Ogłoszenie o podstawowych kwotach dotacji w oświacie

Załączniki
Treść ogłoszenia   38.660 KB

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki
Treść obwieszczenia   220.735 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   59.062 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   60.949 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   59.368 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   60.996 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   63.263 KB

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach SKO.OŚ-60/4013/267/2018

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   62.099 KB

Ogłoszenie o aktualizacji kwoty dotacji

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zdań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

 1. Przedszkole:
  1. podstawowa kwota dotacji po aktualizacji w październiku 2018 r., o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynosi: na jedno dziecko rocznie 8 581,05 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złoty, pięć groszy)
  2. zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy w publicznym przedszkolu wynosi: 97,33;
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2017 r.)
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2018 r.)
 2. Oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej:
  1. podstawowa kwota dotacji po aktualizacji w październiku 2018 r., o której mowa w art. 12 ust. 2 ww. ustawy wynosi: na jedno dziecko rocznie 11 628,23 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych, dwadzieścia trzy grosze)
  2. statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wynosi: 9,33;
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2017 r.)
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2018 r.)
 3. Szkoła podstawowa:
  1. zaktualizowana statystyczna liczba uczniów, o której mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy w publicznej szkole podstawowej wynosi: 409,33;
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2017 r.)
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2018 r.)
  2. statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznej szkole podstawowej wynosi: 12,67
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2017 r.)
   (zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2018 r.)

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   61.128 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   63.454 KB

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Załączniki
Treść informacji   44.947 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   64.185 KB

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Załączniki
Treść obwieszczenia   60.145 KB

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji

Załączniki
Treść obwieszczenia   32.914 KB

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o przekazaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Załączniki
Treść obwieszczenia   48.183 KB

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o podstawowych kwotach dotacji w oświacie

Załączniki
Ogłoszenie   38.027 KB

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Decyzja Starosty Sandomierskiego

Załączniki
Decyzja   73.626 KB

Decyzja Starosty Sandomierskiego

Załączniki
Decyzja   86.699 KB

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego wynosi: 6 721,84 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, osiemdziesiąt cztery grosze)
 2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Przedszkola wynosi: 102,33
 3. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział wynosi: 10 954,08 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, osiem groszy)
 4. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Oddziału Przedszkolnego wynosi: 9,67
 5. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej wynosi: 9 269,38 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści osiem groszy)
 6. Zaktualizowana Statystyczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej wynosi: 377
 7. Zaktualizowana Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej wynosi: 8

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza się co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych wynosi: 435.98 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)
 2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zosganizowano oddział przedszkolny wynosi: 812.07 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych siedem groszy)
 3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych wynosi: 734,95 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Następna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów nastąpi w październiku roku budżetowego.

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2014" w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii .
Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.
Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 30 października do dnia 15 listopada w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie
Wójta Gminy Klimontów

o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2013".

Wójt Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2013" w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej. Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie.

Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 24 października do dnia 09 listopada w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Załączniki
Projekt   78.313 KB
Formularz zgłaszania opinii   25.908 KB

Informacja

Wójt Gminy
informuje

Zbiorczy punkt składowania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, w tym zużytych sprzętów gospodarstwa domowego, znajduje się na terenie ZGKiM ul. Żeromskiego 30 w Klimontowie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 5 października 2006 roku


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Rady Gminy w Klimontowie i wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Sołectwa: Byszówka, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Rybnica, Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice Pęchowskie, Byszów, Przybysławice, Rogacz, Góry Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów
Szkoła Podstawowa w Klimontowie
ul. Szkolna 1
tel. 015-8661018
2
Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów
Gimnazjum w Klimontowie
ul. Zysmana 9
tel. 015-8661284
3
Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia
Szkoła Podstawowa
w Konarach
tel. 015-8661106
4
Sołectwa: Dziewków, Grabina, Śniekozy, Zakrzów, Goźlice, Ossolin, Wilkowice
Szkoła Podstawowa
w Goźlicach
tel. 015-8661517
5
Sołectwo: Nawodzice
Szkoła Podstawowa
w Nawodzicach
tel. 015-8663231
6
Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie
Remiza w Nasławicach
tel. 0601-051537
7
Sołectwa: Ułanowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Olbierzowice
Szkoła Podstawowa
w Olbierzowicach
tel. 015-8661105

Wójt Gminy
/-/ Bogusław Mrozowski

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 19 września 2006 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacjawyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podajesię do publicznje wiadomości informację o okręgach wyborczych, ichgranicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręguwyborczym w wyborach Rady Gminy w Klimontowie oraz o wyznaczonejsiedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Numer okręgu Granice okręgu 
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
 1Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów 4
 2Sołectwa: Ułanowice, Płaczkowice, Pokrzywianka  1
 3Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia  1
 4Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice
 1
 5Sołectwa: Byszówka, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Rybnica
 1
 6Sołectwa:Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice Pęchowskie
 1
 7Sołectwa: Byszów, Przybysławice, Rogacz
 1
 8Sołectwa: Góry Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów
 1
 9Sołectwa: Dziewków, Grabina, Śniekozy, Zakrzów
 1
 10Sołectwa: Goźlice, Ossolin, Wilkowice
 1
 11Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie
 1
 12Sołectwo Nawodzice
 1

Sziedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 015-8661100, 015-8661006