główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
 
z dnia 2007-12-20
 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 20.12.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI, PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI KLIMONTOWSKIE GMINA KLIMONTÓW.

 

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 12.11.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów.
postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości-Górki Klimontowskie gmina Klimontów.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.

Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.

 

Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na wyeliminowanie obecnie istniejących indywidualnych zbiorników na ścieki ,,szamba”.

 

Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
 1. Wnioskodawca-Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1,
  27-640 Klimontów
 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości
 Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2007-11-27

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 27.11.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI GOŹLICE GMINA KLIMONTÓW.

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

R-7624-5-07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GOŹLICE gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GOŹLICE gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.
Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców(w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).
Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca-Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
 
z dnia 2007-11-28
Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28.11.2007 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW GMINA KLIMONTÓW.

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

R-7624-3-07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości ZAKRZÓW gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości ZAKRZÓW gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust.1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art.51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.

Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska .

Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców(w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).

Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 
Otrzymują:
 1. Wnioskodawca - Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 1. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości
 
Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2007-11-26

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.11.2007 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI GÓRKI GMINA KLIMONTÓW.


Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów z dnia 19.10.2007 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GÓRKI gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GÓRKI gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 punkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany,czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię,że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.
Budowa wodociągu pozwoli na poprawę jakości wody w gospodarstwach domowych,a tym samym przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i zwiększy komfort życia mieszkańców (w chwili obecnej mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych ujęć wody).
Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
 1. Wnioskodawca - Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1,
  27-640 Klimontów

 2. strony poprzez podanie do publicznej wiadomości

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  27-600 Sandomierz
  ul. Mickiewicza 34

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
artykuł nr 5

Obwieszczenie R-7624-6-07

Klimontów, dnia 2007-11-14

R-7624-6-07

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Klimontowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamia, że:

w dniu 12.11.2007r. wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów na działkach nr:

58, 315, 101, 362, 112, 346, 347, 113/1, 113/2, 114, 115, 62, 49, 116, 117, 119/1, 319, 140, 141/1, 142, 143/1, 137, 138/2, 144, 145, 146/1, 146/2, 147/3, 147/1, 125/1, 148/2, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 151/1, 151/4, 152/2, 152/3, 152/6, 153, 351, 154/1, 155/1, 156/1, 157/2, 157/1, 131/1, 131/2, 138/1, 148/2, 102, 285/1, 284, 126 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 w miejscowości Górki gm. Klimontów
oraz
69/1, 69/3, 69/4, 1310, 70, 71, 1277, 1317, 13/1, 13/2, 68, 12, 5, 7, 32, 33, 12, 4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 12 w miejscowości Klimontów.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.