główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z sesji XIII/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

artykuł nr 2

Uchwały z sesji XII/07 z dnia 5 listopada 2007 roku

artykuł nr 3

Uchwały z sesji XI/07 z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała XI/77/07 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
Uchwała XI/78/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała XI/79/07 - w sprawie ustalenia opłaty za przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej
Uchwała XI/80/07 - w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Klimontów
artykuł nr 4

Uchwały z sesji IX/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku

Uchwała IX/72/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała IX/73/07 - w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury
Uchwała IX/74/07 - w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała IX/75/07 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkola w Klimontowie
Uchwała IX/76/07 - w sprawie wyboru ławników
artykuł nr 5

Uchwały z sesji VIII/07 z dnia 2007.06.27

Uchwała VIII/64/07 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała VIII/65/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu ich pobierania
Uchwała VIII/66/07 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/36/07
Uchwała VIII/67/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała VIII/68/07 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała VIII/69/07 - w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Klimontów
Uchwała VIII/70/07 - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwala VIII/71/07 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy