Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1126393
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ152446
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 152446
   Ogólna charaktarystyka gminy 6611
   Struktura organizacyjna 7946
     Regulamin organizacyjny 3839
     Referaty 2383
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1414
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1521
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 880
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1087
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1309
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 676
   Skarbnik Gminy 4315
     Osoba 2066
     Miejsce urzędowania 1210
     Kompetencje 1327
   Zastępca Wójta 4079
     Osoba 1994
     Miejsce urzędowania 1339
Wójt
   Osoba 6754
   Miejsce urzędowania 3702
   Kompetencje 5659
   Zarządzenia 7051
     2002 942
     2003 1025
     2004 1033
     2005 1111
     2006 2116
     2007 2074
     2008 1629
     2009 2427
     2010 2060
     2011 1821
     2012 1859
     2013 1694
     2014 1734
     2015 1441
     2016 843
     2017 165
Rada Gminy
   Członkowie 5926
   Regulamin organizacyjny 4486
   Uchwały 12098
     2002 3180
     2003 10517
     2004 8475
     2005 6916
     2006 12817
     2007 4262
     2008 3271
     2009 3036
     2010 3833
     2011 2842
     2012 2195
     2013 1861
     2014 1874
     2015 1793
     2016 1376
     2017 808
     Uchylone 1202
     Projekty 13854
   Sesje 21596
     2002 826
     2003 778
     2004 790
     2005 989
     2006 1675
     2007 2675
     2008 3049
     2009 2890
     2010 3297
     2011 2443
     2012 2104
     2013 2264
     2014 2274
     2015 2430
     2016 1809
     2017 1048
     Najbliższa sesja 22006
   Komisje 4057
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1545
    ›    Skład 1172
    ›    Zadania 763
    ›    Sprawozdania 1093
    ›    Plan działania 1016
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1227
    ›    Skład 952
    ›    Zadania 657
    ›    Sprawozdania 531
    ›    Plan działania 834
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1323
    ›    Skład 981
    ›    Zadania 638
    ›    Sprawozdania 628
    ›    Plan działania 893
    ›    Skład 683
    ›    Zadania 441
    ›    Sprawozdania 478
    ›    Plan działania 417
     Rewizyjna 1294
    ›    Skład 1029
    ›    Zadania 604
    ›    Sprawozdania 662
    ›    Plan działania 953
    ›    Skład 693
    ›    Zadania 467
    ›    Sprawozdania 424
    ›    Plan działania 337
    ›    Skład 689
    ›    Zadania 653
    ›    Sprawozdania 431
    ›    Plan działania 372
Inwestycje
   Wykonane 4342
     2002 898
     2003 952
     2004 1010
     2005 2326
   Planowane 7165
   Przetargi 46192
     2002 897
     2003 3590
     2004 2803
     2005 5497
     2006 9843
     2007 13978
     2008 14409
     2009 13704
     2010 25235
     2011 16344
     2012 13698
     2013 11162
     2014 34763
     2015 17760
     2016 18102
     2017 14528
     2018 1165
   Obwieszczenia 8167
     2006 3951
     2007 4434
     2008 12049
     2009 4631
     2010 6168
     2011 2133
     2012 1820
     2013 2666
     2014 2725
     2015 2122
     2016 941
     2017 497
     2018 6
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7357
   Akty prawa miejscowego 7438
   Zagospodarowanie przestrzenne 4164
   Podatki i opłaty 4203
   Rejestr instytucji kultury 370
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 16783
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6781
   Gimnazjum 7458
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6633
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8574
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9541
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 14569
   Gminna Biblioteka Publiczna 3179
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 12446
   Straż Pożarna 2955
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3654
   Dług gminy 4609
     2006 887
     2007 860
     2008 1850
     2009 481
     2010 547
     2011 1732
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 3920
     2006 1068
     2007 1023
     2008 1107
     2009 761
     2010 908
     2011 1895
     2012 984
     2013 729
     2014 547
     2015 350
     2016 78
   Sprawozdania finansowe 3909
     2006 1037
     2007 1526
     2008 1436
     2009 1361
     2010 1434
     2011 1115
     2012 960
     2013 907
     2014 876
     2015 539
     2016 323
     2017 114
   Opinie RIO 1844
     2011 777
     2012 1125
     2013 850
     2014 867
     2015 554
     2016 306
     2017 83
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 10791
     2002 1579
     2003 1430
     2004 1220
     2005 3234
     Koniec kadencji 2002-2006 1187
     Początek kadencji 2006-2010 1640
     2006 1311
     2007 1238
     2008 1296
     2009 1899
     Koniec kadencji 2006-2010 1046
     Początek kadencji 2010-2014 2037
     2010 1409
     2011 1409
     2012 1268
     2013 1429
     Koniec kadencji 2010-2014 980
     Początek kadencji 2014-2018 1724
     2014 1058
     2015 1861
     2016 1201
   Radni 6511
     2002 1105
     2003 1120
     2004 1052
     2005 1124
     Koniec kadencji 2002-2006 1447
     Początek kadencji 2006-2010 1846
     2006 1112
     2007 950
     2008 1018
     2009 930
     Koniec kadencji 2006-2010 906
     Początek kadencji 2010-2014 1187
     2010 894
     2011 807
     2012 825
     2013 954
     Koniec kadencji 2010-2014 667
     Początek kadencji 2014-2018 958
     2014 586
     2015 791
     2016 485
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 241
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 191
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 219
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 178
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 172
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 260
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 253
     Dowody osobiste 267
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 215
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 157
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 171
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 238
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 224
     Meldunki 197
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 203
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 179
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 195
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 154
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 192
     Mieszkania 206
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 215
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 225
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 164
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 157
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 200
     Nieruchomości 207
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 208
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 219
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 223
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 170
    ›    Podział nieruchomości 226
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 228
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 172
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 214
     Działalność gospodarcza 195
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 228
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 190
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 156
     Zezwolenia i decyzje 205
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 196
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 219
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 159
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 200
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 193
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 206
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 205
     Zaświadczenia 229
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 171
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 192
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 180
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 217
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 173
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 165
Wybory
     Komisje Wyborcze 1668
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1456
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2825
     Obwieszczenia i uchwały 3531
   Wybory samorządowe 2014 4980
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2837
     Komisje Wyborcze 1290
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1026
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1495
     Informacje 1576
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1025
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 519
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 610
    ›    Komisje Wyborcze 427
   Wybory Prezydenckie 2015 826
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 498
     Komisje Wyborcze 519
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1094
   Referendum 2015 799
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 391
     Komisje do spraw referendum 599
   Wybory Parlamentarne 2015 1041
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 511
     Obwodowe Komisje Wyborcze 656
Publiczny transport zbiorowy
   2015 797
Inne
   Oferty pracy 32756
   Obwieszczenia 8980
   System Informacji o Środowisku 3187
   Wykaz kontroli 6083
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 487
   Różne 2848
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2381
   Informacje nie udostępnione w BIP 4290
   Redakcja Biuletynu 3103