Wykonanie operatów szacunkowych

 

Klimontów, 2009.12.09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2010 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7ºº-15ºº.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel.158661006, 158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009r. do godz. 9ºº.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. roku o godz.9³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

Obsługa geodezyjna Gminy

Klimontów, 2009.12.09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg na:
Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2010.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1400.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 Klimontów, 2009.12.09

Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl. działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2010 roku, w tym:
 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7ºº-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Numer ogłoszenia: 194953 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1 000 000.00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 1 000 000.00 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismem zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
   • przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Wójta Gminy.
  • Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
   • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
  • Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
   • niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   • wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
   • nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 SIWZ;
  • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  • zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
  • oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
  • oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   166.817 KB
Opinia RIO   286.195 KB

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł
Numer ogłoszenia: 366800 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismem zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
   • przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Wójta Gminy.
  • Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
   • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
  • Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
   • niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   • wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
   • nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 SIWZ;
  • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  • zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
  • oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
  • oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Przetarg został unieważniony, dokładne informacje o unieważnieniu na stronie klimontow.pl

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   167.232 KB
Opinia RIO   286.195 KB

Wybór oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, Nr 170 poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na "Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Ossolin od 0+000 do km 0+275" brało udział jedno przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie budowy dróg.

Wybrano ofertę przedsiębiorstwa "Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o." ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów ze cenę 51 893.07 złotych brutto uzyskując 400 punktów.

Remont drogi gminnej

Numer ogłoszenia: 152501 - 2009; data zamieszczenia: 10.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w miejscowości Ossolin od km 0+000 do km 0+275.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości od km 0+000 do km 0+275 .Podstawowe parametry projektowanego odcinka drogi: dł 275 m, szerokość jezdni 3.5 m, szerokość poboczy 0.50 m. Konstrukcja nawierzchni: podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. 15 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 2 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  • spełniają wymogi określone w SIWZ
  • spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku - (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655, Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1058) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawce na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
  • informacja o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS-u
  • informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Wybór oferty

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na "Pełnienie funkcji inspektora zadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę zadania, która została złożona przez:
"EKO-BUD", ul. Zawadzkiego 14, 28-200 Staszów
Cena oferty: 11 358.00 zł brutoo - ocena 400.00 punktów
W postępowaniu przetargowym złożyli również oferty niżej wymienieni Wykonawcy:
 • Projektowanie i Nadzór w Budownictwie
  Janusz Stasiów, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Langiewicza 11
  Cena 24 400.00 zł brutto - ocena: 186.20 punktów
 • Tractebel Engineering S.A.
  40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
  Cena 114 545.80 zł brutto, ocena: 39.68 punktów

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3410/2/09
Klimontów, 2009.08.11
 
Do wszystkich Wykonawców Nr post. 252450-2009
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 252450-2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kompleksu sportowego - boisk sportowych i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Klimontowie
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kompleksu sportowego - boisk sportowych i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Klimontowie

 

Pytanie: Proszę o określenie ile ma być kompletów sprzętu do koszykówki. Wg zapisu w SIWZ 4 kpl., zaś w przedmiarach 2 kpl.?
Odpowiedź: 2 kpl.

Pytanie: W SIWZ wymieniono wyposażenie do piłki ręcznej, które nie jest ujęte w przedmiarze robót. Proszę o określenie czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres oferty?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Brak w przedmiarach konstrukcji (belek poprzecznych) pod naświetlacze. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź: Wycenę przeprowadzić w oparciu o opis techniczny dokumentacji technicznej – branża elektryczna „Adaptacja Projektu powtarzalnego Zespołu Boisk Moje boisko Orlik 2012”

Pytanie: Na schemacie zasilania oświetlenia rysunek nr 2 jest 12 sztuk naświetlaczy w przedmiarach w poz. Nr 9 jest 36 sztuk. Prosimy o wyjaśnienie, która ilość naświetlaczy należy ująć w ofercie?
Odpowiedź: Ilość oświetlaczy ująć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej schematu projektowanej rozdzielnicy T-O.
Odpowiedź: Schemat rozdzielnicy T-O zgodnie z opisem technicznym do projektu instalacji elektrycznej znajduje się w specyfikacji standardowej (instalacja wewnętrzna budynku gospodarczego).

Pytanie: Z uwagi na brak możliwości sprawdzenia przedmiarów prosimy o załączenie rysunków i opisu technicznego części budowlanej. Są tylko części sanitarne i elektryczna.
Odpowiedź: Rysunki i opis techniczny części budowlanej znajduje się na stronie internetowej – specyfikacja standardowa.

Pytanie: Tabela elementów rozliczeniowych- załącznik Nr 10 nie jest spójna z przedmiarami robót w zakresie tematycznym i ilościowym np.

 1. pkt 2.2 Drenaż – wykonanie tych prac nie jest ujęte w zakresie co zatem należy w tym zakresie wpisać.
 2. pkt 3.1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 60x32=1920 m2, natomiast wymiary Boiska to 62x30=1860 m2. Prosimy o sprostowanie.
 3. pkt. 6 zaplecze przewiduje rozbicie na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Czy można podać całą kwotę na zaplecze w jednej pozycji, gdyż kontener dostarczany jest jako kompletny bez rozbicia na elektrykę i sanitarkę. Dodatkowa pozycja pozostałyby roboty fundamentowe pod zaplecze.
 4. O jakie dodatkowe wyposażenie chodzi w pkt 6.4?

Odpowiedź:

 1. wpisać wartość kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu.
 2. zgodnie z przedmiarem robót 1861 m2
 3. można
 4. nie podawać.

 

Pytanie: Co należy ująć w pkt.7.1 i 7.2 – jakie wyposażenie ruchome a jakie stałe.
Odpowiedz: Należy odpowiednio sklasyfikować zamontowane urządzenia wyposażenia

Pytanie: Jaka ma być wyceniona ilość nawierzchni poliuretanu. SIWZ podaje 968 m2 a przedmiar 629.16 m2.
Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem 629.16 m2.

Przetarg - inspektor nadzoru inwestorskiego

Klimontów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów
Numer ogłoszenia: 266036 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie i Kolonia Zakrzów gm. Klimontów. Łączna długość planowanego wodociągu wynosi 13837 m o następujących średnicach: D 160 PCV - 12588 m, D 110 PCV - 1108 m, D-90 PCV - 17 m, D-50 PE - 124 m. Oraz 120 przyłączy wodociągowych 32 PE o łącznej długości - 3 762.5 m..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia od dnia przekazania placu dubowy do dnia 31.12.2010, z zastrzeżeniem, że zakończenie świadczenia usługi nastąpi wraz z ostatecznym odbiorem zadania realizowanego na podstawie umowy zawartej z wykonawcą robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust. 1 i 2 ustawy) Ocena spełniania ww. dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. II. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców którzy: - nie spełniają warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. III. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - niezgodną z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny, - który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w art. 87 ust. 2, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 3. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat nadzorów nad tożsamymi robotami budowlanymi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (w tym okresie) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie, minimum 1 zadanie, 8. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego oraz pisemnego zobowiązania innych przedmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pok. nr 5 27-640 Klimontów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie o przetargu - Orlik 2012

Numer ogłoszenia: 252450-2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świetokrzyskie, tel. 0-15 8661-100, faks 0-15 8661-847.
Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego - boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza z infrastruktura towarzyszącą w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Klimontowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30.0 m x 62.0m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26.0 x 56.0 m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2
Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki
1.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22.0 x 44.0 m o powierzchni 968m2 (pole do gry 20,0x40,0 m) Podbudowa: Podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) Technologie układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej (zał. Nr 3 do SIWZ) i SST (zał. Nr 2 do SIWZ).
Wyposażenie do piłki koszykowej:
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej:
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka.
Wyposażenie do piłki ręcznej:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
1.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na masztach o wysokości 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
1.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (zał. Nr 2 do SIWZ).
1.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
1.7. Tereny zielone.
Humusowanie, obsianie trawą itp.
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przedmiarze robót ( załącznik nr 4 do SIWZ).
1.8. Bieżnia.
Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 4 do SIWZ)
1.9. Zeskok do skoku wzwyż
Dostawa i montaż kompletnego zeskoku profesjonalnego do skoku wzwyż w skład, którego wchodzi - materac do zeskoku, stojaki do skoku wzwyż i poprzeczka - wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SIWZ).
1.10. Piaskownica do skoku w dal wraz z rozbiegiem
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz przedmiaru robót ( załącznik nr 4 do SIWZ).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy w Klimontowie: Nr 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. w kasie Urzędu Gminy w Klimontowie a jego kserokopię załączyć do oferty lub załączyć oryginał dokumentu do oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wg poniższych zasad:
1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy do oferty dołączyć należy:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:
A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.acessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pok. nr 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 9:30, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Klimontowie

ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Programu Orlik 2012.

 

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   399.975 KB
Załącznik do SIWZ   575.420 KB
Załącznik do SIWZ   338.377 KB
Załącznik do SIWZ   653.398 KB
Przedmiar robót   836.072 KB

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3410/1/09
Klimontów,2009.07.06
 
Do wszystkich Wykonawców Nr post.196302-2009
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 196302-2009
w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm.Klimontów”
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
 
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity DZ.U.z 2007 roku
Nr 223 poz.1655 z póżn.zm/ wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów”
 
Pytanie: Czy kształtka żeliwna ciśnieniowa kielichowa Ø40, przejście przez ścianę ggg400
  Hawle-poz.przedmiaru 2.10 będzie wymagana przy montażu, a jeżeli tak, proszę
  o jej numer katalogowy?
Odpowiedź: Kształtka przy przejściu przez ścianę Ø 40 będzie wymagana – nr kat.6990.
 
Pytanie: Czy zespół napowietrzająco-odpowietrzający ma być montowany bez studni,
  czy w studniach, a jeśli w studniach, to w jakich?
Odpowiedź: Zespół napowietrzająco-odpowietrzający nr kat.9822 montuje się bez studzienki
bezpośrednio w ziemi.
 
Pytanie: Proszę o podanie nr katalogowego kształtki żeliwnej ciśnieniowej kielichowo-
  kołnierzowej Ø 150/150/80 mm oraz Ø 100/100/80 mm typu MMA Hawle.
Odpowiedź: Nr katalogowy kształtek typu MMA Hawle -8525.
 
Pytanie: Czy trójniki ciśnieniowe kołnierzowe Ø150/150/150 mm oraz Ø100/100/100
  można zastosować trójniki sfero produkcji polskiej, czy wymagane będą Hawle?
Odpowiedz: Dopuszcza się kształtki równoważne pod warunkiem że posiadają
  zabezpieczenie przed wysunięciem i certyfikat RAL/uzyskać zgodę projektanta/.
 
Pytanie: W jakiej formie należy wycenić kosztorys :
a/ uproszczony
b/ szczegółowy?
Odpowiedź: Kosztorys należy wycenić w formie szczegółowej.
 
Pytanie: Prosimy o podanie pozycji KNR do przedmiaru robót.
Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 02 09.2004 roku
  „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072/,
nie ma obowiązku przedstawiania przedmiaru z podstawami nakładów.

Ogłoszenie o przetargu - Wodociąg w miejscowości Pęchów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów gm. Klimontów. Łączna długość planowanego wodociągu wynosi 13 837 m o następujących średnicach: D 160 PCV - 12 588 m, D 110 PCV - 1 108 m, D- 90 PCV - 17 m, D-50 PE - 124 m. Oraz 120 przyłączy wodociągowych 32 PE o łącznej długości - 3 762,5 m..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.23.21.50-8, 45.23.21.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust. 1 i 2 ustawy)
   Ocena spełniania ww. dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców którzy:
  • nie spełniają warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt 1.1 do 1.4,
  • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych,
  • wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
  • nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art.26 ust.3,
  • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
  1. niezgodną z ustawą,
  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  4. zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  5. zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny,
  6. który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w art. 87 ust. 2,
  7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  1. wypełniony formularz ofertowy
  2. pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
  4. oświadczenie,że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy,
  5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
  6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
  7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę minimum 1.500.000,00 złotych brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie, minimum 1 zadanie,
  8. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego oraz pisemnego zobowiązania innych przedmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował,
  9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie VI p.pkt 3, 5 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
   1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
   3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
    • składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert)
    • jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo przed innym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
    • dokumenty sporządzone w języku danego kraju muszą być przetłumaczone na język polski z potwierdzeniem zgodności tłumaczenia przez osobę do tego uprawniona. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Konkurs - wybór oferty

Dnia 1 czerwca 2009 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie (klimontow.pl) zostałoa umieszczona informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku.

Przetarg - transport materiałów drogowych

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów tel. 158661006, 158661847, mail: klimontow@klimontow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na transport materiałów drogowych z przeznaczeniem na remont i modernizację dróg na terenie gminy Klimontów:

 • kamienia z Kopalni Jurkowice-Budy
 • rumoszu z kamionek w Smerdynie-Łukawicy

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 (sekretariat) w terminie do dnia 22 maja 2009 roku do godz. 1100.

Oferta powinna zawierać cenę za 1 (jeden) tonokilometr brutto.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2009 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS,
 • wykaz posiadanego sprzętu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami).

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Piotr Lipiński w godz. 800-1400.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Gmina Klimontów niniejszym zawiadami, że w wyniku przetargu nieograniczonego na transport materiałów z przeznaczeniem na remont i modernizację dróg na terenie gminy Klimontów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Usługi Transportowe Jerzy Cichoń
ul. Studzienna 6, 27640 Klimontów
Cena za 1 tonokilometr brutto 0.36 zł

Złożono 2 oferty.

Ogłoszenie o konkursie

Dnia 17 kwietnia 2009 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie (klimontow.pl) zostało umieszczone ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku.

Odbudowa drogi gminnej

 1. Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem: 108124-2009
 2. ZAMAWIAJĄCY
  1. NAZWA I ADRES:
   Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.
   Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej ul. Reymontowska w Klimontowie od km 0+000 do km 0+163
   2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
   3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Reymontowska w miejscowości Klimontów od km 0+000 do km 0+163 wraz z budową chodnika po stronie lewej ulicy. Szerokość chodnika 1.50 m długość 163 m. Podstawowe parametry projektowanego odcinka drogi 163 m, szerokość jezdni 4.5 m, szerokość chodników 1.50 m, szerokość poboczy 1.00 m. Konstrukcja nawierzchni: podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. 15 cm, podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 10 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
   4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
   5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31/08/2009.
 4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium:
   1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3000 PLN przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych.
   2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 NBS Solec Zdrój o/Klimontów z dopiskiem WADIUM. Wadium musi, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
   3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w ust. 1 oryginał dokumentu wadium musi, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, być dołączony do oferty. Oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w sposób trwały kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Beneficjentem takich dokumentów Gmina Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
  2. WARUNKI UDZIAŁU
   • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    • spełniają wymogi określone w SIWZ,
    • spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)
     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych,
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później nie 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
    • informacja o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS-u,
    • informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
    • wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia..
 5. PROCEDURA
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   182.392 KB
Projekt   2.494 MB

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem: 91814-2009
 2. ZAMAWIAJĄCY
  1. NAZWA I ADRES:
   Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.
   Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 001141T/4221014 Byszówka - Rogacz od km 1+492 do km 2+122.
   2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
   3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm,
    • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 50 kg/m2
    • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm,
    • plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm,
    • uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m2.
   4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
   5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31/07/2009.
 4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: brak
  2. WARUNKI UDZIAŁU
   • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
    • spełniają wymogi określone w SIWZ,
    • spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655, Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1058)
     Ocena spełniania warunków udziału w postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
     .
   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych,
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później nie 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
    • informacja o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS-u,
    • informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
    • wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia..
 5. PROCEDURA
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem: 88940-2009
 2. ZAMAWIAJĄCY
  1. NAZWA I ADRES:
   Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.
   Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 001140T/4221013 Borek Klimontowski - Kępie - Byszów od km 0+000 do km 0+910.
   2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
   3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm,
    • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 50 kg/m2
    • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm,
    • plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm,
    • uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr. 6cm/m2.
   4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
   5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31/07/2009.
 4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: brak
  2. WARUNKI UDZIAŁU
   • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
    • spełniają wymogi określone w SIWZ,
    • spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655, Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1058)
     Ocena spełniania warunków udziału w postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych,
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później nie 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
    • informacja o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS-u,
    • informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
    • wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia..
 5. PROCEDURA
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Przetarg - wybór oferty

Działając zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655, zmiany Dz. U. z 2008 roku Nr 171 poz. 1058) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na "Odbudowa - przebudowa drogi gminnej nr 001171T Nawodzice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 2+310" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

na wykonawcę zadania.

Cena oferty: 561 689.22 zł brutto - ocen: 400.00 punktów

W postępowaniu przetargowym złożyli również oferty niżej wymienieni Wykonawcy:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40
  28-200 Staszów
  cena: 565 507.21 zł brutto - ocena: 397.28 punktów

Ogłoszenie o zamówieniu

 1. ZAMAWIAJĄCY
  1. NAZWA I ADRES:
   Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.
   Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa-przebudowa drogi gminnej nr 001171T Nawodzice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 2+310.
   2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
   3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    • profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości 15 cm
    • wyrównanie odbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2
    • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu
    • plantowanie poboczy wraz z uzupełnieniem materiałami kamiennymi średniej grubości 6 cm
    • dwukrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy asfaltem i grysem.
   4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
   5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
  2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
 3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: wymagane wadium w wysokości 7 000.00 zł
  2. WARUNKI UDZIAŁU
   • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zawarty jest w SIWZ.
   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zawarta jest w SIWZ.
 4. PROCEDURA
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. KRYTERIA OCENY OFERT
   1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
   2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
   3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   181.503 KB
Projekt   3.190 MB

Przetarg (operaty szacunkowe)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax. 158661847, e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) ogłasza przetarg na:

wykonanie operatów szacunkowych w 2009 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przestawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów, Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godz. 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pok. nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 23 stycznia 2009 roku do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2009 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Złożonych ofert: 1
Składający:
PPH "EMRA" s.c.
A. E. Mrozowscy
ul. Cicha 12
36-060 Głogów Mp.

Ceny (brutto):
 1. Wycena nieruchomości gruntowej do ustalenia opłaty adiacenckiej - 66,00zł
 2. Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej - 244,00zł
 3. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej - 610,00zł
 4. Wycena lokali mieszkalnych - 366,00zł

Przetarg (obsługa geodezyjna)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax. 158661847, e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg na:

obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2009.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przestawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów, Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godz. 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pok. nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 22 stycznia 2009 roku do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 stycznia 2009 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Złożonych ofert: 1
Składający:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"Geopomiar" Wilk Tomasz
ul. Żółkiewskiego 4/2
27-600 Sandomierz

Ceny (brutto):
 1. Aktualizacja mapy syt.-wys. do celów projektowych do 1 ha - 450zł
  za każdy następny obiekt - 150zł
 2. Nowy pomiar mapy syt.-wys. do 1ha - 700zł
  za każdy następny - 350zł
 3. Podział działki na dwie - 1700zł
  każda następna - 350zł
 4. Rozgraniczenie nieruchomości do 4pkt. - 3000zł
  za każdy następny punkt - 300zł