główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu:
  • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy
  • kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy
  • kontrola realizacji uchwał Rady, zebrań wiejskich, wniosków komisji
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli
Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania