Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1105260
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ149465
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 149465
   Ogólna charaktarystyka gminy 6554
   Struktura organizacyjna 7828
     Regulamin organizacyjny 3796
     Referaty 2326
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1336
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1481
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 860
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1054
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1261
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 659
   Skarbnik Gminy 4270
     Osoba 2046
     Miejsce urzędowania 1199
     Kompetencje 1317
   Zastępca Wójta 4040
     Osoba 1978
     Miejsce urzędowania 1327
Wójt
   Osoba 6714
   Miejsce urzędowania 3680
   Kompetencje 5620
   Zarządzenia 7022
     2002 928
     2003 997
     2004 1006
     2005 1082
     2006 2083
     2007 2050
     2008 1606
     2009 2402
     2010 2052
     2011 1794
     2012 1834
     2013 1665
     2014 1727
     2015 1388
     2016 788
     2017 90
Rada Gminy
   Członkowie 5883
   Regulamin organizacyjny 4445
   Uchwały 11923
     2002 3141
     2003 10479
     2004 8439
     2005 6882
     2006 12779
     2007 4228
     2008 3252
     2009 3018
     2010 3796
     2011 2808
     2012 2145
     2013 1820
     2014 1823
     2015 1767
     2016 1297
     2017 637
     Uchylone 1170
     Projekty 13733
   Sesje 21201
     2002 818
     2003 771
     2004 782
     2005 982
     2006 1667
     2007 2648
     2008 3020
     2009 2872
     2010 3261
     2011 2412
     2012 2071
     2013 2256
     2014 2243
     2015 2402
     2016 1774
     2017 771
     Najbliższa sesja 21734
   Komisje 4020
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1527
    ›    Skład 1156
    ›    Zadania 743
    ›    Sprawozdania 1036
    ›    Plan działania 965
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1220
    ›    Skład 931
    ›    Zadania 647
    ›    Sprawozdania 524
    ›    Plan działania 804
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1309
    ›    Skład 960
    ›    Zadania 622
    ›    Sprawozdania 597
    ›    Plan działania 862
    ›    Skład 674
    ›    Zadania 430
    ›    Sprawozdania 454
    ›    Plan działania 401
     Rewizyjna 1285
    ›    Skład 997
    ›    Zadania 584
    ›    Sprawozdania 636
    ›    Plan działania 931
    ›    Skład 669
    ›    Zadania 446
    ›    Sprawozdania 410
    ›    Plan działania 329
    ›    Skład 667
    ›    Zadania 632
    ›    Sprawozdania 415
    ›    Plan działania 365
Inwestycje
   Wykonane 4293
     2002 891
     2003 942
     2004 1001
     2005 2304
   Planowane 7069
   Przetargi 44502
     2002 885
     2003 3538
     2004 2776
     2005 5456
     2006 9793
     2007 13949
     2008 14371
     2009 13682
     2010 25178
     2011 16294
     2012 13675
     2013 11040
     2014 34218
     2015 17521
     2016 17882
     2017 12254
   Obwieszczenia 8042
     2006 3922
     2007 4407
     2008 12029
     2009 4594
     2010 6150
     2011 2111
     2012 1795
     2013 2632
     2014 2675
     2015 2040
     2016 901
     2017 403
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7324
   Akty prawa miejscowego 7325
   Zagospodarowanie przestrzenne 4115
   Podatki i opłaty 4123
   Rejestr instytucji kultury 333
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 16669
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6710
   Gimnazjum 7434
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6573
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8452
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9471
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 14293
   Gminna Biblioteka Publiczna 3110
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 12095
   Straż Pożarna 2936
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3626
   Dług gminy 4560
     2006 877
     2007 841
     2008 1839
     2009 468
     2010 536
     2011 1709
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 3884
     2006 1051
     2007 1013
     2008 1095
     2009 747
     2010 892
     2011 1880
     2012 961
     2013 710
     2014 523
     2015 297
     2016 52
   Sprawozdania finansowe 3881
     2006 1024
     2007 1505
     2008 1417
     2009 1342
     2010 1420
     2011 1100
     2012 943
     2013 886
     2014 849
     2015 518
     2016 273
     2017 81
   Opinie RIO 1824
     2011 768
     2012 1103
     2013 842
     2014 847
     2015 526
     2016 278
     2017 66
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 10677
     2002 1562
     2003 1412
     2004 1209
     2005 3200
     Koniec kadencji 2002-2006 1181
     Początek kadencji 2006-2010 1627
     2006 1300
     2007 1227
     2008 1286
     2009 1887
     Koniec kadencji 2006-2010 1037
     Początek kadencji 2010-2014 2025
     2010 1400
     2011 1397
     2012 1251
     2013 1419
     Koniec kadencji 2010-2014 971
     Początek kadencji 2014-2018 1710
     2014 1041
     2015 1834
     2016 1020
   Radni 6430
     2002 1085
     2003 1113
     2004 1042
     2005 1113
     Koniec kadencji 2002-2006 1428
     Początek kadencji 2006-2010 1839
     2006 1105
     2007 941
     2008 1006
     2009 920
     Koniec kadencji 2006-2010 898
     Początek kadencji 2010-2014 1179
     2010 885
     2011 799
     2012 816
     2013 940
     Koniec kadencji 2010-2014 656
     Początek kadencji 2014-2018 948
     2014 578
     2015 770
     2016 381
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 219
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 166
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 178
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 153
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 149
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 221
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 208
     Dowody osobiste 235
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 179
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 130
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 147
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 204
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 183
     Meldunki 173
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 161
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 150
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 166
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 131
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 155
     Mieszkania 193
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 181
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 185
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 143
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 140
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 163
     Nieruchomości 182
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 174
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 183
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 193
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 144
    ›    Podział nieruchomości 185
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 184
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 149
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 175
     Działalność gospodarcza 169
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 191
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 161
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 133
     Zezwolenia i decyzje 181
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 158
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 181
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 135
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 168
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 161
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 176
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 167
     Zaświadczenia 206
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 145
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 172
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 158
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 183
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 149
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 144
Wybory
     Komisje Wyborcze 1658
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1448
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2791
     Obwieszczenia i uchwały 3486
   Wybory samorządowe 2014 4948
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2789
     Komisje Wyborcze 1276
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 994
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1476
     Informacje 1546
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 995
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 508
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 582
    ›    Komisje Wyborcze 418
   Wybory Prezydenckie 2015 809
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 473
     Komisje Wyborcze 498
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1044
   Referendum 2015 781
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 369
     Komisje do spraw referendum 559
   Wybory Parlamentarne 2015 1025
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 493
     Obwodowe Komisje Wyborcze 613
Publiczny transport zbiorowy
   2015 772
Inne
   Oferty pracy 32455
   Obwieszczenia 8853
   System Informacji o Środowisku 3164
   Wykaz kontroli 6030
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 450
   Różne 2763
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2359
   Informacje nie udostępnione w BIP 4241
   Redakcja Biuletynu 3074