Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. ukończył studia I-go stopnia lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w części I pkt 2-9 ogłoszenia,
  2. jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. ukończyła studia magisterskie;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 4. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo,
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.);
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz.1842 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
 6. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie”
  w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godz. 15.00 na adres
  Urząd Gminy Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
  Sekretariat
  W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klimontów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Halina Barbara Kwiecińska zamieszkała Klimontów.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko
ds. księgowości budżetowej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1.Ewelina PaprockaKolonia Pęcławice
2.Halina KwiecińskaKlimontów

Oferta pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa jednostki:
  Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

 2. Określenie stanowisko urzędnicze:
  Podinspektor ds. księgowości budżetowej.

 3. Nawiązanie stosunku pracy:

  1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

  3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych jednostki budżetowej Urząd Gminy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont;

  2. Bieżące księgowanie techniką komputerową wszystkich dowodów w zakresie dochodów i wydatków w dzienniku głównym i na kontach analitycznych wraz z uzgodnieniami miesięcznymi;

  3. Księgowanie kont pomocniczych;

  4. Prowadzenie analityki i syntetyki księgowości jednostki budżetowej Urząd Gminy;

  5. Ewidencjonowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy;

  6. Księgowanie analityczne i syntetyczne wydatków inwestycyjnych;

  7. Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowanie, porównanie z planem finansowym;

  8. Uzgadnianie i weryfikacja zobowiązań i należności;

  9. Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów i wydatków;

  10. Nanoszenie planu dochodów i wydatków oraz ich zmian w ciągu roku do ewidencji Urzędu zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy;

  11. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań Urzędu Gminy oraz zbiorczych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu Besti@;

  12. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) oraz bilansu skonsolidowanego JST;

  13. Sporządzanie sprawozdań z wydatków strukturalnych;

  14. Dekretacja i księgowanie dowodów funduszu socjalnego;

  15. Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek depozytu;

  16. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont;

  17. Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym

  18. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich zapłaty w bankowości elektronicznej;

  19. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno–rachunkowym;

  20. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  21. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Urzędu i rozliczania inwentaryzacji;

 5. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:

   1. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

   2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

   3. Umiejętność pracy w zespole,

   4. Odpowiedzialność za powierzone mienie,

   5. Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej.

  2. Wymagania dodatkowe

   1. Co najmniej 5 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym w tym 2 letni staż w księgowości,

   2. Co najmniej 10 letni staż pracy – przy wykształceniu średnim w tym 5 letni staż w księgowości,

   3. Znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego,

   4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,

   5. Sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,

   6. Zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,

   7. Utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy,

   8. Znajomość języka obcego mile widziana.

 6. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 4 - parter. W budynku brak jest windy.

 7. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%

 8. Wykaz dokumentów, które należy złożyć

  1. życiorys,

  2. list motywacyjny,

  3. kwestionariusz osobowy,

  4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,

  5. kserokopie świadectw pracy , zaświadczenia o zatrudnieniu,

  6. posiadane referencje,

  7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  10. kserokopia dowodu osobistego,

  11. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wyszczególnione w punktach 3 i 4,
   Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).”

 9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 1530. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Informacje dodatkowe:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP UG Klimontów, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
  Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
  Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – inż. Edward Przytuła tel. 158661100 lub 158661006.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im.Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE

 

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

1.   Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskał:

· co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

· pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

· w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego  - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym  mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.   z 2013 r. poz. 168).

2.   Do konkursu może przystąpić osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy   o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)   ukończyła studia magisterskie;

c)   ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

e)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia    17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

3.   Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone   w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4.    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  i rozwoju Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie;

b)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

· stażu pracy pedagogicznej  - w przypadku nauczyciela, albo

· stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo,

· stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 4c;

e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy a dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

j)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy a dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388)

k)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego   w przypadku nauczyciela;

l)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

5.   Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i  dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  w Klimontowie”

w terminie do dnia 17.05.2016 r. do godz.  15.00 na adres

Urząd Gminy Klimontów

ul. Zysmana 1

27-640 Klimontów

Sekretariat

6.   W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

7.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klimontów.

8.   O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

9.   Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

 

Klimontów, 28 kwietnia 2016 r.

Konkurs na stanowisko Animator - Moje boisko - Orlik 2012 - wyniki naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

 

na stanowisko: „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie dot. realizacji 2016 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan
  zamieszkały: Pęchów 57, 27-640 Klimontów
 2. Ewiak Szczepan
  zamieszkały: Kroblice Pęchowskie 16 A, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymienieni j/w spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs na stanowisko Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
Animator – Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
2016 r.

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” dot. Realizacji w 2016 r

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (01 marca do 30 listopada 2016 r.)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno-sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 160 godzin.

 • 80 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych – umowa z Gminą Klimontów,
 • 80 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu: „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2016 roku.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:
   • dzieci i młodzieży,
   • osób dorosłych i seniorów,
   • osób niepełnosprawnych,
   • rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  • promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
  • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
  • angażowanie się w programy centralne: np. „Turniej Orlika”, „Basketmania”, „Volleymania”, „Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
  • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszOrlik.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.

   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.

 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określających podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestnictwa w ew. szkoleniach i konferencjach, itd.;
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

Oferty należy składać w terminie do 03 lutego 2016 r do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator Orlik 2012” Realizacja 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 158661100 wew. 11.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

na stanowisko: „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie dot. realizacja 2015 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan
  zamieszkały: Pęchów 57, 27-640 Klimontów
 2. Ewiak Szczepan
  zamieszkały: Kroblice Pęchowskie 16 A, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymienieni j/w spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs na stanowisko Animato - Moje boisko - Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
„Animator - Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
2015 r.

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko:
„Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” dot. realizacji w 2015 r.

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (01 marca do 30 listopada 2015 r.)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno-sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 160 godzin.

 • 80 godzin zajęć rekreacyjno - sportowych – umowa z Gminą Klimontów,
 • 80 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu: „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2015 roku.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:
  • dzieci i młodzieży,
  • osób dorosłych i seniorów,
  • osób niepełnosprawnych,
  • rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  • promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
  • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
  • angażowanie się w programy centralne: np. „Turniej Orlika”, „Basketmania”, „Volleymania”, „Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
  • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszOrlik.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określających podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestnictwa w ew. szkoleniach i konferencjach, itd.;
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  11. HARMONOGRAM planowanych godzin pracy „Animatora - Moje Boisko - ORLIK 2012”,

Oferty należy składać w terminie do 04 lutego 2015 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator Orlik 2012” Realizacja 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 158661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

na stanowisko: „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie dot. realizacji 2014 r.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan
 2. Ewiak Szczepan

Uzasadnienie:
Wymienieni jw. spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs na stanowisko: Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
„Animator - Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
2014 r.

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” dot. Realizacji w 2014 r.

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (01 marca do 30 listopada 2014 r.)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno-sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 160 godzin.

 • 80 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych – umowa z Gminą Klimontów,
 • 80 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:
   • dzieci i młodzieży,
   • osób dorosłych i seniorów,
   • osób niepełnosprawnych,
   • rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  • promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
  • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
  • angażowanie się w programy centralne: np. „Turniej Orlika”, „Basketmania”, „Volleymania”, „Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
  • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
  ZG SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określających podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestnictwa w ew. szkoleniach i konferencjach, itd.; (załącznik nr 2 do wniosku)
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1 do wniosku),
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  11. HARMONOGRAM planowanych godzin pracy „Animatora - Moje Boisko - ORLIK 2012” (załącznik nr 3 do wniosku)

Oferty należy składać w terminie do 07 lutego 2014 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator Orlik 2012” Realizacja 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 158661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Załączniki dostępne są na stronie SZS

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

na stanowisko Trener – Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ul. Zysmana 9

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan
 2. Ewiak Szczepan

Uzasadnienie:
Wymienieni jw. spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs na stanowisko: Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
„Animator Moje boisko – Orlik 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: Animator Moje Boisko ORLIK 2012” dot. realizacji w 2013 r

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (01 marca do 30 listopada 2013)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć” wynosi 160 godzin:
80 godzin – umowa z Urzędem Gminy w Klimontowie
80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ( tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
  ZG SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów „ORLIK” dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT;
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania obiektu przy Gimnazjum, czyli wizję działań, zakres zajęć organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin miesięcznie) – wzór załącznik nr 3,
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w terminie do 07 lutego 2013 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie.
Urząd Gminy
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Animator Orlik 2012” Realizacja 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 15 8661100 wew. 14.

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:
Etap pierwszy – wstępna selekcja,
Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

na stanowisko Trener – Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ul. Zysmana 9

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan
  zamieszkały: Pęchów 57, 27-640 Klimontów
 2. Ewiak Szczepan
  zamieszkały: Adamczowice 1, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymienieni jw. spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs na stanowisko: Animator - Moje boisko - Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
„Animator – Moje boisko – Orlik 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (marzec – listopad 2012)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć” wynosi 160 godzin.
80 godzin – umowa z Urzędem Gminy w Klimontowie
80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm.) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Klimontów do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowaniem sportem,
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Klimontów w organizacji zajęć sportowych,
  5. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
  6. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Klimontów,
  7. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania obiektu przy Gimnazjum, czyli wizję działań, zakres zajęć organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin miesięcznie) – wzór załącznik nr 3,
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,kserokopie świadectw pracy,
  5. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
  6. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  7. oświadczenie o niekaralności,
  8. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Oferty należy składać w terminie do 07 lutego 2012 r. do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie:
Urząd Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Animator Orlik 2012”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 158661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:
Etap pierwszy – wstępna selekcja,
Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko Sekreatrza Gminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Lipiński Piotr zam. Klimontów.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko
Sekretarza Gminy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Lipiński Piotr, zam. Klimontów

 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko Trener-Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ul. Zysmana 9

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan, zam. Pęchów
 2. Ewiak Szczepan, zam. Adamczowice

Uzasadnienie:
Wymienieni jw. spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagana dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.


Konkurs na stanowisko - Animator Moje Boisko Orlik 2012

Konkurs na stanowisko
„Animator – Moje boisko – Orlik 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (marzec – listopad 2011)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć” wynosi 160 godzin:

 • 80 godzin – umowa z Urzędem Gminy w Klimontowie
 • 80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Klimontów do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowaniem sportem,
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Klimontów w organizacji zajęć sportowych,
  5. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
  6. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Klimontów
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania obiektu przy Gimnazjum, czyli wizję działań, zakres zajęć organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin miesięcznie) – wzór załącznik nr 3 (dostępny na stronie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego),
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1)(dostępny na stronie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego),
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w terminie do 14 lutego 2011 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie.
Urząd Gminy
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Animator Orlik 2012”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 15 8661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
nabór na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

Wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarz Gminy

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie)
  lub podyplomowe - prawnicze lub administracyjne,
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 wyżej cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. apolityczność ( brak przynależności do partii politycznych).

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie przepisów:
  1. funkcjonowania administracji samorządowej ( ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
   o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o wyborach do rad gminy,powiatów i sejmików i ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta),
  2. procedury administracyjnej (tj. KPA),
  3. prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. zdolności organizacyjne,
 3. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 4. samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 1. prawo jazdy kat B
 2. kreatywność
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.

Do głównych zadań sekretarza będzie należało m. in. wykonywanie obowiązków z zakresu:

 1. sprawowanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu, w tym kierowanie i organizowanie pracy urzędu
 2. koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz pełnienie nadzoru nad ich pracą w zakresie ustalonym przez Wójta,
 3. prowadzenie kontroli wewnętrznej i dokumentacji kontroli zewnętrznej,
 4. wykonywanie innych obowiązków określonych przez wójta w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 5. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy, Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
 6. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej
 7. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 11. koordynacja nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych,
 12. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101, poz 926 z późn. zm).

Oferty należy składać w terminie do 17 stycznia 2011 r do godziny 1000 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie.
Urząd Gminy
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 15 8661100 wew. 11.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach prowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko
Trener – Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pan Krzysztof Dywan – zam Pęchów (cały etat)
Pan Radosław Piotrowski – zam. Klimontów (pół etatu)
Pan Daniel Ferens – zam. Klimontów (pół etatu)
Uzasadnienie:
wyżej wymienieni spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Trener - Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012

Konkurs na stanowisko:
Trener – Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.
Umowa zlecenie zawarta na okres 6 miesięcy: (czerwiec-listopad 2010)
W okresie 1 miesiąc liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć wynosi 160 godzin.
80 godzin – umowa z Urzędem Gminy w Klimontowie.
80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia ( zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opina,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku okulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z póżn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z póżn. zm.)
   • ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacjiruchowej,
   • lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i zdał egzamin końcowy.
  6. mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi imłodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportui rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Klimontów do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Klimontów w organizacji zajęć sportowych.
  5. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych
  6. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Klimontów
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. koncepcja funkcjonowania obiektu przy Gimnazjum, czyli wizję działań, zakres zajęć organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin miesięcznie)
  4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich
  5. kserokopie świadectw pracy
  6. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne
  7. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik)
  8. oświadczenie o niekaralności
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty należy składać w terminie w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 w terminie do: 31 maja 2010 r.
Koperty powinny zawierać adnotację: „Animator Orlik 2012”.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem Urzędu Gminy Klimontów, tel. 158661006.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów.

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach prowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko
ds. ochrony przeciwpożarowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisku została wybrana Pani:
Małgorzata Kozieł-Karbownik zam. Ułanowice.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Kozieł-Karbownik spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawiła wymagane dokumenty oraz przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko
ds. ochrony przeciwpożarowej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Małgorzata Kozieł-Karbownik, zam. Ułanowice

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Załączniki
Treść ogłoszenia o naborze   41.982 KB

Unieważnienie naboru

Unieważnienie
naboru na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. bhp i p.poż.

Wójt Gminy Klimontów informuje, że postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy - inspektor bhp i p.poż. (ogłoszenie o naborze nr 1/2009) zostało unieważnione z uwagi na zmiany reorganizacyjne Urzedu.

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 /2009
na stanowisko inspektora d/s bhp i p.poż
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
 
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku jw.,
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
  5. nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,
  6. posiadać wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
  1. zdolność do podejmowania rozstrzygnięć merytorycznych,
  2. umiejętność obsługi komputera
  3. znajomość przepisów kodeksu pracy i przepisów wykonawczych w zakresie bhp,
  4. umiejetność skutecznego komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, opanowanie,odpowiedzialność,
  5. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. kontrola warunków pracy , ocena ryzyka zawodowego,
  2. przestrzeganie terminów szkoleń bhp,
  3. sporządzanie instrukcji stanowiskowych oraz zabezpieczeń ppoż,
  4. prowadzenie szkoleń w zakresie bhp i ppoż dla nowo i zatrudnionych pracowników,
  5. sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy,
  6. współdziałanie z Wójtem w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  7. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn ewentualnych wypadków i kompletowanie dokumentów,
  8. prowadzenie bieżącej korespondencji na stanowisku.
 4. Umowa będzie zawarta na 1/3 etatu.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie świadectw pracy, ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia u innego pracodawcy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  6. zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do wykonywania zadań na stanowisku bhp i ppoż,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  8. oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s bhp i p.poż w Urzędzie Gminy w Klimontowie w terminie do dnia 5 sierpnia 2009 r do godziny 10-tej
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.klimontow.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów przy ul. Zysmana 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 2001 Nr 142 poz .1593 z późn. zm.)

Wyniki naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów
na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Sobolewska zam. Górki.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej zakwalifikowała się:
1. Anna Sobolewska - Górki

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   214.758 KB

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rachuby i płac została wybrana Pani Ewelina Papaj zam. Konary-Kolonia.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji ludności została wybrana Pani Elżbieta Mazur zam. Klimontów.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego został wybrany Pan Adam Przybylski zam. Klimontów.
Uzasadnienie:
Kandydatk spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Na stanowisko ds. rachuby i płac zakwalifikowała się:
1. Papaj Ewelina - Konary-Kolonia

Na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zakwalifikowali się:
1. Flisek Paweł - Boduszów
2. Przybylski Adam - Klimontów

Na stanowisko ds. ewidencji ludności zakwalifikowały się:
1. Mazur Elżbieta - Klimontów
2. Ziomek Magdalena - Klimontów

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 20/2008 Wójta Gminy Klimontów po przeprowadzeniu wstępnej selekcji złożonych ofert na stanowisko ds. księgowości budżetowej stwierdziła, iż żadna osoba biorąca udział w postępowaniu rekrutacyjnym nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze ne 1/2008

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   153.307 KB

Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności

Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Nabór na stanowisko ds. rachuby i płac

Załączniki
Nabór na stanowisko ds. rachuby i płac   168.569 KB

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie

Konkurs otwarty

Ogłoszenie
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2005 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2008 rok
 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Rodzaj zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów zgodnie z uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
  Na realizację zadania w 2008 roku przeznacza się środki finansowe do kwoty 56 000.00 zł.
 4. Zasady przyznawania dotacji:
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XVI/189/04 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadań.
 5. Pisemną ofertę zawierającą dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę wraz z określeniem rodzaju zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.klimontow.akcessnet.net) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów.

Wynik przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. drogownictwa

Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko ds. drogownictwa

Klimontów, 2007.12.19
Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko ds. drogownictwa

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Buczek Jan, zam. ŁaziskaKonkurs na stanowisko dyrektora szkół

Pełna treść konkursu w załączniku.
Załączniki
Konkurs   181.148 KB

Nabór na wolne stanowisko ds. drogownictwa

Pełna treść ogłoszenia w załączniku
Załączniki
Ogłoszenie o naborze   172.437 KB

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów


na stanowisko ds. promocji gminy w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w służbie cywilnej".


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Potocka Danuta, zam. Klimontów

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu w tym posiada wymagane wykształcenie, złożyła wymagane dokumenty, wykazała podstawową znajomość obsługi komuptera.

Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko ds. promocji gminy

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko

ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy Klimontów
(zatrudnienie w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej")

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1Danuta PotockaKlimontów
2Maria Krzysztofa ChmielewskaWęgrce Szlacheckie

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. promocji gminy

Urząd Gminy Klimontów
ogłasza nabór na
wolne stanowisko pracy
ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy Klimontów
(zatrudnienie w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej)

 1. Wymagania niezbędne
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią
  5. kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie
  6. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
  7. umiejętność obsługi komputera (programy typu Word, Excel, programów DTP, przeglądarek internetowych i obsługi poczty elektronicznej) i innych urządzeń biurowych
  8. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub osoby poszukującej pracy i pozostającej w zatrudnieniu
 2. Wymagania dodatkowe
  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej
  2. komunikatywność i otwartość, obowiązkowość przy realizacji zadań
  3. wykształcenie minimum średnie o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym
 3. Zakres wykonywanych zadań
  1. promocja gminy
  2. rozpowszechnianie oferty turystycznej
  3. udział w organizowaniu wydarzeń czyniących z terenu naszej gminy miejsce dobrze znane i atrakcyjne
  4. tworzenie i utrzymywanie stałego kalendarza podstawowych działań promocyjnych
 4. Wymagane dokumenty
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. dokument poświadczający wykształcenie
  4. kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  6. podpisane oświadczenie - złożone w trybie art. 233 §1 Kodeksu Karnego - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  7. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku ds. promocji gminy
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji gminy w Urzędzie Gminy w Klimontowie w terminie do dnia 25 lipca 2007 roku do godz. 1000.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.klimontow.akcessnet.net) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zysmana 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0158661100.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.
Umowa będzie zwarta na czas nieokreślony.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowiska pracy

Regulamin konkursu

Załączniki
Regulamin konkursu   1.505 MB