Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1145102
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ162510
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane podstawowe 162510
   Ogólna charaktarystyka gminy 6834
   Struktura organizacyjna 8305
     Regulamin organizacyjny 4082
     Referaty 2548
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 1622
    ›    Referat Organizacji i Kadr 1636
    ›    Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy 963
    ›    Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 1176
    ›    Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 1429
    ›    Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej 744
   Skarbnik Gminy 4527
     Osoba 2170
     Miejsce urzędowania 1268
     Kompetencje 1395
   Zastępca Wójta 4238
     Osoba 2078
     Miejsce urzędowania 1399
   Ogłoszenia 27
Wójt
   Osoba 6956
   Miejsce urzędowania 3838
   Kompetencje 5825
   Zarządzenia 7245
     2002 984
     2003 1079
     2004 1083
     2005 1156
     2006 2176
     2007 2125
     2008 1718
     2009 2487
     2010 2101
     2011 1965
     2012 1929
     2013 1758
     2014 1776
     2015 1523
     2016 981
     2017 518
Rada Gminy
   Członkowie 6105
   Regulamin organizacyjny 4617
   Uchwały 12805
     2002 3269
     2003 10597
     2004 8552
     2005 6977
     2006 12913
     2007 4347
     2008 3348
     2009 3084
     2010 3901
     2011 2912
     2012 2272
     2013 1932
     2014 2006
     2015 1895
     2016 1519
     2017 1147
     2018 415
     Uchylone 1287
     Projekty 14198
   Sesje 22436
     2002 862
     2003 817
     2004 828
     2005 1034
     2006 1722
     2007 2727
     2008 3103
     2009 2934
     2010 3367
     2011 2508
     2012 2182
     2013 2300
     2014 2355
     2015 2498
     2016 1886
     2017 1392
     2018 371
     Najbliższa sesja 22720
   Komisje 4190
     Budżetu, Finansów i Majątku Gminy 1587
    ›    Skład 1235
    ›    Zadania 827
    ›    Sprawozdania 1216
    ›    Plan działania 1115
     Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1272
    ›    Skład 1018
    ›    Zadania 715
    ›    Sprawozdania 589
    ›    Plan działania 905
     Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury 1377
    ›    Skład 1042
    ›    Zadania 696
    ›    Sprawozdania 687
    ›    Plan działania 965
    ›    Skład 740
    ›    Zadania 498
    ›    Sprawozdania 531
    ›    Plan działania 478
     Rewizyjna 1339
    ›    Skład 1088
    ›    Zadania 662
    ›    Sprawozdania 730
    ›    Plan działania 1032
    ›    Skład 749
    ›    Zadania 528
    ›    Sprawozdania 475
    ›    Plan działania 385
    ›    Skład 755
    ›    Zadania 720
    ›    Sprawozdania 473
    ›    Plan działania 419
Inwestycje
   Wykonane 4543
     2002 942
     2003 991
     2004 1053
     2005 2396
   Planowane 7529
   Przetargi 50107
     2002 946
     2003 3667
     2004 2895
     2005 5592
     2006 9950
     2007 14049
     2008 14477
     2009 13766
     2010 25342
     2011 16471
     2012 13846
     2013 11302
     2014 36716
     2015 18469
     2016 18796
     2017 15427
     2018 14945
   Obwieszczenia i zawiadomienia 8557
     2006 4016
     2007 4486
     2008 12096
     2009 4682
     2010 6213
     2011 2193
     2012 1881
     2013 2763
     2014 2906
     2015 2201
     2016 1033
     2017 637
     2018 860
Prawo Lokalne
   Statut gminy 7476
   Akty prawa miejscowego 7685
   Zagospodarowanie przestrzenne 4333
   Podatki i opłaty 4373
   Rejestr instytucji kultury 497
Jednostki organizacyjne
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 17180
   Przedszkole Samorządowe w Klimontowie 6955
   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola 6842
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8974
   Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 9781
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 15310
   Gminna Biblioteka Publiczna 3354
Jednostki pomocnicze
   Sołectwa 13526
Majątek publiczny
   Majątek gminy 3796
   Dług gminy 4740
     2006 917
     2007 899
     2008 1881
     2009 515
     2010 583
     2011 1784
   Ulgi, umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna 4068
     2006 1108
     2007 1062
     2008 1142
     2009 800
     2010 954
     2011 1943
     2012 1033
     2013 779
     2014 603
     2015 411
     2016 146
     2017 23
   Sprawozdania finansowe 4059
     2006 1069
     2007 1565
     2008 1470
     2009 1396
     2010 1465
     2011 1146
     2012 999
     2013 946
     2014 930
     2015 590
     2016 407
     2017 245
     2018 20
   Opinie RIO 1954
     2011 806
     2012 1167
     2013 880
     2014 935
     2015 614
     2016 368
     2017 152
     2018 57
Oświadczenia majątkowe
   Osoby na stanowiskach kierowniczych 11486
     2012 1308
     2013 1490
     Koniec kadencji 2010-2014 1034
     Początek kadencji 2014-2018 1817
     2014 1124
     2015 1968
     2016 1701
     2017 420
   Radni 6882
     2012 859
     2013 997
     Koniec kadencji 2010-2014 712
     Początek kadencji 2014-2018 1079
     2014 624
     2015 840
     2016 729
     2017 203
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 294
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 259
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 285
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 241
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 230
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 336
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 322
     Dowody osobiste 322
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 282
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 207
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 229
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 321
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 294
     Meldunki 237
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 270
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 234
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 230
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 203
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 261
     Mieszkania 244
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 277
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 293
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 217
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 191
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 252
     Nieruchomości 251
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 272
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 276
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 285
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 220
    ›    Podział nieruchomości 286
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 292
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 218
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 275
     Działalność gospodarcza 229
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 294
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 242
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 209
     Zezwolenia i decyzje 249
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 254
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 280
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 210
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 254
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 250
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 258
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 272
     Zaświadczenia 271
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 216
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 239
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 223
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 280
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 220
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 207
Wybory
     Komisje Wyborcze 1694
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1517
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 2908
     Obwieszczenia i uchwały 3616
   Wybory samorządowe 2014 5096
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 2956
     Komisje Wyborcze 1330
    ›    Gminna Komisja Wyborcza 1112
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze 1570
     Informacje 1641
   Wybory samorządowe w trakcie kadencji 2014-2018 1143
     Wybory zarządzone na 2014.03.08 557
    ›    Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 693
    ›    Komisje Wyborcze 481
   Wybory Prezydenckie 2015 914
     Zarządzenia, obwieszczenia i uchwały 551
     Komisje Wyborcze 576
   Wybory do Izb Rolniczych 2015 1211
   Referendum 2015 895
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 448
     Komisje do spraw referendum 684
   Wybory Parlamentarne 2015 1132
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 565
     Obwodowe Komisje Wyborcze 732
   Wybory samorządowe 2018 7
     Zarządzenia, obwieszczenia, uchwały, informacje 54
     Komisje Wyborcze 4
Publiczny transport zbiorowy
   2015 898
Inne
   Oferty pracy 33510
   Obwieszczenia 9367
   System Informacji o Środowisku 3298
   Wykaz kontroli 6258
   Opłaty za wodę 58
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 599
   Różne 3068
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2509
   Informacje nie udostępnione w BIP 4419
   Redakcja Biuletynu 3198
Ochrona danych osobowych
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych 113
   Administrator Danych Osobowych 78