Adres

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
ul. Zysmana 9
27640 Klimontów
tel./fax: (015) 8661284, 8661329

Dyrektor

Kordyka Małgorzata

Statut

Statut
Gimnazjum w Klimontowie

Rozdział I
Ogólne informacje o szkole

§1
 1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum w Klimontowie.
 2. Gimnazjum jest szkołą publiczną.
 3. Siedziba szkoły: Klimontów ul. Zysmana 9.

Rozdział II
Informacje o szkole.

§2
 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Gminy w Klimontowie.
 2. Organem nadzorującym jest Kurator Oświaty w Kielcach.
 3. Nauka w szkole trwa 3 lata.
 4. Gimnazjum jest jednostką budżetową gminy.
 5. Obsługę administracyjno-finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola Urzędu Gminy w Klimontowie.
 6. Obwód szkoły obejmuje miejscowości należące do gminy Klimontów.

Rozdział III
Cele i zadania szkoły.

§3
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz przepisach określonych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie orientacji zawodowej i współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
§4
 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie:
  1. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  2. udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
  3. umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
§5
 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych;
  2. umożliwienie korzystania ze sprzętu i pomocy będących w szkole;
  3. umożliwienie korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej;
  4. indywidualizację nauczania;
  5. umożliwienie działalności organizacji młodzieżowych;
  6. prowadzenie orientacji zawodowej;
  7. prowadzenie świetlicy szkolnej;
  8. umożliwienie spożycia posiłków w stołówce szkolnej;
  9. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
  10. współdziałanie z sądem rodzinnym i nieletnich;
  11. organizowanie miejsc do zajęć rekreacyjno - sportowych;
  12. organizowania nauczania religii;
  13. umożliwianie uczniom wykonywania swojej inwencji twórczej na zajęciach pozalekcyjnych;
  14. współpracę z rodzicami i samorządem gminnym.
§6
 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:
  1. uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych mają zapewnioną opiekę ze strony wyznaczonych nauczycieli;
  2. podczas przerw nauczyciele sprawują opieką nad uczniami pełniąc dyżur na korytarzu, zapleczu sali gimnastycznej, boisku i podczas imprez zgodnie z opracowanym harmonogramem;
  3. opiekę nad dziećmi, które jeszcze nie rozpoczęły zajęć lub już je skończyły sprawują nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej;
  4. podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych i na innych zajęciach poza terenem szkoły opiekę sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie za zgodą dyrektora szkoły - zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła pomaga przez zorganizowanie bezpłatnego dożywiania, organizowanie pomocy materialnej na zakup odzieży lub przyborów szkolnych przy współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej oraz komitetem rodzicielskim;
  6. nauczyciele otaczają opieką uczniów zdolnych umożliwiając im rozwój zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i udział w konkursach.
§7
 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania tj. w klasach I - III.
 3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę po stwierdzeniu zaniedbań z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę na wniosek bezwzględnej większości rodziców uczniów danej klasy.
§8
 1. Uczniowie oceniani są według wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 2. W szkole realizowany jest Program profilaktyczny zgodny z Programem Wychowawczym szkoły.

Rozdział IV
Organy gimnazjum.

§9
 1. Organami szkoły są:
  1. dyrektor szkoły;
  2. rada pedagogiczna;
  3. samorząd uczniowski;
  4. rada rodziców.
§10
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:
   przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
  2. występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum;
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
  5. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. przygotowanie projektów planów pracy Gimnazjum;
  2. opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum;
  3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.
 3. W zakresie spraw finansowych:
  1. opracowanie planu finansowego Gimnazjum;
  2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
  3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.
 4. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Gimnazjum;
  2. organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki edukacyjne i sprzęt szkolny;
  3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum;
  4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
  5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych;
  6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
 5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
  1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum;
  3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
§11
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
  1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
  2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum;
  3. decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;
  4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
  5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
   • zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Gimnazjum;
   • ustala zasady i kryteria wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego;
   • regulaminu pracy, premiowania i nagradzania pracowników Gimnazjum;
   • regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  6. ustala plan urlopów pracownikom Gimnazjum nie będących nauczycielami.
 3. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
§12
 1. Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz oraz - w sprawach wynikających z ustawy - organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, gdy liczba oddziałów wynosi 12 i więcej.
 3. Kompetencje wicedyrektora szkoły:
  Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora gimnazjum z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
  • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  • współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,
  • kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.
  • Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.
  • Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
  • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.
  • Ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.
  • Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
  • Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
  • Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
  • Rozlicza działalność organizacji uczniowskich.
  • Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
  • Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.
  • Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.
  • Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
  • Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
  • Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.
  • Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
  • Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
  • Sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.
  • Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen.
  • Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas zgodnie z przydziałem kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy (tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zeszyt wychowawcy, zapisy w dzienniku lekcyjnym).
  • Dba o prawidłową organizację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej oraz czuwa nad estetyką pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej.
  • Kontroluje pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań.
  • Rozlicza odpowiedzialnych za pełną realizację wychowania zdrowotnego w szkole (w tym również pracowników szkolnej służby zdrowia z wykonania zadań planu wychowawczo-zdrowotnego).
  • Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację.
  • Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
  • Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem dekoracji na imprezy i uroczystości szkolne, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację.
  • Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
  • Zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  • Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
  • Podczas nieobecności w pracy dyrektora gimnazjum odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
  • Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
   • zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
   • zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
   • prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
   • solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
   • pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
   • przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),
   • ład i porządek na korytarzach i w klasach, poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych,
   • całokształt pracy świetlicy szkolnej,
   • całokształt pracy biblioteki szkolnej.
§13
 1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§14
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
  1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum;
  2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Gimnazjum;
  3. udziela Radzie informacji o działalności edukacyjnej Gimnazjum.
§15
 1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.
§16
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać udział także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę normujący w szczególności następujące zagadnienia:
  1. sposób przygotowania, zwołania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
  3. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb, nie mniej niż cztery razy do roku.
 6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
§17
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Gimnazjum;
  2. uchwalanie programu wychowawczego Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
  3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum;
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;
  6. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Gimnazjum;
  2. przedłużenie stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;
  3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwołanie z tych stanowisk;
  4. organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  5. projekt planu finansowego Gimnazjum;
  6. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  7. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 4. Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Gimnazjum;
  2. deleguje przedstawicieli do prac w innych organach.
 5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 6. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.
§18
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Nauczyciele są zobowiązani są nie wyjawiania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady.

Rozdział V
Rada Rodziców

§19
 1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala Zgromadzenie Rad Klasowych uczniów Gimnazjum.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - z wyłączeniem wyboru przedstawicieli Rady Gimnazjum, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalony przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§20
 1. Zgromadzenie Rad Klasowych zwołuje:
  1. w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor;
  2. w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców - właściwy organ Rady Rodziców.
 2. Zwołanie Zgromadzenia Rad Klasowych polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
 3. Drugi termin Zgromadzenia Rad Klasowych może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
§21
 1. Zgromadzenie Rad Klasowych prowadzi organ zwołujący
 2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu Rad Klasowych mogą wziąć udział:
  1. Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor;
  2. osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców;
  3. osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.
 3. Obrady Zgromadzenia rad Klasowych są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:
  1. termin i miejsce Zgromadzenia;
  2. stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce;
  3. listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia;
  4. przyjęty porządek obrad;
  5. treść podjętych uchwał;
  6. podpisy prowadzącego i protokolanta.
§22
 1. Uchwały Zgromadzenia Rad Klasowych podejmowane są zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):
  1. połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia;
  2. 1/4 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.
 2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.
 3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1.pkt. 1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.
§23
 1. Rada Rodziców może występować do innych organów Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.
 2. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy Gimnazjum.
§24
 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum (Fundusz Rady Rodziców).
 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
 3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

Rozdział VI
Samorząd Uczniowski

§25
 1. Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
§26
 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów Gimnazjum.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
  • dwóch zastępców;
  • Sekretarz;
  • Skarbnik.
 3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności wobec organów Gimnazjum.
§27
 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu, tajnym i powszechnym.
 2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia. W porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
§28
 1. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów klas zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego, a w sprawie uchwalenia pierwszego regulaminu Dyrektor szkoły.
 2. Zwołanie przedstawicieli samorządów klas polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum.
 3. Drugi termin zebrania przedstawicieli samorządów klas może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.
 4. Zebranie przedstawicieli samorządów klas prowadzi organ zwołujący.
 5. Obrady przedstawicieli samorządów klas są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:
  • termin i miejsce Zgromadzenia;
  • stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce;
  • listę uczestniczących w zebraniu oraz listę innych uczestników zebrania;
  • przyjęty porządek obrad;
  • treść podjętych uchwał;
  • podpisy prowadzącego i protokolanta.
 6. Uchwały przedstawicieli samorządów klas w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej (quorum):
  • połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia;
  • 1/4 uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.
 7. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów "przeciw". Głosy "wstrzymujące się" są pomijane.
 8. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 6 pkt. 1, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu uczniów.
 9. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.
§29
 1. Zebranie przedstawicieli samorządów klas może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
 2. Przepisy §26 stosuje się odpowiednio.
 3. Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania zebrania Przedstawicieli samorządów klas oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza zebraniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§30
 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracujące z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§31
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd Uczniowski ponadto:
  • może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Gimnazjum;
  • opiniuje program wychowawczy Gimnazjum;
  • wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela;
  • wyraża opinię w sprawie WSO i PSO.

Rozdział VII
Współdziałanie organów szkoły

§32
 1. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach przez poszczególne organy szkoły.
 2. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.
§33
 1. W razie zaistnienia sporów między organami rozstrzyga je dyrektor szkoły.
 2. Jeśli spór dotyczy spraw nie będących w kompetencji organu prowadzącego, wówczas spór rozstrzyga organ nadzorujący.
§34
 1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli:
  1. każdy wychowawca i nauczyciel zaznajamia rodziców z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie na bieżący rok szkolny do końca września każdego roku szkolnego;
  2. dyrektor szkoły na zebraniu ogólnym przedstawia aktualne przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania testów kompetencji ucznia;
  3. pierwszy poniedziałek miesiąca jest w szkole dniem otwartym. W tym dniu nauczyciele udzielają informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
  4. cztery razy w roku odbywają się ogólne spotkania nauczycieli i rodziców;
  5. wychowawcy klas trzecich prowadzą kącik porad na temat możliwości dalszego kształcenia;
  6. rodzice mają prawo wyrażania opinii na temat szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje organy przedstawicielskie.
§35
 1. Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Gimnazjum, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. W skład biblioteki wchodzą:
  • wypożyczalnia;
  • czytelnia.
§36
 1. Z biblioteki mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum;
  • rodzice;
  • inne osoby za zgodą Dyrektora.
 2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
§37
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należą:
  • dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie;
  • prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów;
  • organizowanie i popularyzowanie czytelnictwa na terenie Gimnazjum.
§38
 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
 2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Rozdział VIII
Organizacja szkoły

§39
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego (Zarządzenie MEN).
§40
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora dla każdego roku szkolnego na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 31 V bieżącego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły zawiera liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący szkołę.
 3. W Gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
§41
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Oddział można dzielić na grupy za zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (z zastrzeżeniem ust.3).
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 5. W szkole organizowana jest nauka religii zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. Dz.U. Nr 36, poz. 155 zmiana Dz.U. z 1993 r. Nr 83. Poz. 390).
§42
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§43
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, po trzeciej przerwa trwa 20 minut, po czwartej przerwa trwa 15 minut. Obie przerwy przeznaczone są na posiłek dla uczniów.
§44
 1. Corocznie dokonywany jest podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa np.: lekcja wychowania fizycznego tak, aby od klas pierwszych oddzielnie prowadzone były zajęcia dla chłopców i oddzielnie dla dziewcząt, w przypadku małych grup można tworzyć grupy międzyklasowe.
 2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15-stu uczniów.
§45
 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§46
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w świetlicy szkolnej dla uczniów i nauczycieli.
 3. Cenę posiłków ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat przez sponsorów i Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. W świetlicy organizowana jest opieka nad uczniami dojeżdżającymi, przed i po zajęciach lekcyjnych od godziny 700 do 1500.
 5. Na życzenie rodziców i wychowawców klas - wychowawcy świetlicy udzielają uczniom w ramach pracy opiekuńczej, pomocy w odrabianiu zadań domowych. Nauczyciele przedmiotów współpracują w tym zakresie z wychowawcą świetlicy.
 6. Praca w świetlicy przebiega w grupach liczących od 25 do 30 uczniów.
 7. Zajęcia grup mogą mieć charakter kół zainteresowań np.: polonistyczne, matematyczne, sportowe, plastyczne
 8. Pracę świetlicy określa szczegółowo regulamin pracy świetlicy i zadania kierownika świetlicy i wychowawcy świetlicy.
 9. Kompetencje kierownika świetlicy szkolnej:
  • Podejmuje decyzje w sprawach istotnych dla pracy świetlicy i stołówki szkolnej, które konsultuje z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem ds. organizacyjnych.
  • Decyduje o przyjęciu uczniów do świetlicy oraz przyjmuje zapisy na obiady. W przypadku dużej liczby chętnych powołuje komisję, która decyduje w powyższych sprawach. Skład komisji konsultuje z dyrektorem szkoły.
  • Może usunąć ucznia ze świetlicy lub stołówki szkolnej, jeżeli systematycznie łamie regulamin, powiadamiając o tym rodziców.
  • Występuje w imieniu świetlicy do zakładów i instytucji o specjalne dotacje na potrzeby świetlicy, reprezentuje jej interesy w środowisku pozaszkolnym.
  • Realizuje budżet świetlicy zgodnie z jej aktualnymi potrzebami.
  • Opracowuje kosztorys posiłków szkolnych i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
  • Czuwa nad aktualizacją regulaminów świetlicy i stołówki, dopasowując je do aktualnych ustaleń.
  • Rozlicza personel kuchenny z realizacji przydzielonych obowiązków, ocenia ich pracę.
  • Hospituje wychowawców świetlicy, ocenia ich pracę, udziela im wskazówek i rad metodycznych i merytorycznych.
  • Organizuje pracę wychowawczo opiekuńczą świetlicy, stołówki szkolnej oraz kuchni - czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem, rozlicza pracowników z realizacji przydzielonych obowiązków.
  • Opracowuje projekt planu pracy świetlicy szkolnej, będący częścią projektu planu pracy szkoły, dwa razy w roku ocenia jego realizację.
  • Opracowuje tygodniowy rozkład zajęć świetlicy, rozlicza wychowawców świetlicy z jego realizacji oraz inwencji twórczej.
  • Sporządza harmonogram zajęć świetlicowych w dni wolne od nauki i czuwa nad jego prawidłowym realizowaniem, ocenia ich atrakcyjność.
  • Dba o dyscyplinę pracy wychowawców świetlicy i personelu kuchennego, wyciąga konsekwencje w razie jej braku oraz czuwa nad przestrzeganiem wymaganych przepisów bhp i sanitarno - epidemiologicznych przez personel kuchenny.
  • Organizuje zastępstwa za nieobecnych pracowników świetlicy i kuchni - rozlicza zastępujących z wypełniania powierzonych im obowiązków.
  • Współpracuje na bieżąco z rodzicami uczniów objętych opieką świetlicy i stołujących się, w celu stworzenia lepszych warunków pobytu na świetlicy, stołówce szkolnej i w kuchni.
  • Sporządza kosztorys posiłków szkolnych, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt wysokości dziennej stawki żywieniowej do zatwierdzenia.
  • Sporządza dziesięciodniowy jadłospis (wspólnie z intendentką, kucharką, przedstawicielem rodziców i pielęgniarką szkolną), nanosi na bieżąco konieczne poprawki - ocenia jego realizację i dba o kaloryczność, atrakcyjność oraz minimalizowanie kosztów.
  • Zbiera od uczniów lub ich rodziców odpłatność za obiady i przekazuje intendentce szkolnej, kontroluje terminowe rozliczanie ich w księgowości oraz w okresach miesięcznych informuje dyrektora szkoły o ich wykorzystaniu.
  • Uczestniczy przy wydawaniu artykułów żywnościowych z magazynu do kuchni i ocenia ich wykorzystanie.
  • Podpisuje na bieżąco każdego dnia do godziny 1200 raporty żywieniowe, rozliczając intendentkę i kucharkę z wykorzystania artykułów żywnościowych.
  • Organizuje samorząd świetlicy, dba o estetykę i wystrój świetlicy, stołówki i kuchni.
  • Opracowuje lub wnosi poprawki do zakresów czynności dla personelu kuchennego - rozlicza go z ich realizacji.
  • Sporządza raz w miesiącu wykaz godzin ponadwymiarowych personelu kuchennego oraz proponuje dla nich premie, które zatwierdza dyrektor szkoły.
  • Stwarza właściwą atmosferę pracy między pracownikami kuchni, dba o ich harmonijne współdziałanie w celu zwiększenia wydajności pracy, ocenia ich zaangażowanie.
  • Dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji rocznej, ocenia jej solidność i wszechstronność. Na bieżąco sporządza protokoły zniszczeń sprzętu świetlicy, stołówki lub kuchni i wypożyczalni naczyń.
  • Okresowo (nie rzadziej niż co pół roku) kontroluje sposób prowadzenia przez intendentkę wypożyczalni naczyń - w tym rozlicza z uzupełniania ubytków.
  • Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
  • Odpowiada przed dyrektorem (a w przypadku jego nieobecności przed wicedyrektorem ds. organizacyjnych) za całokształt działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz administracyjno - gospodarczej świetlicy, stołówki i kuchni szkolnej, a w szczególności za:
   • bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w świetlicy oraz podczas spożywania obiadów na stołówce szkolnej,
   • pełną realizację planu pracy świetlicy,
   • efektywną i atrakcyjną pracę wychowawców,
   • prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w soboty oraz podczas ferii zimowych,
   • dyscyplinę pracy wychowawców świetlicy i personelu kuchennego,
   • realizację tygodniowego planu zajęć i prowadzenie właściwej dokumentacji szkolnej przez wychowawców świetlicy,
   • stwarzanie właściwych warunków pracy świetlicy i kuchni oraz stałą troskę o ich polepszenie,
   • stan sprzętu kuchennego i pomocy naukowych świetlicy,
   • bezpieczne i sprawne wydawanie obiadów,
   • zgodność przygotowanych obiadów z jadłospisem lub naniesionymi wcześniej poprawkami,
   • właściwe wykorzystanie przez kucharkę wydanych jej artykułów żywnościowych,
   • prawidłowe zagospodarowanie nie wykorzystanych drugich dań,
   • solidne wypełnianie obowiązków przez podległych pracowników,
   • organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników,
   • systematyczne i prawidłowe prowadzenie przez intendentkę i kucharkę wymaganej dokumentacji,
   • ład i porządek, higienę na każdym stanowisku pracy w kuchni i innych jej pomieszczeniach - przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych i bhp przez personel kuchni,
   • bieżące utrzymanie czystości stołówki podczas obiadów przez personel kuchni,
   • systematyczne, codzienne sprawdzanie przygotowania i opisania próbek posiłków przez kucharkę,
   • prawidłowe wykorzystanie dziennej stawki żywieniowej oraz kaloryczność i atrakcyjność obiadów.
  • Odpowiada materialnie za powierzone jej mienie.
§47
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
  • biblioteki;
  • świetlicy;
  • sali audiowizualnej;
  • sali gimnastycznej;
  • gabinetu lekarskiego i kancelarii;
  • boiska sportowego;
  • ogrodu szkolnego.

Rozdział IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§48
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.
§49
 1. Gimnazjum zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami: sekretarza, intendenta, kucharkę i pomoc kuchenną, woźnego, dozorców i sprzątaczki.
 2. Sekretarz prowadzi obsługę kancelarii szkoły, a w szczególności:
  1. starannie przechowuje korespondencję, okólniki, zarządzenia władz szkolnych, akta szkolne i inne dokumenty;
  2. rozprowadza korespondencję;
  3. prowadzi listę obecności pracowników obsługi;
  4. prowadzi księgi ewidencji wydanych legitymacji uczniowskich i służbowych;
  5. prowadzi akta osobowe pracowników obsługi i nauczycieli;
  6. sporządza wszelką dokumentację związaną z wypadkami uczniów i pracowników;
  7. prowadzi księgi inwentarzowe.
 3. Intendent jest zobowiązany do:
  1. zaopatrzenia świetlicy w żywność i jej właściwe przechowywanie w magazynie;
  2. prowadzenie magazynu żywności i jego dokumentacji;
  3. wspólne z komisją ustalanie jadłospisów obiadowych i cen posiłków;
  4. nadzorowania i sporządzania i wydawania posiłków;
  5. prowadzenia raportów żywieniowych i rozliczeniowych wydatków na żywienie.
 4. Pracownicy kuchni - kucharka i pomoc kuchenna w szczególności odpowiadają za:
  1. przygotowanie i wydawanie posiłków zgodnie z terminem ich wydawania;
  2. wykonują wszystkie prace związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków;
  3. pomagają w donoszeniu produktów żywnościowych;
  4. odpowiadają za czystość całego obiektu żywieniowego;
  5. odpowiadają za przekazany im sprzęt kuchenny i stołowy.
 5. Woźny szkolny obowiązany jest:
  1. sprawowania nadzoru nad sprzątaczkami;
  2. wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z wprowadzeniem dzieci do szkoły;
  3. pilnowanie ładu i porządku w wejściu do szkoły i na dolnym korytarzu;
  4. pilnowanie terminu rozpoczynania i kończenia lekcji;
  5. dostarczania korespondencji;
  6. dokonywania według zleceń zakupu drobnych towarów;
  7. zabezpieczenia kluczy od pomieszczeń szkoły i wydawania ich nauczycielom oraz przechowywania po zwrocie;
  8. zamykania szkoły po zajęciach lekcyjnych.
 6. Sprzątaczki wykonują codziennie i okresowo wszystkie czynności związane z utrzymaniem czystości w szkole.
  1. utrzymują w czystości urządzenia sanitaro-higieniczne i raz w tygodniu przeprowadzają dezynfekcję;
  2. zamykają okna i drzwi w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach;
  3. sprawdzają kurki wodociągowe i wygaszają światło;
  4. gruntownie sprzątają po wszelkiego rodzaju remontach.
§50
Nagrody i kary dla pracowników administracji i obsługi
 1. Nagroda może być przyznana pracownikowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki.
 2. Pracownikowi nie będącym nauczycielem może być przyznane wyróżnienie w postaci:
  1. pochwały pisemnej;
  2. pochwały ustnej wobec wszystkich pracowników.
 3. Zasady i tryb karania pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy.
§51
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
§52
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do podstawowych zadań nauczycieli należy w szczególności:
  1. prowadzenie procesu dydaktycznego w sposób stwarzający uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
   • planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę oraz nauki rzetelnej pracy;
   • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
   • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
   • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
   • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;
   • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
   • rozwoju sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań;
   • przyswajanie sobie metod pracy i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych we własnym środowisku;
  2. prowadzenie procesu dydaktycznego, wspierającego obowiązki rodziców w zakresie wychowania w taki sposób, aby uczniowie w szczególności:
   • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym);
   • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
   • mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym poziomie;
   • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do własnego dobra z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną i wolność innych;
   • poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
   • uczyli się szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwowej w duchu dziedzictwa kulturowego kształtowania postaw patriotycznych;
   • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
   • posiadali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów;
  3. podejmowanie działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb uczniów;
  4. dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny;
  5. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami;
 3. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
  2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
   • realizację obowiązujących programów nauczania;
   • stosowanie właściwych metod nauczania;
   • systematyczne przygotowanie do zajęć;
   • pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;
   • właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej;
  3. dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny;
  4. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
  5. udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
§53
 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną, udział w pracach zespołów nauczycielskich oraz korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
§54
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych prowadzą samokształcenie w zespołach przedmiotowych.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły.
 3. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
  1. humanistów;
  2. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizowania programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
  4. nauczyciele początkujący powierzeni są opiece nauczycieli doświadczonych;
  5. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia;
  6. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§55
Zadania wychowawcy
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. W celu realizacji tego zadania na początku roku szkolnego dyrektor szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale - zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania, wyjątek stanowią sytuacje losowe nauczycieli oraz zaniedbywanie obowiązków wychowawcy klasowego przez nauczyciela wychowawcę.
 3. Uczniowie i rodzice mają prawo wpływu na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy klasy Stanowisko swoje wyrażają zwykłą większością głosów W powyższej sprawie uczniowie poprzez swoich rodziców zgłaszają swe wątpliwości do dyrektora szkoły przedstawiając podpisy zainteresowanych rodziców.
 4. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego powiernikiem spraw uczniów oraz mediatorem, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz pomiędzy uczniami a dorosłymi (lub z innymi członkami społeczności szkolnej).
 5. Wychowawca klasy odpowiada za realizację następujących głównych zadań:
  1. współpracę i współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowotnej na terenie szkoły przez:
   • uzgadnianie z nauczycielami przedmiotów i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a w szczególności, wobec tych którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowani społecznie);
   • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, poznawanie warunków domowych i potrzeb opiekuńczo - wychowawczych swych wychowanków, organizowanie pomocy pedagogicznej rodzicom w ich trudnościach z dziećmi (szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną), włączenie ich w problemy życia klasy i szkoły, a także otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach;
   • systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań i uzdolnień oraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych uczniów, a także organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i kierującymi do placówek poza szkolnych (np.: poradnie).
  2. wsparcie i pomoc w rozwoju psychospołecznym poszczególnym uczniom i klasie przez:
   • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami swojej klasy, w miarę możliwości także z rodzicami różnych form życia zespołowego w szkole i poza nią, rozwijające jednostki integrujące klasę;
   • ustalanie treści i form zajęć tematycznych w czasie do jego dyspozycji i na spotkania z klasą;
  3. opieka indywidualna nad każdym wychowankiem, doradztwo w indywidualnych i zbiorowych sprawach spornych.
 6. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację wszystkich działań wychowawczych oraz wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami i specjalistami. Zadania te stanowić winny podstawę do planowania dalszej pracy wychowawczej.
 7. W klasach I - III wychowawca musi być nauczycielem przynajmniej jednego przedmiotu.
 8. Kontakty z rodzicami wychowawcy utrzymują poprzez wywiadówki, półwywiadówki, wizyty domowe, korespondencję, a także poprzez zebrania organizowane w miarę potrzeb bieżących.
 9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Wychowawcy początkujący mogą uzyskać taką pomoc ze strony dyrekcji, Poradni Psychologiczno pedagogicznej oraz doświadczonych nauczycieli.
 10. Wychowawca współpracuje ze świetlicą szkolną w sprawach opiekuńczych typuje dzieci do bezpłatnego dożywiania.
§56
 1. Zasady i tryb karania i wynagradzania nauczyciela określa ustawa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy, a w przypadku pracowników obsługi Kodeks Pracy.

Rozdział X
Uczniowie szkoły

§57
 1. Do gimnazjum w Klimontowie uczęszczają uczniowie od 13-tego do 16-tego roku życia, nie później jednak niż do 18 roku życia.
 2. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
 3. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego go do pracy, uwzględniając opinie lekarską oraz opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.
§58
 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed różnymi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  3. korzystanie z pomocy finansowej zgodnie z możliwościami szkoły oraz jej sponsorów;
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszy w tym dobra innych osób.
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  9. korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;
  10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
  11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
§59
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
  2. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  3. godnego reprezentowania szkoły;
  4. ochrony własnego życia i zdrowia;
  5. troski o ład, porządek i higienę oraz dobro wspólne: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.
§60
 1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia,
  4. dzielność i odwagę.
 2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:
  1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3. dyplom,
  4. bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
  5. nagrody rzeczowe,
  6. list gratulacyjny,
  7. wpis do "Złotej Księgi",
  8. medal " Wzorowy Absolwent"
 4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
 5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
§61
 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie wychowawcy,
  2. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  3. upomnienie dyrektora,
  4. upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
  5. nagana,
  6. rozmowa ostrzegawcza,
  7. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  8. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  9. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.
 2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie trzech dni.
 3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  2. dopuszcza się kradzieży,
  3. wchodzi w kolizję z prawem,
  4. demoralizuje innych uczniów,
  5. permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.
 4. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.

§62
Tryb odwoływania od kar.
 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary.
 2. Odwołanie ucznia rozpatruje powołana przez dyrektora szkoły komisja.
 3. W skład komisji wchodzi trzy osoby:
  • dyrektor szkoły;
  • wychowawca;
  • nauczyciel.
 4. Decyzja komisji jest ostateczna.
§63
Rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami.
 1. Spory pomiędzy uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy.
 2. Spory pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy wspólnie.
 3. Strony mogą odwoływać się do dyrektora szkoły.
§64
Rozstrzyganie sporów pomiędzy klasą a nauczycielem.
 1. Spór rozstrzyga wychowawca.
 2. Zainteresowane strony mogą odwołać się do dyrektora szkoły.
§65
Rozstrzyganie sporów pomiędzy nauczycielami.
 1. Spory pomiędzy nauczycielami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.
 2. Nauczycielom przysługuje prawo odwołania do rady pedagogicznej.
§66
Rozstrzyganie sporów pomiędzy rodzicem a nauczycielem.
 1. Spory pomiędzy rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły.
 2. Strony mogą się odwołać do rady pedagogicznej.
§67
Spory pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły.
 1. Spory pomiędzy nauczycielem a dyrektorem rozstrzyga rada pedagogiczna.
 2. Stronom przysługuje prawo odwołania do organu nadzorującego.
§68
 1. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
§69
Ceremoniał szkoły.
 1. Szkoła wypracowała ceremoniał:
  1. Ślubowanie uczniów klas I.
  2. Pożegnanie uczniów klas III.
 2. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych przygotowują wychowawcy tych klas.
 3. Tekst ślubowania jest następujący:

  "Ślubuję na sztandar szkolny być dobrym Polakiem.
  Będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły.
  Będę się w szkole uczył jak kochać swoją Ojczyznę
  i jak dla niej pracować kiedy dorosnę".


 4. Ceremoniał pożegnania uczniów klas trzecich przygotowują wychowawcy tych klas.
 5. Tekst pożegnania brzmi:

  "Ja absolwent Gimnazjum w Klimontowie przyrzekam
  dbać o dobre imię szkoły i sumienną pracą,
  poszerzać zdobytą tu wiedzę.
  Przyrzekam nie zawieść moich wychowawców i nauczycieli,
  którzy włożyli dużo serca,
  abym mógł stać się prawym członkiem
  i godnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej".


Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§70
 1. Szkołą używa pieczęci:
  1. Podłużna z napisem:
                     GIMNAZJUM
       27-640 Klimontów, ul. Zysmana 9
         tel/fax (015) 8661284 8661329
   NIP:864-16-96-554 Regon: 291114940
  2. Okrągłą duża z Godłem Państwowym i napisem w otoku:
   "Gimnazjum w Klimontowie"
  3. Okrągła mała z Godłem Państwowym i napisem w otoku:
   "Gimnazjum w Klimontowie"
§71
Szkołą prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§72
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§73
Zmiany w statucie mogą wnioskować poszczególne organy szkoły.

§74
Sprawy nie nakreślone w statucie regulują odrębne przepisy.


Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.99r.


Statut opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 07.09. 1991 r. Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 61, poz.624 i z 2002 r. Nr 10, poz.96) oraz z dnia 08 sierpnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 146, poz.1416).