Uchwały z sesji XIII/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

Uchwały z sesji XII/07 z dnia 5 listopada 2007 roku

Uchwały z sesji XI/07 z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała XI/77/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
Uchwała XI/78/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała XI/79/07 - w sprawie ustalenia opłaty za przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej
Uchwała XI/80/07 - w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klimontów
Załączniki
Uchwała XI/77/07   92.438 KB
Uchwała XI/78/07   260.026 KB
Uchwała XI/79/07   75.767 KB
Uchwała XI/80/07   152.238 KB

Uchwały z sesji IX/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku

Uchwała IX/72/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała IX/73/07 - w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury
Uchwała IX/74/07 - w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała IX/75/07 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkola w Klimontowie
Uchwała IX/76/07 - w sprawie wyboru ławników

Uchwały z sesji VIII/07 z dnia 2007.06.27

Uchwała VIII/64/07 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała VIII/65/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu ich pobierania
Uchwała VIII/66/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/36/07
Uchwała VIII/67/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała VIII/68/07 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała VIII/69/07 - w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Klimontów
Uchwała VIII/70/07 - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwala VIII/71/07 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Załączniki
Uchwała Nr VIII/64/07   163.102 KB
Uchwała Nr VIII/65/07   82.488 KB
Uchwała Nr VIII/66/07   114.440 KB
Uchwała Nr VIII/67/07   74.405 KB
Uchwała Nr VIII/68/07   52.034 KB
Uchwała Nr VIII/69/07   51.959 KB
Uchwała Nr VIII/70/07   64.733 KB
Uchwała Nr VIII/71/07   262.746 KB

Uchwały z Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2007 roku

VII/54/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/178/04 w sprawie przyjęcia programu "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klimontów na lata 2004-2006 i 2007-2013"
VII/55/07 - w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Klimontów zmierzających do realizacji inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013
VII/56/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/57/07 - w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu
VII/58/07 - w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki"
VII/59/07 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej nr ewid. 340 o powierzchni 0.0380 ha
VII/60/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/25/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
VII/61/07 - w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych
VII/62/07 - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Pęchowie
VII/63/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Uchwały z sesji VI/07 z dnia 27.04.2007

VI/40/07 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów
VI/41/07 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Konarach
VI/42/07 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Olbierzowicach
VI/43/07 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Ossolinie
VI/44/07 - w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Goźlicach
VI/45/07 - w sprawie ustalenia planis sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Klimontów oraz granic ich obwodów
VI/46/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VI/47/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych
VI/48/07 - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Goźlicach
VI/49/07 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
VI/50/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/31/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
VI/51/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/23/07 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Klimontów
VI/52/07 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
VI/53/07 - w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy do Instytutu Pamięci Narodowej

Uchwały z sesji V/07 z dnia 26.03.2007

Uchwała V/35/07 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała V/36/07 - w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wynagrodzenia za inkaso
Uchwała V/37/07 - w sprawie ustalenia sołtysom diet
Uchwała V/38/07 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Uchwała V/39/07 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu ich pobierania

Uchwały z sesji IV/07 z dnia 15.02.2007

Uchwała IV/23/07 - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów

Uchwała IV/24/07 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok

Uchwała IV/25/07 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Uchwała IV/26/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Uchwała IV/27/07 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Konarach

Uchwała IV/28/07 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Goźlicach

Uchwała IV/29/07 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie

Uchwała IV/30/07 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Olbierzowicach

Uchwała IV/31/07 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała IV/32/07 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Uchwała IV/33/07 - w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Klimontów i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Uchwała IV/34/07 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Płaczkowice dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej