Decyzja Starosty Sandomierskiego

Załączniki
Decyzja   73.626 KB

Decyzja Starosty Sandomierskiego

Załączniki
Decyzja   86.699 KB

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego wynosi: 6 721,84 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, osiemdziesiąt cztery grosze)
  2. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Przedszkola wynosi: 102,33
  3. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny z przeznaczeniem na ten oddział wynosi: 10 954,08 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, osiem groszy)
  4. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Oddziału Przedszkolnego wynosi: 9,67
  5. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej wynosi: 9 269,38 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści osiem groszy)
  6. Zaktualizowana Statystyczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej wynosi: 377
  7. Zaktualizowana Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej wynosi: 8

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok

Na podstawie art. 78e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza się co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych wynosi: 435.98 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)
  2. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zosganizowano oddział przedszkolny wynosi: 812.07 zł (słownie: osiemset dwanaście złotych siedem groszy)
  3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych wynosi: 734,95 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Następna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów nastąpi w październiku roku budżetowego.

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2014" w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii .
Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.
Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 30 października do dnia 15 listopada w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie
Wójta Gminy Klimontów

o konsultacjach projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2013".

Wójt Gminy Klimontów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2013" w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej. Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie.

Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy złożyć w terminie od 24 października do dnia 09 listopada w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Załączniki
Projekt   78.313 KB
Formularz zgłaszania opinii   25.908 KB

Informacja

Wójt Gminy
informuje

Zbiorczy punkt składowania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, w tym zużytych sprzętów gospodarstwa domowego, znajduje się na terenie ZGKiM ul. Żeromskiego 30 w Klimontowie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 5 października 2006 roku


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Rady Gminy w Klimontowie i wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1Sołectwa: Byszówka, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Rybnica, Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice Pęchowskie, Byszów, Przybysławice, Rogacz, Góry Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów
Szkoła Podstawowa w Klimontowie
ul. Szkolna 1
tel. 015-8661018
2
Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów
Gimnazjum w Klimontowie
ul. Zysmana 9
tel. 015-8661284
3
Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia
Szkoła Podstawowa
w Konarach
tel. 015-8661106
4
Sołectwa: Dziewków, Grabina, Śniekozy, Zakrzów, Goźlice, Ossolin, Wilkowice
Szkoła Podstawowa
w Goźlicach
tel. 015-8661517
5
Sołectwo: Nawodzice
Szkoła Podstawowa
w Nawodzicach
tel. 015-8663231
6
Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie
Remiza w Nasławicach
tel. 0601-051537
7
Sołectwa: Ułanowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Nowa Wieś, Olbierzowice
Szkoła Podstawowa
w Olbierzowicach
tel. 015-8661105

Wójt Gminy
/-/ Bogusław Mrozowski

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 19 września 2006 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacjawyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podajesię do publicznje wiadomości informację o okręgach wyborczych, ichgranicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręguwyborczym w wyborach Rady Gminy w Klimontowie oraz o wyznaczonejsiedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Numer okręgu Granice okręgu 
Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
 1Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów 4
 2Sołectwa: Ułanowice, Płaczkowice, Pokrzywianka  1
 3Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia  1
 4Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice
 1
 5Sołectwa: Byszówka, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Rybnica
 1
 6Sołectwa:Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice Pęchowskie
 1
 7Sołectwa: Byszów, Przybysławice, Rogacz
 1
 8Sołectwa: Góry Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów
 1
 9Sołectwa: Dziewków, Grabina, Śniekozy, Zakrzów
 1
 10Sołectwa: Goźlice, Ossolin, Wilkowice
 1
 11Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie
 1
 12Sołectwo Nawodzice
 1

Sziedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 015-8661100, 015-8661006