Adres

ul. Krakowska 4
27640 Klimontów
tel. (015) 8661 774

Kierownik

Kwapińska Grażyna

Statut

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klimontowie


I. Postanowienia ogólne

§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 roku z późn. zmianami)
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 z 2001 poz. 1591) z późn. zmianami
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami)
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)
 5. Uchwały Rady Gminy Nr IV/36/03 z dnia 12.III.2003 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 6. Ustaw z dnia 26.X.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami)
 7. Niniejszego statutu.
§2
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową utworzoną przez Radę Gminy i podlegającą bezpośrednio Wójtowi Gminy.
 2. Obszar działania obejmuje teren Gminy Klimontów.
 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Klimontów.
§3
Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
 • świadczeń rodzinnych
 • prowadzenie Świetlicy Integracyjno-Wspierającej

II. Cele i zadania Ośrodka

§4
 1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
  1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
  2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
  3. Udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
  7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
  9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  10. Praca socjalna,
  11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych lub osób z zaburzeniami psychicznymi,
  12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
  13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  14. Dożywianie dzieci,
  15. Sorawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  16. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
  17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
  18. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
 2. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy:
  1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  3. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
  4. Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia.
 3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
  1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§5
Zadania Ośrodka w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii obejmują:
 1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie, w tym prowadzenie pozalekcyjnych, zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania problematyki alkoholowej i narkomanii.
 5. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji jej obowiązków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§6
Zadania Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych.
Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.

§7
W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodka współdziała w szczególności z:
 1. samorządem gminy, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność socjalną,
 2. organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prawnymi i fizycznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
 3. urzędami wyższego szczebla oraz organami ścigania.

III. Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

§8
Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Kierownik
  1. pracownicy socjalni,
  2. pracownik ds. świadczeń rodzinnych,
  3. instruktor terapii uzależnień,
  4. psycholog
§9
 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  1. Kierownik Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
  2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy,
  3. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
   1. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych, własnych Gminy i własnych o charakterze obowiązkowym, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy (upoważnienie może być udzielone innemu pracownikowi na wniosek Kierownika Ośrodka)
   2. zatrudnienie, zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności wynikających z prawa pracy
   3. planowanie potrzeb finansowych Ośrodka na dany rok budżetowy i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań
   4. opracowywanie zakresów czynności pracowników oraz nadzorowanie racjonalnego wykorzystywania czasu pracy pracowników, jakości i terminowości świadczonych zadań
   5. opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta i innych wewnętrznych aktów dotyczących statutowych zadań Ośrodka
   6. sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz
   7. sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem
 2. Pracownicy socjalni
  Do zadań pracownika socjalnego należy:
  1. praca socjalna
  2. dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powoduje zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej i skutecznie posługiwać się przepisami prawa w realizacji tych zadań
  4. pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy poprzez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy
  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  6. pobudzanie społecznej aktywizacji i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzeniu skutków ubóstwa
  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową i inspirowanie powoływania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzinie
  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
 3. Pracownik ds. świadczeń rodzinnych
  Do zadań pracownika realizującego świadczenia rodzinne należy prowadzenie postępowań w przedmiotowych sprawach zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§10
Kierownika Ośrodka podczas nieobecności w pracy zastępuje osoba przez niego pisemnie wyznaczona

§11
 1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są przez Ośrodek na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 3. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.
§12
 1. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.
 2. W szczególnych przypadkach, decyzja może być wydana w formie ustnej; nie dotyczy to decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
 3. Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydawania decyzji.
§13
Przy wykonywaniu zadań pracownicy Ośrodka są zobowiązani:
 1. Kierować się zasadami etyki zawodowej.
 2. Kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.
 3. Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
 4. Udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru tej osoby lub rodziny.
 6. Przestrzegać przepisów prawa i zasady wynikające z niniejszego statutu i regulaminu.
 7. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu i samokształceniu.

IV. Gospodarka finansowo-księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej

§14
 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Obsługa księgowo-finansowa prowadzona jest przez Urząd Gminy.
 2. Ośrodek przedkłada projekt planu finansowego ośrodka na dany rok budżetowy.
 3. Na podstawie uchwalonego budżetu Ośrodek dostosowuje plan finansowy jednostki do uchwały budżetowej.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 2003 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
 5. Za realizację i wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialności ponosi Kierownik.

V. Postanowienia końcowe

§15
 1. Upoważnienia do kontroli i oceny działalności Ośrodka w zakresie kontroli wewnętrznej posiada Rada Gminy i Wójt Gminy.
 2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może nałożyć na Ośrodek obowiązek realizacji zadań obronnych i kryzysowych.
§16
W sprawach nieuregulowania w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o pomocy społecznej i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Pracy.

§17
Zmiana treści Statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.
Załączniki
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej (*.pdf)   136.903 KB