Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Sesja XLVI/2017 z dnia 2017.11.29

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:50

2. 2017

Sesja XLV/2017 z dnia 2017.11.21

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:49

3. 2017

Sesja XLIV/2017 z dnia 2017.11.14

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:48

4. 2017

Sesja XLIII/2017 z dnia 2017.10.10

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:45

5. 2017

Sesja XLII/2017 z dnia 2017.09.29

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:43

6. 2017

Sesja XLI/2017 z dnia 2017.08.30

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:42

7. 2018

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 16.01.2018 R.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i art. 74 ust. 3 pkt 1 oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ...

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:12

8. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przepro...

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 12:35

9. 2018

Budowa drogi gminnej

Ogłoszenie nr 500262-N-2018 z dnia 2018-01-03 r. Gmina Klimontów: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLIMONTÓW- TARGOWISKO - ETAP I i II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 12:28

10. 2018

Dostawa posypywarki do zwalczania śliskości. Ogłoszenie nr 502841-N-2018 z dnia 2018...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:54

11. 2018

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "...

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów – etap II”

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:53

12. 2018

Wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006 fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach stanowiących własność Gminy Klimo...

Utworzony: 2018-01-08 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 09:27

13. 2018

Zawiadomienie o wyborze partnera

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie informuje o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, konkurs nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna o...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 12:22

14. 2018

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 12:00

15. 2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gmin...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 08:58

16. 2018

Zapytanie ofertowe

Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów tel. 158661100 Informacje ogólne. Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie: „Zamawiający” – Gmina Klimontów, „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt. 3 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym um...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:29

17. Projekty

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy (2018.01.15)

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:33

18. Najbliższa sesja

XLIX Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie XLIX Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 15 stycznia 2018 roku (poniedziałek) wsali Gminnej Biblioteki Publicznej wKlimontowie. Obradyrozpocznąsięogodz. 1300. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji istwierdzenie jejważności. Przyjęcie porządku obradsesji. Zmiany wbudżecie gminy na 2018 r. Zmiany wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018–2032. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gr...

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:23

19. 2017

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Gminy (28.12.2017)

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:20

20. 2018

Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic...

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 13:25