Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1131440
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ160512
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 160512
   Ogólna charaktarystyka gminy 6796
   Struktura organizacyjna 8236
     Regulamin organizacyjny 4044
     Referaty 2512
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1581
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1613
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 942
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1162
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1405
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 733
   Skarbnik Gminy 4481
     Osoba 2151
     Miejsce urzędowania 1260
     Kompetencje 1386
   Zastępca Wójta 4210
     Osoba 2063
     Miejsce urzędowania 1390
Wójt
   Osoba 6915
   Miejsce urzędowania 3820
   Kompetencje 5799
   Zarządzenia 7214
     2002 978
     2003 1073
     2004 1077
     2005 1150
     2006 2169
     2007 2119
     2008 1712
     2009 2480
     2010 2095
     2011 1958
     2012 1923
     2013 1751
     2014 1769
     2015 1517
     2016 972
     2017 461
Rada Gminy
   Członkowie 6061
   Regulamin organizacyjny 4599
   Uchwały 12662
     2002 3263
     2003 10590
     2004 8545
     2005 6968
     2006 12900
     2007 4339
     2008 3343
     2009 3077
     2010 3893
     2011 2905
     2012 2266
     2013 1925
     2014 1977
     2015 1884
     2016 1509
     2017 1131
     2018 318
     Uchylone 1274
     Projekty 14132
   Sesje 22285
     2002 856
     2003 810
     2004 820
     2005 1027
     2006 1711
     2007 2721
     2008 3097
     2009 2928
     2010 3360
     2011 2502
     2012 2175
     2013 2292
     2014 2344
     2015 2491
     2016 1878
     2017 1370
     2018 248
     Najbliższa sesja 22616
   Komisje 4166
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1580
    ›    Skład 1228
    ›    Zadania 820
    ›    Sprawozdania 1209
    ›    Plan działania 1108
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1264
    ›    Skład 1011
    ›    Zadania 708
    ›    Sprawozdania 582
    ›    Plan działania 897
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1367
    ›    Skład 1035
    ›    Zadania 688
    ›    Sprawozdania 681
    ›    Plan działania 952
    ›    Skład 734
    ›    Zadania 491
    ›    Sprawozdania 525
    ›    Plan działania 472
     Rewizyjna 1332
    ›    Skład 1081
    ›    Zadania 656
    ›    Sprawozdania 724
    ›    Plan działania 1026
    ›    Skład 743
    ›    Zadania 522
    ›    Sprawozdania 469
    ›    Plan działania 379
    ›    Skład 748
    ›    Zadania 713
    ›    Sprawozdania 466
    ›    Plan działania 412
Inwestycje
   Wykonane 4513
     2002 934
     2003 985
     2004 1047
     2005 2389
   Planowane 7479
   Przetargi 49402
     2002 938
     2003 3658
     2004 2874
     2005 5581
     2006 9934
     2007 14041
     2008 14468
     2009 13759
     2010 25325
     2011 16449
     2012 13822
     2013 11283
     2014 36214
     2015 18311
     2016 18683
     2017 15325
     2018 11454
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8501
     2006 4009
     2007 4479
     2008 12089
     2009 4673
     2010 6205
     2011 2185
     2012 1870
     2013 2748
     2014 2819
     2015 2187
     2016 1016
     2017 602
     2018 595
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7444
   Akty prawa miejscowego 7645
   Zagospodarowanie przestrzenne 4295
   Podatki i opłaty 4342
   Rejestr instytucji kultury 475
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17066
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6919
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6790
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8877
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9730
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15135
   Gminna Biblioteka Publiczna 3313
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 13291
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3770
   Dług gminy 4721
     2006 910
     2007 893
     2008 1875
     2009 508
     2010 576
     2011 1772
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4043
     2006 1102
     2007 1056
     2008 1136
     2009 794
     2010 948
     2011 1935
     2012 1027
     2013 770
     2014 595
     2015 402
     2016 136
     2017 12
   Sprawozdania finansowe 4029
     2006 1063
     2007 1559
     2008 1463
     2009 1390
     2010 1460
     2011 1140
     2012 993
     2013 940
     2014 922
     2015 584
     2016 398
     2017 223
   Opinie RIO 1936
     2011 799
     2012 1160
     2013 874
     2014 928
     2015 606
     2016 360
     2017 144
     2018 46
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 11272
     2012 1297
     2013 1481
     Koniec kadencji 2010-2014 1022
     Początek kadencji 2014-2018 1794
     2014 1116
     2015 1949
     2016 1626
     2017 173
   Radni 6790
     2012 850
     2013 991
     Koniec kadencji 2010-2014 700
     Początek kadencji 2014-2018 1034
     2014 616
     2015 834
     2016 719
     2017 81
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 288
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 247
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 279
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 235
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 224
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 329
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 314
     Dowody osobiste 310
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 271
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 201
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 222
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 304
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 286
     Meldunki 232
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 264
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 229
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 224
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 197
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 255
     Mieszkania 240
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 271
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 281
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 207
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 184
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 246
     Nieruchomości 245
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 266
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 270
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 278
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 214
    ›    Podział nieruchomości 280
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 285
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 212
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 269
     Działalność gospodarcza 225
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 288
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 234
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 203
     Zezwolenia i decyzje 244
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 248
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 274
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 203
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 248
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 243
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 252
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 265
     Zaświadczenia 265
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 210
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 232
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 216
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 274
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 213
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 200
Wybory
     Komisje Wyborcze 1690
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1509
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2894
     Obwieszczenia i uchwały 3602
   Wybory samorządowe 2014 5075
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2934
     Komisje Wyborcze 1319
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1099
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1557
     Informacje 1632
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1122
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 550
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 686
    ›    Komisje Wyborcze 474
   Wybory Prezydenckie 2015 899
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 545
     Komisje Wyborcze 566
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1195
   Referendum 2015 878
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 441
     Komisje do spraw referendum 670
   Wybory Parlamentarne 2015 1117
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 559
     Obwodowe Komisje Wyborcze 724
Publiczny transport zbiorowy
   2015 880
Inne
   Oferty pracy 33321
   Obwieszczenia 9287
   System Informacji o Środowisku 3269
   Wykaz kontroli 6212
   Opłaty za wodę 24
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 572
   Różne 3008
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2445
   Informacje nie udostępnione w BIP 4390
   Redakcja Biuletynu 3176
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58
   Administrator Danych Osobowych 44