Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1201283
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ171006
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 171006
   Ogólna charaktarystyka gminy 6985
   Struktura organizacyjna 8671
     Regulamin organizacyjny 4299
     Referaty 2707
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1777
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1704
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1020
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1263
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1519
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 797
   Skarbnik Gminy 4682
     Osoba 2251
     Miejsce urzędowania 1304
     Kompetencje 1441
   Zastępca Wójta 4392
     Osoba 2161
     Miejsce urzędowania 1431
   Ogłoszenia 734
Wójt
   Osoba 7119
   Miejsce urzędowania 3913
   Kompetencje 5943
   Zarządzenia 7476
     2002 1008
     2003 1103
     2004 1104
     2005 1183
     2006 2203
     2007 2152
     2008 1738
     2009 2515
     2010 2126
     2011 1989
     2012 1950
     2013 1781
     2014 1956
     2015 1903
     2016 1368
     2017 1005
     2018 473
Rada Gminy
   Członkowie 6411
   Regulamin organizacyjny 4751
   Uchwały 13601
     2002 3306
     2003 10680
     2004 8602
     2005 7019
     2006 12947
     2007 4398
     2008 3395
     2009 3126
     2010 3942
     2011 2951
     2012 2326
     2013 2006
     2014 2117
     2015 2004
     2016 1709
     2017 1395
     2018 861
     2019 39
     Imienne wykazy głosowań radnych 101
     Uchylone 1338
     Projekty 14570
   Sesje 23311
     2002 892
     2003 841
     2004 858
     2005 1060
     2006 1749
     2007 2756
     2008 3127
     2009 2958
     2010 3390
     2011 2535
     2012 2210
     2013 2328
     2014 2404
     2015 2521
     2016 1920
     2017 1432
     2018 797
     Najbliższa sesja 24032
     Transmisje obrad 65
   Komisje 4358
    ›    Skład 1293
    ›    Zadania 873
    ›    Sprawozdania 1310
    ›    Skład 1069
    ›    Zadania 758
    ›    Sprawozdania 630
    ›    Skład 1098
    ›    Zadania 746
    ›    Sprawozdania 729
    ›    Skład 781
    ›    Zadania 543
    ›    Sprawozdania 567
    ›    Plan działania 519
    ›    Skład 1140
    ›    Zadania 707
    ›    Sprawozdania 770
    ›    Skład 783
    ›    Zadania 570
    ›    Sprawozdania 514
    ›    Plan działania 420
    ›    Skład 795
    ›    Zadania 758
    ›    Sprawozdania 511
    ›    Plan działania 458
Inwestycje
   Wykonane 4689
     2002 964
     2003 1020
     2004 1081
     2005 2442
   Planowane 7788
   Przetargi 53563
     2002 989
     2003 3727
     2004 2993
     2005 5662
     2006 10094
     2007 14139
     2008 14517
     2009 13808
     2010 25423
     2011 16609
     2012 13919
     2013 11395
     2014 37240
     2015 20121
     2016 19436
     2017 16107
     2018 25195
     2019 2053
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8902
     2006 4056
     2007 4520
     2008 12123
     2009 4718
     2010 6241
     2011 2222
     2012 1920
     2013 2793
     2014 2999
     2015 2265
     2016 1213
     2017 856
     2018 1333
     2019 63
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7574
   Akty prawa miejscowego 7866
   Zagospodarowanie przestrzenne 4437
   Podatki i opłaty 4544
   Rejestr instytucji kultury 550
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17749
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7098
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7070
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9338
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10011
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15754
   Gminna Biblioteka Publiczna 3478
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 14724
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3938
   Dług gminy 4864
     2006 939
     2007 922
     2008 1904
     2009 535
     2010 613
     2011 1835
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4171
     2006 1141
     2007 1096
     2008 1170
     2009 829
     2010 979
     2011 1973
     2012 1059
     2013 803
     2014 646
     2015 453
     2016 194
     2017 115
   Sprawozdania finansowe 4225
     2006 1095
     2007 1589
     2008 1495
     2009 1418
     2010 1489
     2011 1168
     2012 1026
     2013 970
     2014 952
     2015 622
     2016 444
     2017 309
     2018 142
   Opinie RIO 2054
     2011 832
     2012 1193
     2013 903
     2014 962
     2015 656
     2016 406
     2017 220
     2018 150
     2019 1
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 12013
     2012 1385
     2013 1523
     Koniec kadencji 2010-2014 1074
     Początek kadencji 2014-2018 1908
     2014 1157
     2015 2038
     2016 1874
     2017 961
     Koniec kadencji 2014-2018 210
     Początek kadencji 2018-2023 98
   Radni 7575
     2012 922
     2013 1050
     Koniec kadencji 2010-2014 774
     Początek kadencji 2014-2018 1238
     2014 657
     2015 883
     2016 788
     2017 517
     Koniec kadencji 2014-2018 534
     Początek kadencji 2018-2023 151
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 322
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 316
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 322
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 281
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 268
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 375
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 361
     Dowody osobiste 364
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 323
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 246
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 265
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 361
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 327
     Meldunki 263
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 309
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 281
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 273
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 244
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 303
     Mieszkania 266
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 316
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 334
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 253
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 228
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 288
     Nieruchomości 275
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 307
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 314
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 326
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 262
    ›    Podział nieruchomości 328
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 334
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 258
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 315
     Działalność gospodarcza 251
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 335
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 275
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 247
     Zezwolenia i decyzje 271
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 289
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 317
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 252
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 294
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 288
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 297
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 318
     Zaświadczenia 292
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 257
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 276
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 259
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 317
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 257
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 248
Wybory
     Komisje Wyborcze 1723
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1578
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3141
     Obwieszczenia i uchwały 3734
   Wybory samorządowe 2014 5202
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3062
     Komisje Wyborcze 1392
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1249
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1767
     Informacje 1690
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1257
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 616
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 758
    ›    Komisje Wyborcze 565
   Wybory Prezydenckie 2015 966
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 575
     Komisje Wyborcze 640
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1270
   Referendum 2015 945
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 481
     Komisje do spraw referendum 753
   Wybory Parlamentarne 2015 1192
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 591
     Obwodowe Komisje Wyborcze 848
   Wybory samorządowe 2018 1624
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 2886
     Komisje Wyborcze 828
Publiczny transport zbiorowy
   2015 958
Inne
   Oferty pracy 34088
   Obwieszczenia 9740
   System Informacji o Środowisku 3365
   Wykaz kontroli 6451
   Opłaty za wodę 183
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 656
   Różne 3256
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2567
   Informacje nie udostępnione w BIP 4499
   Redakcja Biuletynu 3271
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 244
   Administrator Danych Osobowych 169
   Informacje, klauzule, zasady 101