główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Klimontów, 2012.12.17
PG.6733.5.2012.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:
w dniu 13.12.2012 zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanej przez Pana Macieja Dzik zam. 26-052 Sitkówka Nowiny, Słowik 127A postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej ŚN i NN w msc. Zakrzów dz. nr ewid. 79/1,95,80,81,82/1,82/2,83,96,119 oraz w msc. Góry Pęchowskie dz. nr ewid. 37.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw Zakrzów i Góry Pęchowskie.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Klimontów,2012.12.04
PG.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:

w dniu 30.11.2012 r. zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanej przez Pana Adama Grzegorczyka, zam. 26-026 Morawica, Bilcza ul. Mała 1 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, złącza kablowego wraz z budową stacji transformatorowej oraz budowie odcinka kablowej linii SN-15kV i Nn-0,4kV napowietrzno – kablowej, wykonaniu nawiązania projektowanej linii energetycznej z istniejącą linią nN zasilaną ze stacji transf. Konary 2 na działkach nr ewid.: 41, 393, 384/2, 25/2,394,25/3, 25/4, 402/2, 24/7,24/6, 28/1 położonych w miejscowości Konary gm. Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w Klimontowie przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. nieruchomość składająca się z działek: nr 567, nr 568/2 i nr 568/4 stanowiących pastwiska trwałe, drogi i grunty orne w Klimontowie gm. Klimontów pow. sandomierski o powierzchni jeden(01) hektar tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych
  • księga wieczysta KW 69763 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenach przewidzianych pod uprawy polowe z zastrzeżeniem, że obszar przylegający bezpośrednio do granicy cmentarza tj. pas szerokości 50 m to strefa ochrony sanitarnej cmentarza i strefa ochrony konserwatorskiej, która obejmuje w/w obszar oraz dalsze 50 m pas działek oznaczonych nr 567 i 568/2 od strony północnej.
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 100 000,00 zł netto
   (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 2. nieruchomość nr 404/4 stanowiąca inne tereny zabudowane w Klimontowie gm. Klimontów pow. sandomierski o powierzchni cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych
  • księga wieczysta KW 69763 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenach przewidzianych pod uprawy polowe
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 100 000,00zł netto
   (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
   zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntów mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1


artykuł nr 4

Obwieszczenie

Załączniki:
Treść obwieszczenia 26 KB
Tre 26 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Załączniki:
Treść obwieszczenia 27 KB