Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

ZAWICHOST

Nr 1

SANDOMIERZ

Nr 2

SANDOMIERZ

Nr 3

KLIMONTÓW

Nr 4

ul. Żeromskiego 50

ul. Mickiewicza 34

ul. Mickiewicza 34

ul. Krakowska 15

tel. 15 836 41 15

wew. 14

tel. 15 832 32 43

wew. 305

tel. 15 832 32 43

wew. 305

tel. 601 760 549

Adwokat:

Aleksandra

Narewska-Bidas

Adwokat:

Aleksandra

Narewska-Bidas

 

organizacja pozarządowa:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

27-670 Łoniów 56

Radca Prawny

Katarzyna Turbiarz

 

organizacja pozarządowa:

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

ul. B. Ostrowskiego ps. „Cichy”

27-500 Opatów

Radca Prawny:

Robert Charszlak

Porady w zakresie

Nieodpłatna pomoc prawna

Poradnictwo obywatelskie

Mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy na porady prawne pod nr tel.  15 832 32 43

poniedziałek

1130–1530

700–1100

1200–1600

nieczynne

wtorek

nieczynne

700–1100

1200–1600

1100–1500

środa

1130–1530

700–1100

1200–1600

nieczynne

czwartek

nieczynne

700–1100

1200–1600

800–1200

piątek

1130–1330

700–1100

1200–1600

800–1000

Zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 05.04-30.06.2018 w Gminie Klimontów w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 ZawichostSandomierzKlimontów
ul. Żeromskiego 50ul. Mickiewicza 34ul. Krakowska 15
tel. 158364115 w. 14tel. 156441010 w. 305tel. 601760549
Adwokat:
Aleksandra Narewska Bidas

Organizacja pozarządowa:
LGD Powiatu Opatowskiego
ul. 16 Stycznia 1
25-500 Opatów

Radca prawny:
Katarzyna Turbiarz

Radca prawny:
Katarzyna Markiewicz
Poniedziałek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Wtorek7:30 - 11:308:00 - 12:0011:30 - 15:30
Środa7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Czwartek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Piątek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00

Nieodpłatna pomoc prawna
Art. 3.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 4.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  8. która jest w ciąży.
 2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1. ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3. ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4. ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5. ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6. ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
  7. ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt pkt 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 i 7.

Art. 4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

Wójt Gminy Klimontów informuje iż zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Starostą Sandomierskim na realizację projektu
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”

od dnia 2 stycznia 2016 roku pomoc jest udzielana nieodpłatnie osobom:

 • poniżej 26 roku życia,
 • powyżej 65 roku życia,
 • korzystającym z pomocy społecznej,
 • posiadającym Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom, weteranom, osoby represjonowanym podczas wojny lub po wojnie,
 • ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych w wyniku których znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomocy prawnej udziela Radca Prawny Michał Sowiński w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Krakowska.
Punkt czynny:
w poniedziałki i środy w godzinach od 7.30 do 11.30
we wtorki, czwartki i piątki od godziny 11.30 do godziny 15.30

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016 ? 2019

Rada Gminy w Klimontowie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych do:

 1. Sądu Rejonowego w Sandomierzu – 2 osoby,
  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył wieku 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 8. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 5. Duchowni;
 6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. Funkcjonariusze służby więziennej;
 8. Radni gminy, powiatu, województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonywanego przez stowarzyszenie, organizację dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis/zaświadczenie o wpisaniu do właściwego rejestru lub ewidencji.
W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli do karty dołącza się listę tych osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w biurze Rady Gminy budynek Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 15.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, czyli po dniu 30 czerwca 2015 r. pozostawia się bez biegu.
Ławników wybierają rady gmin, najpóźniej w październiku br. Kadencja rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2016 i trwać będzie 4 lata.

Informacje dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. W związku z tym osoby niesłyszące lub niedosłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy.
Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w Sekretariacie UG lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod nr tel. 158661006, 158661100, a także wysyłając faks pod nr 158661847 lub maila na adres: klimontow@klimontow.pl.