główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Kierownika ZGKiM w Klimontowie

Nabór na stanowisko Kierownika ZGKiM w Klimontowie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):
  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. ukończył studia I-go stopnia lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w części I pkt 2-9 ogłoszenia,
  2. jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. ukończyła studia magisterskie;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 4. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo,
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.);
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz.1842 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
 6. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie”
  w terminie do dnia 09.08.2017 r. do godz. 15.00 na adres
  Urząd Gminy Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
  Sekretariat
  W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klimontów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie.
artykuł nr 3

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Halina Barbara Kwiecińska zamieszkała Klimontów.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

artykuł nr 4

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko
ds. księgowości budżetowej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.Imię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1.Ewelina PaprockaKolonia Pęcławice
2.Halina KwiecińskaKlimontów
artykuł nr 5

Oferta pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa jednostki:
  Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

 2. Określenie stanowisko urzędnicze:
  Podinspektor ds. księgowości budżetowej.

 3. Nawiązanie stosunku pracy:

  1. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

  3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych jednostki budżetowej Urząd Gminy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont;

  2. Bieżące księgowanie techniką komputerową wszystkich dowodów w zakresie dochodów i wydatków w dzienniku głównym i na kontach analitycznych wraz z uzgodnieniami miesięcznymi;

  3. Księgowanie kont pomocniczych;

  4. Prowadzenie analityki i syntetyki księgowości jednostki budżetowej Urząd Gminy;

  5. Ewidencjonowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy;

  6. Księgowanie analityczne i syntetyczne wydatków inwestycyjnych;

  7. Kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowanie, porównanie z planem finansowym;

  8. Uzgadnianie i weryfikacja zobowiązań i należności;

  9. Sporządzanie zestawień sald i obrotów oraz uzgadnianie miesięcznych kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów i wydatków;

  10. Nanoszenie planu dochodów i wydatków oraz ich zmian w ciągu roku do ewidencji Urzędu zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy;

  11. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań Urzędu Gminy oraz zbiorczych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu Besti@;

  12. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) oraz bilansu skonsolidowanego JST;

  13. Sporządzanie sprawozdań z wydatków strukturalnych;

  14. Dekretacja i księgowanie dowodów funduszu socjalnego;

  15. Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i kaucji na rachunek depozytu;

  16. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont;

  17. Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym

  18. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich zapłaty w bankowości elektronicznej;

  19. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno–rachunkowym;

  20. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  21. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości Urzędu i rozliczania inwentaryzacji;

 5. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:

   1. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

   2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

   3. Umiejętność pracy w zespole,

   4. Odpowiedzialność za powierzone mienie,

   5. Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej.

  2. Wymagania dodatkowe

   1. Co najmniej 5 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym w tym 2 letni staż w księgowości,

   2. Co najmniej 10 letni staż pracy – przy wykształceniu średnim w tym 5 letni staż w księgowości,

   3. Znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego,

   4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie,

   5. Sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,

   6. Zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,

   7. Utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy,

   8. Znajomość języka obcego mile widziana.

 6. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
  Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 4 - parter. W budynku brak jest windy.

 7. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%

 8. Wykaz dokumentów, które należy złożyć

  1. życiorys,

  2. list motywacyjny,

  3. kwestionariusz osobowy,

  4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia,

  5. kserokopie świadectw pracy , zaświadczenia o zatrudnieniu,

  6. posiadane referencje,

  7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  10. kserokopia dowodu osobistego,

  11. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wyszczególnione w punktach 3 i 4,
   Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).”

 9. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 1530. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Informacje dodatkowe:
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP UG Klimontów, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
  Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.
  Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – inż. Edward Przytuła tel. 158661100 lub 158661006.