Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1166211
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165086
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 165086
   Ogólna charaktarystyka gminy 6877
   Struktura organizacyjna 8395
     Regulamin organizacyjny 4167
     Referaty 2604
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1682
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1659
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 980
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1205
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1459
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 756
   Skarbnik Gminy 4572
     Osoba 2196
     Miejsce urzędowania 1277
     Kompetencje 1409
   Zastępca Wójta 4264
     Osoba 2092
     Miejsce urzędowania 1404
   Ogłoszenia 228
Wójt
   Osoba 7001
   Miejsce urzędowania 3862
   Kompetencje 5859
   Zarządzenia 7287
     2002 989
     2003 1084
     2004 1086
     2005 1161
     2006 2181
     2007 2130
     2008 1723
     2009 2497
     2010 2108
     2011 1970
     2012 1933
     2013 1763
     2014 1887
     2015 1530
     2016 1072
     2017 640
Rada Gminy
   Członkowie 6161
   Regulamin organizacyjny 4654
   Uchwały 13004
     2002 3275
     2003 10604
     2004 8564
     2005 6988
     2006 12921
     2007 4361
     2008 3363
     2009 3093
     2010 3917
     2011 2925
     2012 2283
     2013 1946
     2014 2035
     2015 1930
     2016 1578
     2017 1245
     2018 513
     Uchylone 1297
     Projekty 14336
   Sesje 22641
     2002 867
     2003 822
     2004 833
     2005 1039
     2006 1727
     2007 2733
     2008 3107
     2009 2938
     2010 3371
     2011 2513
     2012 2188
     2013 2308
     2014 2362
     2015 2504
     2016 1892
     2017 1405
     2018 532
     Najbliższa sesja 22992
   Komisje 4220
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1594
    ›    Skład 1244
    ›    Zadania 837
    ›    Sprawozdania 1237
    ›    Plan działania 1124
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1278
    ›    Skład 1028
    ›    Zadania 723
    ›    Sprawozdania 599
    ›    Plan działania 912
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1390
    ›    Skład 1056
    ›    Zadania 704
    ›    Sprawozdania 698
    ›    Plan działania 975
    ›    Skład 750
    ›    Zadania 506
    ›    Sprawozdania 540
    ›    Plan działania 487
     Rewizyjna 1344
    ›    Skład 1098
    ›    Zadania 670
    ›    Sprawozdania 740
    ›    Plan działania 1042
    ›    Skład 757
    ›    Zadania 537
    ›    Sprawozdania 484
    ›    Plan działania 392
    ›    Skład 762
    ›    Zadania 727
    ›    Sprawozdania 480
    ›    Plan działania 426
Inwestycje
   Wykonane 4576
     2002 948
     2003 995
     2004 1058
     2005 2406
   Planowane 7587
   Przetargi 51206
     2002 957
     2003 3684
     2004 2942
     2005 5612
     2006 9989
     2007 14062
     2008 14491
     2009 13778
     2010 25362
     2011 16494
     2012 13874
     2013 11331
     2014 37140
     2015 18713
     2016 18949
     2017 15784
     2018 18425
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8619
     2006 4025
     2007 4494
     2008 12104
     2009 4688
     2010 6219
     2011 2203
     2012 1896
     2013 2772
     2014 2963
     2015 2240
     2016 1105
     2017 730
     2018 1024
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7498
   Akty prawa miejscowego 7729
   Zagospodarowanie przestrzenne 4365
   Podatki i opłaty 4411
   Rejestr instytucji kultury 514
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17460
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7020
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6918
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9135
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9881
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15510
   Gminna Biblioteka Publiczna 3398
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 13885
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3841
   Dług gminy 4774
     2006 922
     2007 903
     2008 1886
     2009 518
     2010 590
     2011 1801
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4097
     2006 1116
     2007 1072
     2008 1150
     2009 809
     2010 960
     2011 1951
     2012 1040
     2013 785
     2014 619
     2015 428
     2016 161
     2017 54
   Sprawozdania finansowe 4107
     2006 1076
     2007 1571
     2008 1476
     2009 1400
     2010 1469
     2011 1151
     2012 1004
     2013 951
     2014 935
     2015 597
     2016 414
     2017 258
     2018 64
   Opinie RIO 1981
     2011 814
     2012 1175
     2013 886
     2014 944
     2015 638
     2016 372
     2017 172
     2018 89
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 11598
     2012 1343
     2013 1500
     Koniec kadencji 2010-2014 1047
     Początek kadencji 2014-2018 1843
     2014 1131
     2015 1990
     2016 1789
     2017 629
   Radni 7083
     2012 882
     2013 1005
     Koniec kadencji 2010-2014 734
     Początek kadencji 2014-2018 1145
     2014 630
     2015 847
     2016 740
     2017 360
     Koniec kadencji 2014-2018 12
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 302
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 277
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 292
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 250
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 237
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 344
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 329
     Dowody osobiste 331
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 291
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 215
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 236
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 327
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 300
     Meldunki 244
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 279
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 245
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 240
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 211
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 269
     Mieszkania 250
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 284
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 303
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 224
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 198
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 260
     Nieruchomości 256
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 280
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 284
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 293
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 229
    ›    Podział nieruchomości 295
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 300
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 227
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 282
     Działalność gospodarcza 234
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 303
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 247
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 215
     Zezwolenia i decyzje 255
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 262
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 287
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 217
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 262
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 258
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 268
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 283
     Zaświadczenia 276
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 224
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 247
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 228
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 287
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 227
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 214
Wybory
     Komisje Wyborcze 1705
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1536
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3031
     Obwieszczenia i uchwały 3679
   Wybory samorządowe 2014 5144
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3003
     Komisje Wyborcze 1363
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1186
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1720
     Informacje 1659
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1199
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 592
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 715
    ›    Komisje Wyborcze 522
   Wybory Prezydenckie 2015 929
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 557
     Komisje Wyborcze 604
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1228
   Referendum 2015 911
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 455
     Komisje do spraw referendum 693
   Wybory Parlamentarne 2015 1153
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 574
     Obwodowe Komisje Wyborcze 778
   Wybory samorządowe 2018 883
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 1966
     Komisje Wyborcze 658
Publiczny transport zbiorowy
   2015 913
Inne
   Oferty pracy 33687
   Obwieszczenia 9498
   System Informacji o Środowisku 3312
   Wykaz kontroli 6300
   Opłaty za wodę 126
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 616
   Różne 3140
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2521
   Informacje nie udostępnione w BIP 4438
   Redakcja Biuletynu 3208
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 172
   Administrator Danych Osobowych 116
   Informacje, klauzule, zasady 42