główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie operatów szacunkowych

 

Klimontów, 2009.12.09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2010 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7ºº-15ºº.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel.158661006, 158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009r. do godz. 9ºº.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. roku o godz.9³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

artykuł nr 2

Obsługa geodezyjna Gminy

Klimontów, 2009.12.09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg na:
Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2010.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1400.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

artykuł nr 3

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 Klimontów, 2009.12.09

Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl. działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2010 roku, w tym:
 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7ºº-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2009 r. do godz. 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

 

artykuł nr 4

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Numer ogłoszenia: 194953 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1 000 000.00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 1 000 000.00 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismem zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
   • przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Wójta Gminy.
  • Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
   • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
  • Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
   • niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   • wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
   • nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 SIWZ;
  • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  • zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
  • oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
  • oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

artykuł nr 5

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł
Numer ogłoszenia: 366800 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 1000000 zł.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismem zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
   • przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Wójta Gminy.
  • Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
   • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
   • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
   • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
  • Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
   • niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   • wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
   • nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 SIWZ;
  • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  • zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
  • oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
  • oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Przetarg został unieważniony, dokładne informacje o unieważnieniu na stronie klimontow.pl