główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania

 1. W zakresie księgowości budżetowej:
  1. Prowadzenie analityki i syntetyki księgowości budżetowej.
  2. Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
  3. Uzgadniania dochodów gminy z Księgowością Podatkową.
  4. Uczestniczenie w opracowywaniu okresowych sprawozdań oraz bilansu związanych z zakresem obowiązków zgłaszanie zmian do Zakładowego Planu Kont.
  5. Prowadzenie kasy w zakresie przyjmowania wpłat.
 2. W zakresie rachuby płac:
  1. Kompletowanie dokumentów uzasadniających wypłatę wynagrodzeń dla podległych pracowników.
  2. Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy lub pracowników zatrudnionych w robotach publicznych i grupach interwencyjnych.
  3. Prowadzenie kartotek pracowniczych, kart zasiłkowych, prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków ZUS.
  4. Sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS dla każdej placówki (praca w programie PŁATNIK).
  5. Rozliczenie pracowników z zaliczek na podatek dochodowy z Urzędem Skarbowym: PIT - 11, PIT - 40, PIT - 8B, PIT - R.
  6. Rozliczanie radnych z pobranych diet na PIT- R.
  7. Sporządzanie przelewów bankowych z list płac.
  8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika Gminy.
 3. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:
  1. Prowadzenie ksiąg gospodarczych dla wymiaru i poboru należności pieniężnych.
  2. Zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia obowiązku podatkowego.
  3. Naliczanie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych.
  4. Rozpatrywanie środków prawnych wnoszonych od decyzji ustalających wysokość należności finansowych w ramach posiadanych kompetencji względnie przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy.
  5. Załatwianie podań w sprawach umorzeń, ulg i zwolnień w zakresie podatków.
  6. Nadzór nad pracą sołtysów i rozliczenie kontokwitariuszy.
   Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy używa symbolu: Fn.


artykuł nr 2

Stanowiska

 1. Zastępca Skarbnika,
 2. stanowisko do spraw księgowości budżetowej i rachuby płac,
 3. stanowisko do spraw księgowości podatkowej,
 4. stanowisko do spraw księgowości,
 5. trzyosobowe stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat,
 6. stanowisko do spraw windykacji należności podatkowych.