Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1225496
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ174453
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 174453
   Ogólna charaktarystyka gminy 7052
   Struktura organizacyjna 8792
     Regulamin organizacyjny 4453
     Referaty 2740
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1818
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1731
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 1038
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1293
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1545
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 817
   Skarbnik Gminy 4753
     Osoba 2278
     Miejsce urzędowania 1321
     Kompetencje 1464
   Zastępca Wójta 4436
     Osoba 2196
     Miejsce urzędowania 1446
   Ogłoszenia 956
   Zgromadzenia publiczne 18
Wójt
   Osoba 7178
   Miejsce urzędowania 3951
   Kompetencje 5989
   Zarządzenia 7556
     2002 1018
     2003 1112
     2004 1111
     2005 1198
     2006 2212
     2007 2161
     2008 1747
     2009 2522
     2010 2136
     2011 1997
     2012 1959
     2013 1789
     2014 1979
     2015 1989
     2016 1379
     2017 1043
     2018 582
Rada Gminy
   Członkowie 6471
   Regulamin organizacyjny 4841
   Uchwały 13846
     2002 3314
     2003 10697
     2004 8631
     2005 7027
     2006 12970
     2007 4422
     2008 3410
     2009 3137
     2010 3963
     2011 2966
     2012 2341
     2013 2024
     2014 2144
     2015 2033
     2016 1754
     2017 1465
     2018 981
     2019 181
     Imienne wykazy głosowań radnych 119
     Uchylone 1359
     Projekty 14626
   Sesje 23627
     2002 901
     2003 848
     2004 874
     2005 1068
     2006 1757
     2007 2764
     2008 3135
     2009 2966
     2010 3398
     2011 2543
     2012 2220
     2013 2338
     2014 2415
     2015 2532
     2016 1927
     2017 1447
     2018 823
     2019 83
     Najbliższa sesja 24506
     Transmisje obrad 130
   Komisje 4420
    ›    Skład 1315
    ›    Zadania 900
    ›    Sprawozdania 1348
    ›    Skład 1086
    ›    Zadania 770
    ›    Sprawozdania 641
    ›    Skład 1112
    ›    Zadania 767
    ›    Sprawozdania 752
    ›    Skład 793
    ›    Zadania 555
    ›    Sprawozdania 580
    ›    Plan działania 534
    ›    Skład 1158
    ›    Zadania 718
    ›    Sprawozdania 787
    ›    Skład 795
    ›    Zadania 586
    ›    Sprawozdania 532
    ›    Plan działania 430
    ›    Skład 807
    ›    Zadania 771
    ›    Sprawozdania 523
    ›    Plan działania 470
Inwestycje
   Wykonane 4750
     2002 972
     2003 1027
     2004 1087
     2005 2460
   Planowane 7867
   Przetargi 54543
     2002 1001
     2003 3745
     2004 3022
     2005 5689
     2006 10133
     2007 14154
     2008 14542
     2009 13830
     2010 25484
     2011 16685
     2012 14150
     2013 11447
     2014 37331
     2015 20364
     2016 19994
     2017 16280
     2018 26521
     2019 6507
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8996
     2006 4071
     2007 4533
     2008 12137
     2009 4731
     2010 6250
     2011 2234
     2012 1936
     2013 2805
     2014 3014
     2015 2286
     2016 1274
     2017 901
     2018 1391
     2019 164
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7613
   Akty prawa miejscowego 7919
   Zagospodarowanie przestrzenne 4504
   Podatki i opłaty 4596
   Rejestr instytucji kultury 572
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17932
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7168
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 7168
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9470
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 10112
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15967
   Gminna Biblioteka Publiczna 3538
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 15489
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3970
   Dług gminy 4897
     2006 952
     2007 930
     2008 1913
     2009 542
     2010 621
     2011 1854
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4205
     2006 1151
     2007 1105
     2008 1187
     2009 837
     2010 987
     2011 1987
     2012 1069
     2013 810
     2014 656
     2015 466
     2016 212
     2017 137
   Sprawozdania finansowe 4307
     2006 1102
     2007 1596
     2008 1505
     2009 1426
     2010 1499
     2011 1178
     2012 1035
     2013 980
     2014 969
     2015 632
     2016 457
     2017 359
     2018 201
   Opinie RIO 2096
     2011 841
     2012 1199
     2013 911
     2014 968
     2015 663
     2016 416
     2017 237
     2018 177
     2019 16
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 12257
     2012 1410
     2013 1535
     Koniec kadencji 2010-2014 1091
     Początek kadencji 2014-2018 1943
     2014 1166
     2015 2065
     2016 1939
     2017 1131
     Koniec kadencji 2014-2018 278
     Początek kadencji 2018-2023 253
     2018 87
   Radni 7823
     2012 941
     2013 1065
     Koniec kadencji 2010-2014 791
     Początek kadencji 2014-2018 1273
     2014 670
     2015 904
     2016 801
     2017 571
     Koniec kadencji 2014-2018 563
     Początek kadencji 2018-2023 428
     2018 26
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 335
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 335
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 337
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 293
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 282
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 389
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 377
     Dowody osobiste 389
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 344
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 257
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 276
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 378
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 340
     Meldunki 275
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 321
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 297
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 285
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 255
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 315
     Mieszkania 273
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 327
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 347
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 265
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 240
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 300
     Nieruchomości 282
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 319
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 326
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 340
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 272
    ›    Podział nieruchomości 341
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 347
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 270
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 327
     Działalność gospodarcza 259
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 349
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 287
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 259
     Zezwolenia i decyzje 278
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 300
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 328
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 264
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 306
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 300
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 314
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 334
     Zaświadczenia 299
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 269
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 288
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 271
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 329
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 270
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 260
Wybory
     Komisje Wyborcze 1733
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1596
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3205
     Obwieszczenia i uchwały 3770
   Wybory samorządowe 2014 5225
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3081
     Komisje Wyborcze 1407
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1283
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1798
     Informacje 1703
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1281
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 628
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 772
    ›    Komisje Wyborcze 589
   Wybory Prezydenckie 2015 987
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 583
     Komisje Wyborcze 664
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1338
   Referendum 2015 966
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 490
     Komisje do spraw referendum 778
   Wybory Parlamentarne 2015 1214
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 602
     Obwodowe Komisje Wyborcze 880
   Wybory samorządowe 2018 1753
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 2924
     Komisje Wyborcze 863
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 272
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 154
     Komisje Wyborcze 278
Publiczny transport zbiorowy
   2015 982
Inne
   Oferty pracy 34355
   Obwieszczenia 9839
   System Informacji o Środowisku 3386
   Wykaz kontroli 6551
   Opłaty za wodę 205
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 684
   Różne 3338
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2590
   Informacje nie udostępnione w BIP 4527
   Redakcja Biuletynu 3300
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 294
   Administrator Danych Osobowych 211
   Informacje, klauzule, zasady 190