główna zawartość
artykuł nr 1

Adres

ul. Kościelna 5
27-640 Klimontów
tel. 601760948

artykuł nr 2

Kierownik

mgr Edyta Lesiak-Nawrocka

artykuł nr 3

Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLIMONTOWIE

I. Przepisy ogólne

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca !997r o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, póz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)
 4. Ustawy 7 dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76, póz. 694 z późn. zm.)
 5. Niniejszego statutu

§2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest gmina Klimontów.
 2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§3
Siedzibą Biblioteki jest Klimontów a terenem jej działania Gmina Klimontów.
§4
W skład Biblioteki wchodzą trzy filie biblioteczne, tj. w Goźlicach, w Nawodzicach i w Pokrzywiance.
§5

 1. Nadzór nad organizacją funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.
 3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres oraz pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres dla filii bibliotecznej oraz pieczęci okrągłej z pełnymi nazwami bibliotek w otoku.

II. Cele i zadania Biblioteki

§7

Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
§8
Do szczegółowego zakresu działaniu Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę służącą zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.
 3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalach.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 7. Udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§9
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy.

§10

 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy na podstawie umowy o pracę.

§11
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
§12

 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikację, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419).
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

§13
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz i inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§14
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.
§15
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§16
Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu Organizatora, z dochodów własnych i innych źródeł.
§17
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
§18

 1. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenie między biblioteczne
  2. Wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
  3. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
  4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
  5. W formie kaucji - za wypożyczone materiały biblioteczne.
  6. Wydawnictwa własne.
 2. Wypracowany w ten sposób dochód przeznaczany jest na cele statutowe Biblioteki.

§19
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§20
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadaniu.