Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Projekty

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy (2017.11.21)

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 13:44

2. Najbliższa sesja

XLVI Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie XLV Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 29 listopada 2017 roku (środa) wsali Gminnego Ośrodka Kultury wKlimontowie. Obradyrozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji istwierdzenie jejważności. Przyjęcie porządkuobrad. Zmiany w budżecie gminy na 2017 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017–2031. Zakończenie sesji.

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 13:38

3. 2017

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”ogłoszenie BZP nr 610931-N-2017 z dnia 03.11.2017 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zam...

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:10

4. 2017

Przetarg - rozbudowa drogi gminnej

Ogłoszenie nr 610931-N-2017 z dnia 2017-11-03 r. Gmina Klimontów:Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, k...

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:09

5. 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500060229-N-2017 z dnia 17-11-2017 r. Klimontów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 610931-N-2017 Data: 03/11/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Klimontów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158661847. Adres strony internetowej (url): klimontow.pl SEKCJA II: ZM...

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 09:07

6. 2017

Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 r.

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 10:59

7. Projekty

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy (2017.11.29)

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 10:27

8. Najbliższa sesja

XLV Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie XLV Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 29 listopada 2017 roku (środa) wsali Gminnego Ośrodka Kultury wKlimontowie. Obrady rozpocznąsięogodz.1000. Proponowanyporządekobradsesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Interpelacje i wnioski radnych. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 20...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 10:15

9. 2017

Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowicach Dolnych

Ogłoszenie nr 616123-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Gmina Klimontów: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamó...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 10:10

10. 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Klimontów Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006 fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 12:33

11. 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” ogłoszenie BZP nr 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Lider PBI Infrastruktura S. A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik Partner P...

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 11:33

12. Projekty

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy (2017.11.14)

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 10:19

13. Najbliższa sesja

XLIV Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie XLIV Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) wsali Gminnej Biblioteki Publicznej wKlimontowie. Obrady rozpoczną sięogodz.1400. Proponowany porządekobradsesji: Otwarcie sesji istwierdzeniejejważności. Przyjęcie porządku obrad sesji. Zmiany w budżecie gminy na 2017 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017 – 2031. Zakończenie sesji.

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 10:16

14. 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania złożenie oferty cenowej na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów.” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: HEKO sp z o. o. ul. Jugosłowiańska 41, 60-301...

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 11:22

15. 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: „Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 13:21

16. 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów” W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu O...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 13:21

17. 2017

Przetarg - remont drogi gminnej

Ogłoszenie nr 606033-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Klimontów:Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dział...

Utworzony: 2017-10-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 11:15

18. 2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający: Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów Kontakt: tel. 158661100, 158661006, fax. 158661847 E-mail: klimontow@klimontow.pl. Strona www: klimontow.pl Przedmiot: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach, 27-640 Klimontów. Treść przetargu: Klimontów, dnia 25.10...

Utworzony: 2017-10-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-06 11:36

19. 2017

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” – ogłoszenie numer 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017r. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 póź.zm) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami: Pytanie nr 1 Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art.30, pkt 4 oraz art.89 ust. 8, pkt 4 i 5 Zamawiający dopusz...

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-11-03 15:04

20. 2017

Informacja do wykonawców

Informacja dla Wykonawców dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zadanie „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów” z dnia 25.10.2017 roku. Pytanie nr 1 Jak duże jest składowisko odpadów? Odpowiedź: Wielkość składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do r...

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-11-03 13:28