Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
 
z dnia 2007-12-20
 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 20.12.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI, PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI KLIMONTOWSKIE GMINA KLIMONTÓW.

 

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 12.11.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów.
postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości-Górki Klimontowskie gmina Klimontów.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.

Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.

 

Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na wyeliminowanie obecnie istniejących indywidualnych zbiorników na ścieki ,,szamba”.

 

Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
 1. Wnioskodawca-Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1,
  27-640 Klimontów
 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości
 Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2007-11-27

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 27.11.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI GOŹLICE GMINA KLIMONTÓW.

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

R-7624-5-07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GOŹLICE gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GOŹLICE gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.
Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców(w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).
Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca-Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
 
z dnia 2007-11-28
Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28.11.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW GMINA KLIMONTÓW.

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

R-7624-3-07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości ZAKRZÓW gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości ZAKRZÓW gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust.1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art.51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.

Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska .

Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców(w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).

Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 
Otrzymują:
 1. Wnioskodawca - Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 1. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości
 
Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2007-11-26

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.11.2007 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI GÓRKI GMINA KLIMONTÓW.


Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GÓRKI gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GÓRKI gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany,czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię,że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.
Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych,a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców (w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).
Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
 1. Wnioskodawca - Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1,
  27-640 Klimontów

 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  27-600 Sandomierz
  ul. Mickiewicza 34

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie R-7624-6-07

Klimontów, dnia 2007-11-14

R-7624-6-07

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Klimontowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że:

w dniu 12.11.2007r. wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów na działkach nr:

58, 315, 101, 362, 112, 346, 347, 113/1, 113/2, 114, 115, 62, 49, 116, 117, 119/1, 319, 140, 141/1, 142, 143/1, 137, 138/2, 144, 145, 146/1, 146/2, 147/3, 147/1, 125/1, 148/2, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 151/1, 151/4, 152/2, 152/3, 152/6, 153, 351, 154/1, 155/1, 156/1, 157/2, 157/1, 131/1, 131/2, 138/1, 148/2, 102, 285/1, 284, 126 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 w miejscowości Górki gm. Klimontów
oraz
69/1, 69/3, 69/4, 1310, 70, 71, 1277, 1317, 13/1, 13/2, 68, 12, 5, 7, 32, 33, 12, 4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 12 w miejscowości Klimontów.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Klimontów, 2007-10-24
R-7624-5-07

Urząd Gminy w Klimontowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że :

 

w dniu 2007-10-22 wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Goźlice gmina Klimontów na działkach nr:

 

111/2, 113/6, 114/3, 115/3, 159, 161/2, 162/2, 160/3, 163/2, 164/2, 169/2, 140/2, 380, 142/3, 141/2, 143/4, 144/2, 155/2, 181/6, 182, 165/2, 183/2, 166/2, 167/2, 185, 168/4, 195, 198, 199, 200, 201, 209, 210, 214/2, 290, 224, 227/2, 274, 275, 277, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283/5, 289, 295, 436, 316, 297/1, 297/2, 298, 299, 301, 302/1, 302/2, 303, 304, 314/2, 314/6, 314/4, 314/7, 315, 317, 319, 305, 307/1, 307/2, 308, 310, 311, 312, 313, 314/1, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 228/8, 231, 234, 239, 240, 242, 248/1, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 270, 276, 272, 273, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 369, 370, 393, 396, 400, 401, 403/1, 406, 408, 409, 415, 416, 435, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 450, 453, 454, 455, 456, 457/1, 457/2, 458, 502, 507, 513/1, 204, 205, 213, 212, 211, 203, 241, 248/2, 142/4, 300, 309, 318, 334, 403/2, 403/3, 404, 405, 448/1, 448/2, 449, 440, 441, 511, 290, 291, 292/1.

 

 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Klimontów, 2007-10-22

R-7624-4-07

Urząd Gminy w Klimontowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że

w dniu 19.10.2007 wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów na działkach nr:

76/1, 58, 62, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 115, 313, 125/1, 125/2, 126, 130/1, 130/2, 131/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 314, 319, 230/1, 231, 334/1, 225/2, 224, 318, 123/1, 123/2, 122, 121, 316/1, 315, 119/1, 143/1, 144, 145, 146/1, 146/2, 147/1, 147/3, 148/2, 148/4, 148/5, 148/6, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5,  151/1, 206/2, 206/3, 206/4, 327/1, 234/1.234/2, 61, 123/2, 120, 142, 392.

 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
 

Klimontów, 2007-10-22

R-7624-3-07
 

Urząd Gminy w Klimontowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że

 

w dniu 19.10.2007 r. wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Zakrzów gmina Klimontów na działkach nr:

 

142, 146/3, 146/4, 149/1, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 155, 159, 160, 161, 163/1, 163/2, 164/1, 175/1, 203/1, 204, 215/1, 221/1, 222, 223, 224, 226, 227, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243/1, 246/1, 246/2, 257 ,258, 247/1, 252/1, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 269/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 308, 313, 314, 315/1, 329/1, 335, 336, 337, 342, 344, 345, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 360, 366, 368, 369, 370, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 414/1, 415, 416, 426, 428, 429, 430, 431/1, 431/4, 463, 437, 219, 201/1, 283, 233, 212, 154/1, 211, 213/1.

 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachmożna zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Klimontów, 2007.09.17

Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zdnia 10 maja 2003 roku z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2007roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegodotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA Klimontów56119.01 Centrum na działkach nr ew. 1205, 1203/4, 1202/4, 1200/3,1199/3 położonych w miejscowości Klimontów.
Postępowanieadministracyjne w przedmiotowej sprawie prowsdzono na wniosek PolskiejTelefonii Cyfrowej sp. z o. o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181.
W związku zpowyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminyw Klimontowie, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w terminie 14 dni od datyukazania się niniejszego obwieszczenia do dnia 2 października 2007 roku.

Obwieszczenie


Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Klimontów, 2007.09.17

Zgodnie z art. 61 § 4Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie art. 53 ust. 1Ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, żew dniu 17 września 2007 roku na wniosek Biura Obsługi Inwestycji"ROLWOD" s.c. 26-600 Radom, ul. Urodzajna 4c/3 zostało wszczętepostępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celupublicznego p.n. "Sieć wodociągowa z przyłączami Wiązownica Kolonia gm.Staszów - Szymanowice Dolne gm. Klimontów".
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w UrzędzieGminy w Klimontowie, pok. nr 7 w terminie do 2 października 2007 roku.

Decyzja R-7624-2-07

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
Klimontów 13. 09. 2007

I N F O R M A C J A

Stosownie do art. 19ust. 2 pkt. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Prawo ochronyśrodowiska oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zpóźń. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomościinformację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na budowie stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolemKlimontów_56119.01_Centrum na działce nr 1205 w Klimontowie

Z treścią niniejszejdecyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania sięniniejszego ogłoszenia - akta sprawy dostępne są w tutejszym Urzędzie(ul. Zysmana 1 pokój nr 7), w godzinach: od poniedziałku do piątku 730-1530.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawieart.46,art.46a ust.7 pkt.4,art.48 ust.2,art.56 ust.2-4 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 roku-Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. Nr 129, poz.902 z późniejszymi zmianami), art. 104 Kodeksu postępowaniaadministracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Czapskiej zfirmy CH2M HILL Polska LTD Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 19, 30-150Kraków działającej z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolem Klimontów_56119.01_Centrum na działce nr 1205 w Klimontowie”

określam

środowiskoweuwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowastacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolem Klimontów_56119.01_Centrumna działce nr 1205 w Klimontowie”.

 
1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Stacja bazowatelefonii komórkowej Era GSM oznaczonej symbolemKlimontów_56119.01_Centrum wybudowana zostanie na działce nr 1205.Inwestorem jest spółka Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. z siedzibąw Warszawie. Na terenie gdzie projektuje się stację bazową brakmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się:

 1. budowę stalowej wieży o wysokości 40 m
 2. montaż urządzeń sterujących pracą stacji, w kontenerze technicznym u podstawy wieży,
 3. montaż dziewięciu anten nadawczo-odbiorczych:
  • trzech anten typu AS 5 (wysokość zawieszenia środka elektrycznego anten: 41.2 m n. p. t.: na azymutach: 200 , 1400, 2800; max tilt: 120) pracujących w paśmie GSM (824-960 MHz)
  • trzech anten typu AS1 (wysokość zawieszenia środka elektrycznego anten: 41.8 m n. p. t.: na azymutach; 200, 1400, 2800; max tilt: 100) pracujących w paśmie DCS (1710-1880 Mhz),
  • trzech anten typu AS1 (wysokość zawieszenia środka elektrycznego anten: 37.5 m n. p. t.: na azymutach: 800, 2000, 3200; max tilt: 160) pracujących w paśmie UMTS(1920-2170 MHz)
 4. montaż siedmiu anten radiolinii:
  • trzech antena typu AM 2,średnica 1,2 m(wysokość zawieszenia środka elektrycznego anten: 39.9 m n. p. t.: na azymutach: 1380, 2890, 980) pracujących w paśmie 23 GHz,
  • trzech antena typu AM 1,średnica 0,6 m (wysokość zawieszenia środka elektrycznego anten: 41.4 m n. p. t: na azymutach: 210, 1510, 3300) pracujących w paśmie 23 GHz
  • antena typu AM 1, średnica 0,6 m (wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny: 39.9 m n. p. t: na azymucie: 2100) pracująca w paśmie 23 GHz
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, zeszczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartościprzyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczeniauciążliwości dla terenów sąsiednich.

Budowa planowanajest w otoczeniu użytków rolnych. W obszarze oddziaływania stacjibazowej w kierunku zachodnim ,w odległości ok.30 m znajduje się stacjapaliw, której wysokość nie przekracza 10 m. Najbliższa zabudowamieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m. W okresie budowy wznikomym zakresie wystąpią uciążliwości dla środowiska albowiem:

 • konieczna ingerencja w grunt i naruszenie stosunków wodnych jest znikome,
 • budowa stacji bazowej nie wymaga tworzenia na czas montażu zaplecza budowy mogącego powodować zanieczyszczenia środowiska
 • urządzeniastacji nie będą wytwarzać gazów i pyłów mogących zanieczyszczaćpowietrze, wykorzystywać wody i odprowadzać ścieków, a więc wpływaćujemnie na zanieczyszczenie gleby, a także nie będą powodować hałasu
 • nie występuje konieczność wycinki drzew i krzewów.

W okresieeksploatacji jedynym zagrożeniem ze strony projektowanej stacji dlaśrodowiska będzie elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące owartościach przekraczających 0.1 W/m2 mogących oddziaływaćbiologicznie na organizmy żywe. Wg obliczeń wystąpi ono w przestrzenipowietrznej, niedostępnej dla ludzi-powyżej 30.8 m ponad poziomemterenu i osiągnie zasięg max. 83.3 m - dla anten radiolinii oraz zasięgmax. 47.0 m - dla anten sektorowych.

Planowanainwestycja znajduje się poza terenami podlegającymi specjalnej ochroniesiedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla którychochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

 
3. Warunki realizacji przedsięwzięcia.
 1. wprzypadku budowy stacji bazowej telefonii komórkowejKlimontów_56119.01_Centrum zlokalizowanej przy ul. Słonecznej 1 wKlimontowie, na działce nr ewid. 1205, każdorazowa zmiana warunkówzabudowy wokół stacji (lokalizacja budynków w zasięgu do 83,3 m odstacji o wysokości powyżej 28.3 m n. p. t.) będzie wymagałauwzględnienia istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego,co może prowadzić do konieczności zmiany parametrów pracy stacji lubjej likwidacji,
 2. powstającew wyniku budowy, eksploatacji i likwidacji stacji bazowej telefoniikomórkowej odpady (w tym również niebezpieczne) należy przekazać dozagospodarowania firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia w zakresiegospodarowania odpadami.
 3.  wtrakcie realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie zterenu, prace budowlane realizować z uwzględnieniem aspektu ochronyśrodowiska, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnegoukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Jak wykazał„Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” inwestycja podnazwą „Budowa stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolemKlimontów_56119.01_Centrum” nie spowoduje zagrożenia dla środowiska izdrowia ludzi oraz spełnia przepisy obowiązujące w zakresie ochronyprzed promieniowaniem elektromagnetycznym.

W celuzweryfikowania obliczonych teoretycznie zasięgów obszarów, bezpośredniopo próbnym uruchomieniu stacji bazowej, należy wykonać pomiarykontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego-zgodnie zrozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 r. w sprawiedopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobówsprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz.1883)

UZASADNIENIE

Polska TelefoniaCyfrowa Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa, którąreprezentuje pełnomocnik strony Agnieszka Czapska z firmy CH2M HILLPolska LTD Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków wystąpiła zwnioskiem z dnia 22.02.2007 r. (uzupełniony 09.03.2007) w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolem Klimontów_56119.01_Centrum na działce nr 1205 w Klimontowie”.

Do wnioskuinwestor załączył 3 egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko,gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowychuwarunkowaniach zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia dosporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 z późń. zm.) dla przedsięwzięcia tego obligatoryjnie wymagane jestsporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zawiadomieniem zdnia 13.03.2007 Wójt Gminy Klimontów wszczął postępowanieadministracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach. Zawiadomienie otrzymały wszystkie zainteresowanestrony. O toczącym się postępowaniu poinformowano równieżspołeczeństwo, gdyż zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń UrzęduGminy w Klimontowie, a także w biuletynie informacji publicznej UG.

Wypełniającobowiązek zawarty w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów wystąpił o uzgodnieniedo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach iŚwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Środowiska iRolnictwa.

PaństwowyWojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach wydał uzgodnienie bezzastrzeżeń, wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Środowiska iRolnictwa postanowił uzgodnić planowane przedsięwzięcie, gdyż niebędzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Jak wynika zprzedstawionego raportu oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień zPaństwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach WydziałŚrodowiska i Rolnictwa

inwestycja podnazwą „Budowa stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolemKlimontów_56119.01_Centrum na działce nr 1205 w Klimontowie” niespowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz spełniaprzepisy obowiązujące w zakresie ochrony przed promieniowaniemelektromagnetycznym. Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych niżdopuszczalne będą występować w wolnej przestrzeni niedostępnej dlaludzi.

Przedsięwzięcienie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniapoważnych awarii, nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko,a także nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonegoużytkowania.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.

Niniejszadecyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenieobwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie ,atakże biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Od niniejszejdecyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymaniadecyzji.

 
Otrzymują:

1. PTC Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
za pośrednictwem pełnomocnika
Pani Agnieszka Czapska
CH2M HILL Polska LTD Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

2. właściciele i użytkownicy nieruchomości, których dotyczy planowana inwestycja

3.a/a
 
Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
2. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Obwieszczenie R-7624-7-06-7

Klimontów-dnia2007-04-04

R-7624-7-06-7


OBWIESZCZENIE
WÓJTAGMINY KLIMONTÓW


Zgodniez art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz.U. Nr 129, poz.902 z 2006 r. z późn. zm.) wzwiązku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodekspostępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu4.04 2007 roku została wydana decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegona: Budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączmi wmiejscowości Olbierzowice, Ułanowice gm. Klimontów wraz zwłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościPełczyce gm. Bogoria”


Klimontów-dnia2007-04 -04

R-7624-7-06/07

DECYZJA

 Napodstawie art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56ust. 1, 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo OchronyŚrodowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 zpóźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu UsługowegoProjektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworskul.Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontówokreślam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody narealizację przedsięwzięcia pn. budowa odcinka sieciwodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olbierzowice,Ułanowice gm. Klimontów wraz z włączeniem do istniejącejsieci wodociągowej w miejscowości Pełczyce gm. Bogoria 

nadziałkach nr ew:

30,29/2, 223, 225, 239, 279, 51, 135, 137, 141, 149, 129, 49, 159, 205,58, 59/1, 26, 36, 161, 343, 345, 348, 352, 353, 359, 108/1, 108/2,339, 185/1, 28, 150, 39, 40, 41, 42, 56, 128, 57, 122, 187, 366, 25,119, 127, 136, 140, 50, 180, 55, 120, 121, 177, 179, 29/1, 142, 274,139, 126, 204, 101, 102, 103, 61, 158, 356, 186, 253, 255, 267, 269,271, 268, 237, 116, 117, 32, 38,125, 118/1, 118/2, 123, 124, 160, 162, 276, 265, 272, 280, 281, 273,138, 24, 340, 196, 231, 183/1, 133, 238, 35, 37, 109, 277, 33, 34,338, 346, 176, 278, 275, 344, 134, 27, 31, 115, 181, 254, 270, 188/1,185/2, 334 w miejscowości Olbierzowice gm.Klimontów


435/1,435/2, 436, 437, 438, 442, 446, 447, 448/1, 448/2, 470, 492/1, 492/2,522, 529, 532, 530, 486, 531, 485 w miejscowości Ułanowicegm.Klimontów

oraz

2, 3,105, 221, 224, 232 w miejscowości Pełczyce gm.Bogoria

 

1. Rodzaj, skala iusytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotemprzedsięwzięcia jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz zprzyłączami w miejscowości Olbierzowice, Ułanowice gm. Klimontówwraz z włączeniem do nistniejącej sieci wodociągowej wmiejscowości Pełczyce gm. Bogoria.
Wodociągma zostać zlokalizowany w działkach prywatnych właścicieli orazdziałkach gminnych.
Długościsieci wodociągowej wynoszą 7836 mb, ilość przyłączy 35 szt.,długości przyłączy wynoszą - 787 mb.

2. Powierzchniazajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego orazdotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatąroślinną.

Powierzchniazajęcia 905.20 m²

3.Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanejdziałalności – ogólna charakterystyka istniejącego iplanowanego przedsięwzięcia)

Przybudowie wodociągu roboty montażowe wykonane będą wwąsko-przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palamiszalunkowymi – wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań zistniejącym uzbrojeniem podziemnym należy rozpocząć od ręcznegowykonania odkrywek istniejących sieci. Prace ziemne przy zbliżeniudo istniejących drzew należy wykonać ręcznie przy zabezpieczeniuich oraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.

4. Ewentualne wariantyprzedsięwzięcia.

Niewystępują.

5.Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych iinnych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliworaz energii:

 • energięelektryczną - brak

 • cieplną- brak

 • gazową- brak

6. Rozwiązania chroniąceśrodowisko

Przejściewodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałegoprzekształcenia.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznegonależy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym niepowodującym wycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie niestanowi źródła potencjalnej poważnej awarii w środowisku.

Materiałyzastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające siębezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu dokontaktu z wodą. Przewody wodociągowe prowadzone na zewnątrzbudynku powinny być przy układaniu równoległym prowadzone wodległości co najmniej 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych. Wprzypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodamikanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejszaniż 0,6 m, należy stosować rury ochronne na przewodziewodociągowym. Przedstawić sposób zabezpieczenia sieciwodociągowej w przypadku projektowania przewodówwodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb, gnojownikówitp. W przypadku zastosowania przyłączy z podłączeniem doistniejącej instalacji wodociągowej, należy odciąć dopływ doww. instalacji z ujęć przydomowych

7. Rodzaje i przewidywaneilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przyzastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

a)ilość i sposób odprowadzania ściekówsocjalno-bytowych - brak

b)ilość i sposób odprowadzania ściekówtechnologicznych - brak

c)ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - brak

d)rodzaj,przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami- brak

e)ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn,urządzeń -brak

8. Możliwetransgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Niewystępuje

9. Obszary podlegająceochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącegooddziaływania na środowisko.

Projektowanasieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie oraz leżypoza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dlarozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaruograniczonego oddziaływania.

Uzasadnienie

Wnioskiemz dnia 22.09.2006 r. Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż.Grzegorz
Szczepański37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działający w imieniu GminyKlimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającegona: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wmiejscowości
Olbierzowice, Ułanowicegm. Klimontów wraz z włączeniem do istniejącej sieciwodociągowej w miejscowości Pełczyce gm. Bogoria.

 Powyższainwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znaczącooddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 2573 z 2004r.z póź.zm.)

Stosowniedo §3 ust.1 pkt. 3 ww.rozporządzenia - kanały odkryte lub rurociągi służące doprzesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodędo budynku zaliczane są do przedsięwzięć, dla którychopracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może byćwymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontówwystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wSandomierzu, Staszowie oraz do Starosty Sandomierskiego,Staszowskiego w celu uzyskania opinii co do koniecznościsporządzania raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowegoprzedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta i wydali w tejsprawie opinię negatywną.

Poprzeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz pozasięgnięciu opinii ww. organów i przeprowadzeniu prawemprzewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzeniaprzez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzieniekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi, a końcowyefekt inwestycji czyli wybudowanie sieci wodociągowej poprawiwarunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.

Wtrakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udziałspołeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonegopostępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowejurzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcynie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Przedwydaniem niniejszej decyzji uzgodnienia dokonano z organem ochronyśrodowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i StaszowieorazPaństwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu iStaszowie. Starostwo Powiatowe uzgodniło decyzję bez zastrzeżeń,natomiast PPIS pod pewnymi warunkami, które zostałyuwzględnione w niniejszej decyzji.

Zuwagi na fakt, iż planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne naprzedmiotowym terenie, po spełnieniu wymagań wskazanych wniniejszej decyzji na etapie realizacji eksploatacji planowanegoprzedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydającydecyzję (art. 56 ust. 9), o którejmowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2.

2.Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 46 ust. 4bdołącza się do wniosku o wwydanie decyzji,o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek tenpowinien być złożony nie później niż przed upływem dwóchlat od dnia,w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachstała się ostateczna.

3.Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulec wydłużeniuo dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięciamogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowooraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c)

Odniniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dniod daty doręczenia.


Otrzymują:
1.Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1,27-640 Klimontów
2.Starostwo Powiatowe, 27-600Sandomierz, ul.Mickiewicza 34
3.Starostwo Powiatowe,ul.Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,ul.Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,28-200 Staszów, ul.Szpitalna 37
6.Urząd Gminy, 28-210 Bogoria
7.a/a

Stronywg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń iumieszczenie na stronie BIP-u


załącznikdo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:R-7624-7-06-7 zdnia 2007-04-04

CHARAKTERYSTYKAPRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa odcinka sieciwodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Olbierzowice,Ułanowice gm. Klimontów wraz z włączeniem do istniejącejsieci wodociągowej w miejscowości Pełczyce gm. Bogoria

Wmiejscowościach Olbierzowice, Ułanowice gm. Klimontówprzewidziana jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zwłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościPełczyce gm. Bogoria o długości sieci wodociągowej 7836 mb ilośćprzyłączy 35 szt. długości przyłączy wynoszą - 787 mb.

Powierzchniazajmowanej inwestycji wyniesie 905,20 m²i zlokalizowany będzie w działkach prywatnych właścicieli orazdziałkach gminnych.

Głębokośćwykopów szacowana jest w granicach 1,8 m i szerokość 0,5 m.

Prowadzoneroboty będą wykonane częściowo ręcznie i mechanicznie,zachowując rozwiązania mające za zadanie ochronę środowiska.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 14.03.2007 roku


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku poz. 717 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku z późn. zm.) Urząd Gminy w Klimontowie
zawiadamia, że:
na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa o ustalenie lokalizacji celu publicznego
zostało wszczęte postepowanie w sprawie:
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA BTS Nr 56119.01 "Klimontów Centrum" na działkach o nr. ewid. 1205, 1203/4, 1202/04, 1200/3, 1199/3 położonych w Klimontowie.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 7.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 14.03.2007 roku do dnia 28.03.2007 r.

Termin wygaśnięcia: 2007.03.28, godz. 23:59:00.

Obwieszczenie R-7624/2/07

Obwieszczenie
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 32 ust. 1 Prawo ochrony środowiska podaję do publicznej wiadomości, że w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy UG w Klimontowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTC ERA oznaczonej symbolem Klimontów 56119.01_Centrum na działce nr 1205 w Klimontowie.
Zgodnie z art. 53 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, Klimontów, ul. Zysmana 1.
Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków w siedzibie urzędu pok. nr 7 w terminie 21 dni o dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie R-7624-6/06

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów
Klimontów, dnia 2007.01.16
R-7624-6/06
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póżn.zm.) zawiadamiam, że
w dniu 16.01.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Konary, Konary-Kolonia gm. Klimontów.
DECYZJA
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1, 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów
OKREŚLAM
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Byszów, Rogacz gm. Klimontów na działkach ewidencyjnych nr:81, 83/2, 83/1, 82, 85/1,85/2, 86/1, 86/2 87/1, 87/2, 89, 90, 91, 92, 80, 120, 129, 131/1, 131/2, 121, 128, 127, 122, 123, 124, 109, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 208, 330, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 357, 348, 349, 350, 386, 387, 388, 396, 397, 398, 384, 401, 402, 403, 404, 405/1, 399, 429, 428, 434/1, 434/2, 435, 436/1, 437, 438, 440/2, 514, 400, 116,126,108,125,94, 88, 84, 98, 99, 100/1, 102, 103, 104/1, 93, 190, 439, 230, 331, 385 w miejscowości Byszów gm. Klimontów
oraz 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 35/1, 35/2, 46, 52, 69, 71, 58/1, 58/2, 58/3, 72, 75, 76, 77, 81, 90, 91/1, 91/2, 94, 95, 98, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 99, 136, 137, 74, 30, 21 w miejscowości Rogacz gm. Klimontów.
 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Byszów, Rogacz gm. Klimontów. Wodociąg został zlokalizowany w działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.Długości sieci wodociągowej wynoszą 5260 mb, ilość przyłączy 72 szt., długości przyłączy wynoszą 864 mb.
 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
  Powierzchnia zajęcia – 685.1 m2.
 3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej planowanej działalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).
  Przy budowie wodociągu roboty montażowe wykonane będą w wąsko-przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi-wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek istniejących sieci. Prace ziemne przy zbliżeniu do istniejących drzew należy wykonywać ręcznie przy zabezpieczeniu ich oraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.
 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
  Nie występują.
 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
  - energię elektryczną – brak
  - cieplną – brak
  - gazową – brak
 6. Rozwiązania chroniące środowisko.
  Przejście wodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałego przekształcenia. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym nie powodującym wycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie nie stanowi źródła potencjalnej poważnej awarii w środowisku.Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej,stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą.Przewody wodociągowej powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej 1.5 m od przewodów kanalizacyjnych. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi ,jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0.6 m, należy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym.Przedstawić sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej w przypadku projektowania przewodów wodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb, gnojowników itp.
 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowiskowe.
  a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych – brak
  b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – brak
  c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – brak
  d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami – brak
  e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn,urządzeń – brak.
 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
  Nie występuje.
 9. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.
  Projektowana sieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie oraz leży poza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonego oddziaływania.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 28.08.2006 r. Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działający w imieniu Gminy Klimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w miejscowości Byszów, Rogacz gm. Klimontów.
Powyższa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2573 z 2004 r. z późn. zm.).
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia – kanały odkryte lub rurociągi służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynku zaliczane są do przedsięwzięć, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinię negatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieci wodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Niniejsza decyzja została uzgodniona z organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Starostwo Powiatowe uzgodniło decyzję bez zastrzeżeń, natomiast PPIS pod pewnymi warunkami, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie, po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9), o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2.
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.46 ust.4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c).
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.
Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.
Otrzymują:
1. Gmina Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów
2. Starostwo Powiatowe 27-600 Sandomierzu ul. Mickiewicza 34
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym ul. Frankowskiego 8 27-600 Sandomierz
4. a/a

Do wiadomości:
Strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie BIP-u.

Obwieszczenie R-7624-5-06

Klimontów, dnia 2007-01-09

R-7624-5-06

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

 

Zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z póż.zm.) w zwiazku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póżn. zm.) zawiadamiam, że

w dniu 09.01.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Byszów, Rogacz gm.Klimontów.

DECYZJA

 Na podstawie art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56 ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póż.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów

 

OKREŚLAM

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Byszów, Rogacz gm. Klimontów na działkach ewidencyjnych nr: 81, 83/2, 83/1, 82, 85/1,85/2, 86/1, 86/2 87/1, 87/2, 89, 90, 91, 92, 80, 120, 129, 131/1, 131/2, 121, 128, 127, 122, 123, 124, 109, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 19, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 208, 330, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 357, 348, 349, 350, 386, 387, 388, 396, 397, 398, 384, 401, 402, 403, 404, 405/1, 399, 429, 428, 434/1, 434/2, 435, 436/1, 437, 438, 440/2, 514, 400, 116, 126, 108, 125, 94, 88, 84, 98, 99, 100/1, 102, 103, 104/1, 93, 190, 439, 230, 331, 385 w miejscowości Byszów gm. Klimontów

oraz

1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 35/1, 35/2, 46, 52, 69, 71, 58/1, 58/2, 58/3, 72, 75, 76, 77, 81, 90, 91/1, 91/2, 94, 95, 98, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 99, 136, 137, 74, 30, 21 w miejscowości Rogacz gm. Klimontów.

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Byszów, Rogacz gm. Klimontów. Wodociąg został zlokalizowany w działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.

Długości sieci wodociągowej wynoszą 5260 mb, ilość przyłączy 72 szt., długości przyłączy wynoszą - 864 mb.

 

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości,a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

 

Powierzchnia zajęcia – 685.1 m2

 

3.Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej planowanej działalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

 

Przy budowie wodociągu roboty montażowe wykonane będą w wąsko-przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi-wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek istniejących sieci. Prace ziemne przy zbliżeniu do istniejących drzew należy wykonywać ręcznie przy zabezpieczeniu ich oraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

 

Nie występują.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

 

- energię elektryczną - brak.

- cieplną - brak

- gazową - brak

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

 

Przejście wodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałego przekształcenia. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym nie powodującym wycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie nie stanowi źródła potencjalnej poważnej awarii w środowisku.

Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej,stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą.

Przewody wodociągowej powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej 1.5 m od przewodów kanalizacyjnych. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0.6 m, należy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym.

Przedstawić sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej w przypadku projektowania przewodów wodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb, gnojowników itp.

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowiskowe

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych – brak

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – brak

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – brak

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami – brak

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn,urządzeń – brak.

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 

Nie występuje.

 

9. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Projektowana sieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie oraz leży poza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonego oddziaływania.

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 28.08.2006 r. Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż.Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działający w imieniu Gminy Klimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w miejscowości Byszów, Rogacz gm.Klimontów

Powyższa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 2573 z 2004r. z późn.zm.).

Stosownie do § 3 ust.1 pkt.3 w/w rozporządzenia - kanały odkryte lub rurociągi służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynku zaliczane są do przedsięwzięć, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinię negatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem,że przedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieci wodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.

W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Niniejsza decyzja została uzgodniona z organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Starostwo Powiatowe uzgodniło decyzję bez zastrzeżeń, natomiast PPIS pod pewnymi warunkami, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie, po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9), o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2.

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.46 ust.4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Termin, o którym mowa w art.46 ust.4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.

Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.

 

Otrzymują :

 1. Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. Starostwo Powiatowe
  27-600 Sandomierzu
  ul. Mickiewicza 34
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
 4. a/a

 

Do wiadomości:

Strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie BIP-u.