Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy (2018.12.28)

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy (2018.12.07)

Załączniki
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.   832.414 KB
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032   566.126 KB
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.   193.346 KB
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.   111.610 KB
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.   372.105 KB
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   110.372 KB
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   108.299 KB
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa   1.622 MB
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok   322.865 KB
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady   189.439 KB
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"   201.870 KB
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych   186.395 KB

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy (2018.11.28)

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Gminy (2018.11.21)

Uchwały podjęte na LIX Sesji Rady Gminy (2018.11.08)

Uchwały podjęte na LVIII Sesji Rady Gminy (2018.10.17)

Uchwały podjęte na LVII Sesji Rady Gminy (2018.09.20)

Uchwały podjęte na LVI Sesji Rady Gminy (2018.08.31)

Uchwały podjęte na LV Sesji Rady Gminy (2018.07.27)

Uchwały podjęte na LIV Sesji Rady Gminy (2018.06.27)

Uchwały podjęte na LIII Sesji Rady Gminy (2018.06.22)

Załączniki
Uchwała Nr LIII/378/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/369/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   190.394 KB
Uchwała Nr LIII/379/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie za 2017 rok   100.916 KB
Uchwała Nr LIII/380/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie za 2017 rok   99.447 KB
Uchwała Nr LIII/381/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie za 2017 rok   101.155 KB
Uchwała Nr LIII/382/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2017 rok   97.770 KB
Uchwała Nr LIII/383/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klimontów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok   99.266 KB
Uchwała Nr LIII/384/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.   993.062 KB
Uchwała Nr LIII/385/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032   559.972 KB
Uchwała Nr LIII/386/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Klimontów   196.485 KB
Uchwała Nr LIII/387/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Klimontów   197.482 KB
Uchwała Nr LIII/388/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów   196.295 KB
Uchwała Nr LIII/389/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Klimontów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych   189.666 KB
Uchwała Nr LIII/390/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli   613.133 KB
Uchwała Nr LIII/391/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   191.897 KB
Uchwała Nr LIII/392/18 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budzetu Gminy Klimontów dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług   284.819 KB
Uchwała Nr LIII/393/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klimontów   191.212 KB
Uchwała Nr LIII/394/18 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu zmieniającego uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu   193.491 KB

Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Gminy (2018.05.17)

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Gminy (2018.03.29)

Załączniki
Uchwała LI/356/18 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Klimontów   198.347 KB
Uchwała LI/357/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/349/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów   191.130 KB
Uchwała LI/358/18 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   296.180 KB
Uchwała LI/359/18 w sprawie podziału gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu wyborczym   292.155 KB
Uchwała LI/360/18 w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   285.094 KB
Uchwała LI/361/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.   853.289 KB
Uchwała LI/362/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032   556.672 KB
Uchwała LI/363/18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   183.483 KB
Uchwała LI/364/18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   189.607 KB
Uchwała LI/365/18 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Klimontów   187.601 KB
Uchwała LI/366/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat   199.387 KB
Uchwała LI/367/18 w sprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów   105.607 KB
Uchwała LI/368/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów   101.450 KB

Uchwały podjęte na L Sesji Rady Gminy (2018.02.28)

Załączniki
Uchwała L/347/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 r.   558.933 KB
Uchwała L/348/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok   493.361 KB
Uchwała L/347/18 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów   363.924 KB
Uchwała L/350/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy Klimontów   191.179 KB
Uchwała L/351/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.   1.062 MB
Uchwała L/352/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032   562.625 KB
Uchwała L/353/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów   484.725 KB
Uchwała L/354/18 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów   245.017 KB
Uchwała L/355/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/328/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   192.640 KB

Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Gminy (2018.01.15)