Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1176586
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ167843
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 167843
   Ogólna charaktarystyka gminy 6922
   Struktura organizacyjna 8524
     Regulamin organizacyjny 4206
     Referaty 2638
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1707
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1674
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 994
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1220
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1485
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 773
   Skarbnik Gminy 4617
     Osoba 2219
     Miejsce urzędowania 1286
     Kompetencje 1420
   Zastępca Wójta 4311
     Osoba 2108
     Miejsce urzędowania 1413
   Ogłoszenia 472
Wójt
   Osoba 7068
   Miejsce urzędowania 3884
   Kompetencje 5894
   Zarządzenia 7341
     2002 995
     2003 1090
     2004 1093
     2005 1169
     2006 2188
     2007 2137
     2008 1729
     2009 2503
     2010 2115
     2011 1977
     2012 1940
     2013 1769
     2014 1941
     2015 1542
     2016 1143
     2017 786
Rada Gminy
   Członkowie 6314
   Regulamin organizacyjny 4707
   Uchwały 13305
     2002 3288
     2003 10619
     2004 8581
     2005 7003
     2006 12931
     2007 4378
     2008 3378
     2009 3104
     2010 3927
     2011 2931
     2012 2301
     2013 1964
     2014 2070
     2015 1970
     2016 1664
     2017 1339
     2018 668
     Imienne wykazy głosowań radnych 56
     Uchylone 1317
     Projekty 14476
   Sesje 22997
     2002 876
     2003 829
     2004 844
     2005 1046
     2006 1736
     2007 2743
     2008 3117
     2009 2947
     2010 3379
     2011 2522
     2012 2198
     2013 2315
     2014 2391
     2015 2510
     2016 1906
     2017 1418
     2018 710
     Najbliższa sesja 23478
   Komisje 4312
    ›    Skład 1270
    ›    Zadania 854
    ›    Sprawozdania 1273
    ›    Skład 1047
    ›    Zadania 738
    ›    Sprawozdania 610
    ›    Skład 1076
    ›    Zadania 726
    ›    Sprawozdania 711
    ›    Skład 763
    ›    Zadania 520
    ›    Sprawozdania 551
    ›    Plan działania 499
    ›    Skład 1118
    ›    Zadania 685
    ›    Sprawozdania 752
    ›    Skład 768
    ›    Zadania 549
    ›    Sprawozdania 495
    ›    Plan działania 403
    ›    Skład 776
    ›    Zadania 738
    ›    Sprawozdania 491
    ›    Plan działania 438
Inwestycje
   Wykonane 4628
     2002 954
     2003 1006
     2004 1069
     2005 2421
   Planowane 7663
   Przetargi 52266
     2002 967
     2003 3702
     2004 2967
     2005 5628
     2006 10055
     2007 14125
     2008 14502
     2009 13791
     2010 25384
     2011 16514
     2012 13886
     2013 11367
     2014 37181
     2015 18967
     2016 19041
     2017 15949
     2018 22375
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8730
     2006 4034
     2007 4503
     2008 12112
     2009 4700
     2010 6226
     2011 2211
     2012 1908
     2013 2779
     2014 2986
     2015 2250
     2016 1157
     2017 769
     2018 1180
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7541
   Akty prawa miejscowego 7792
   Zagospodarowanie przestrzenne 4399
   Podatki i opłaty 4464
   Rejestr instytucji kultury 531
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17599
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 7055
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6988
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9225
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9952
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15634
   Gminna Biblioteka Publiczna 3441
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 14266
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3887
   Dług gminy 4813
     2006 927
     2007 909
     2008 1891
     2009 523
     2010 596
     2011 1814
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4142
     2006 1128
     2007 1083
     2008 1157
     2009 815
     2010 966
     2011 1957
     2012 1047
     2013 792
     2014 628
     2015 437
     2016 174
     2017 87
   Sprawozdania finansowe 4157
     2006 1081
     2007 1576
     2008 1485
     2009 1406
     2010 1474
     2011 1156
     2012 1010
     2013 956
     2014 940
     2015 603
     2016 425
     2017 282
     2018 108
   Opinie RIO 2009
     2011 820
     2012 1180
     2013 891
     2014 950
     2015 645
     2016 384
     2017 201
     2018 110
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 11763
     2012 1371
     2013 1507
     Koniec kadencji 2010-2014 1056
     Początek kadencji 2014-2018 1866
     2014 1141
     2015 2011
     2016 1827
     2017 839
     Koniec kadencji 2014-2018 100
   Radni 7288
     2012 898
     2013 1024
     Koniec kadencji 2010-2014 751
     Początek kadencji 2014-2018 1190
     2014 640
     2015 861
     2016 752
     2017 427
     Koniec kadencji 2014-2018 323
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 311
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 295
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 303
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 261
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 249
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 355
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 341
     Dowody osobiste 345
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 302
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 228
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 247
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 339
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 311
     Meldunki 251
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 291
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 260
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 254
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 225
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 282
     Mieszkania 256
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 295
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 315
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 235
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 209
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 271
     Nieruchomości 263
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 291
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 295
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 305
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 240
    ›    Podział nieruchomości 307
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 311
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 238
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 293
     Działalność gospodarcza 240
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 314
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 259
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 226
     Zezwolenia i decyzje 261
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 273
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 298
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 228
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 273
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 269
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 279
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 295
     Zaświadczenia 282
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 235
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 258
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 239
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 299
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 238
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 225
Wybory
     Komisje Wyborcze 1712
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1548
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 3086
     Obwieszczenia i uchwały 3701
   Wybory samorządowe 2014 5181
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 3037
     Komisje Wyborcze 1377
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1218
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1746
     Informacje 1677
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1234
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 604
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 729
    ›    Komisje Wyborcze 542
   Wybory Prezydenckie 2015 948
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 563
     Komisje Wyborcze 613
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1245
   Referendum 2015 930
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 464
     Komisje do spraw referendum 720
   Wybory Parlamentarne 2015 1174
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 582
     Obwodowe Komisje Wyborcze 807
   Wybory samorządowe 2018 1540
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 2834
     Komisje Wyborcze 799
Publiczny transport zbiorowy
   2015 935
Inne
   Oferty pracy 33856
   Obwieszczenia 9631
   System Informacji o Środowisku 3342
   Wykaz kontroli 6375
   Opłaty za wodę 159
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 639
   Różne 3200
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2540
   Informacje nie udostępnione w BIP 4461
   Redakcja Biuletynu 3225
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 201
   Administrator Danych Osobowych 136
   Informacje, klauzule, zasady 61