
     2007 4322
     2008 3331
     2009 3069
     2010 3882
     2011 2897
     2012 2259
     2013 1919
     2014 1953
     2015 1860
     2016 1479
     2017 1031
     2018 221
     Uchylone 1262
     Projekty 14048
   Sesje 22031
     2002 853
     2003 807
     2004 817
     2005 1019
     2006 1704
     2007 2707
     2008 3094
     2009 2925
     2010 3355
     2011 2499
     2012 2167
     2013 2289
     2014 2341
     2015 2488
     2016 1865
     2017 1340
     2018 105
     Najbliższa sesja 22415
   Komisje 4148
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1574
    ›    Skład 1224
    ›    Zadania 814
    ›    Sprawozdania 1193
    ›    Plan działania 1104
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1258
    ›    Skład 1005
    ›    Zadania 701
    ›    Sprawozdania 575
    ›    Plan działania 891
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1362
    ›    Skład 1030
    ›    Zadania 683
    ›    Sprawozdania 677
    ›    Plan działania 947
    ›    Skład 729
    ›    Zadania 486
    ›    Sprawozdania 520
    ›    Plan działania 467
     Rewizyjna 1323
    ›    Skład 1076
    ›    Zadania 649
    ›    Sprawozdania 720
    ›    Plan działania 1020
    ›    Skład 738
    ›    Zadania 517
    ›    Sprawozdania 464
    ›    Plan działania 374
    ›    Skład 744
    ›    Zadania 709
    ›    Sprawozdania 462
    ›    Plan działania 408
Inwestycje
   Wykonane 4485
     2002 928
     2003 976
     2004 1041
     2005 2381
   Planowane 7410
   Przetargi 48564
     2002 930
     2003 3653
     2004 2864
     2005 5562
     2006 9918
     2007 14030
     2008 14460
     2009 13753
     2010 25310
     2011 16426
     2012 13751
     2013 11266
     2014 35612
     2015 18120
     2016 18580
     2017 15215
     2018 7536
   Obwieszczenia 8419
     2006 4000
     2007 4474
     2008 12082
     2009 4670
     2010 6201
     2011 2182
     2012 1855
     2013 2731
     2014 2789
     2015 2178
     2016 1005
     2017 577
     2018 361
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7430
   Akty prawa miejscowego 7578
   Zagospodarowanie przestrzenne 4262
   Podatki i opłaty 4313
   Rejestr instytucji kultury 468
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 16976
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6895
   Gimnazjum 7576
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6755
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8780
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9687
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 14988
   Gminna Biblioteka Publiczna 3290
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 13035
   Straż Pożarna 3024
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3754
   Dług gminy 4704
     2006 907
     2007 889
     2008 1871
     2009 505
     2010 572
     2011 1766
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4012
     2006 1099
     2007 1052
     2008 1133
     2009 791
     2010 945
     2011 1931
     2012 1023
     2013 767
     2014 590
     2015 398
     2016 122
   Sprawozdania finansowe 4008
     2006 1060
     2007 1555
     2008 1459
     2009 1386
     2010 1457
     2011 1137
     2012 988
     2013 935
     2014 919
     2015 580
     2016 392
     2017 205
   Opinie RIO 1923
     2011 796
     2012 1156
     2013 870
     2014 925
     2015 603
     2016 357
     2017 136
     2018 38
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 11030
     2002 1630
     2003 1461
     2004 1253
     2005 3308
     Koniec kadencji 2002-2006 1209
     Początek kadencji 2006-2010 1670
     2006 1336
     2007 1269
     2008 1319
     2009 1929
     Koniec kadencji 2006-2010 1068
     Początek kadencji 2010-2014 2063
     2010 1439
     2011 1431
     2012 1289
     2013 1474
     Koniec kadencji 2010-2014 1013
     Początek kadencji 2014-2018 1779
     2014 1106
     2015 1933
     2016 1503
   Radni 6704
     2002 1149
     2003 1144
     2004 1078
     2005 1152
     Koniec kadencji 2002-2006 1473
     Początek kadencji 2006-2010 1872
     2006 1134
     2007 974
     2008 1038
     2009 955
     Koniec kadencji 2006-2010 929
     Początek kadencji 2010-2014 1210
     2010 912
     2011 840
     2012 845
     2013 987
     Koniec kadencji 2010-2014 697
     Początek kadencji 2014-2018 1015
     2014 611
     2015 829
     2016 681
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 282
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 241
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 275
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 231
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 220
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 323
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 307
     Dowody osobiste 303
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 265
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 196
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 217
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 291
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 281
     Meldunki 229
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 260
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 225
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 220
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 193
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 251
     Mieszkania 236
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 266
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 276
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 202
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 179
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 241
     Nieruchomości 242
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 262
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 266
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 274
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 210
    ›    Podział nieruchomości 276
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 281
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 208
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 265
     Działalność gospodarcza 222
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 284
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 230
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 199
     Zezwolenia i decyzje 241
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 243
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 269
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 197
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 243
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 238
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 247
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 252
     Zaświadczenia 262
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 204
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 227
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 210
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 268
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 206
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 195
Wybory
     Komisje Wyborcze 1687
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1503
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2885
     Obwieszczenia i uchwały 3591
   Wybory samorządowe 2014 5064
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2921
     Komisje Wyborcze 1315
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1094
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1550
     Informacje 1626
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1112
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 545
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 678
    ›    Komisje Wyborcze 468
   Wybory Prezydenckie 2015 888
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 542
     Komisje Wyborcze 560
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1188
   Referendum 2015 871
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 434
     Komisje do spraw referendum 663
   Wybory Parlamentarne 2015 1107
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 556
     Obwodowe Komisje Wyborcze 718
Publiczny transport zbiorowy
   2015 869
Inne
   Oferty pracy 33172
   Obwieszczenia 9214
   System Informacji o Środowisku 3255
   Wykaz kontroli 6194
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 560
   Różne 2965
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2432
   Informacje nie udostępnione w BIP 4367
   Redakcja Biuletynu 3161