Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Przetarg - remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 583950-N-2017 z dnia 2017-09-06 r. Gmina Klimontów: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub d...

Utworzony: 2017-09-06 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 14:14

2. 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006 fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów” Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 wiat prz...

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-09-22 10:37

3. Projekty

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy (2017.09.29)

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 12:29

4. Najbliższa sesja

XLII Sesja Rady Gminy

Zgodnie zZawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy wKlimontowie XLII Sesja Rady Gminy odbędzie się wdniu 29 września 2017 roku (piątek) wsali Gminnego Ośrodka Kultury wKlimontowie. Obrady rozpoczną się ogodz.1000. Proponowany porządek obradsesji: Otwarcie sesji istwierdzenie jejważności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. Interpelacje i wnioski radnych. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gm...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 12:23

5. 2017

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XXVII/268/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Wójt Gminy Klimontów ogłasza prz...

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-09-20 11:47

6. 2017

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze Gmina Klimontów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, Oś Priorytetowa 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 14:23

7. 2017

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów ...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 13:02

8. 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370 mb” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiająceg...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 12:41

9. 2017

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Konary jako działka nr ewid. 148 o powierzchni 0,36 ha księga wieczysta KI1S/000018809/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prz...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 11:00

10. 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”” - ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR). Zamawiający zmienia „Opis wymagań stawianych Wykonawcy”. Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy...

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 13:31

11. 2017

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/285/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Wójt Gminy Klimontów ogłasza przeta...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 09:58

12. 2017

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/286/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Wójt Gminy Klimontów ogłasza przet...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 09:44

13. 2016

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2016

Utworzony: 2017-05-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 12:25

14. 2017

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem biurowo-gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.2015, 27.11.2015, 31.03.2016) księga wieczysta KI1S/00003129/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu teren, na którym znaj...

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-09-13 12:44

15. 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006 fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa...

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 14:10

16. 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””. Działając zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 28.08.2017 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś&...

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 11:54

17. 2017

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „...

Utworzony: 2017-09-11 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 11:38

18. 2017

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006 fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów” Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowan...

Utworzony: 2017-09-11 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 10:47

19. 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Klimontów - rok 2017

Utworzony: 2017-09-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 12:43

20. 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Klimontów - rok 2016

Utworzony: 2016-05-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 11:22