Akty prawa miejscowego z 2014 r.

XXXIII/349/14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
XXXIII/350/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
XXXIII/351/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/123/12

Akty prawa miejscowego z 2013 r.

Uchwała XXIII/208/13 - w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała XXIV/222/13 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12 dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych

Uchwała XXV/257/13 - w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie

Uchwała XXVI/261/13 - w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola

Uchwała XXVII/271/13 - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Uchwała XXVII/272/13 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących conajmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
Uchwała XXVII/273/13 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowychi gimnazjów prowadzonych przez gminę Klimontów oraz okreslenia granic ich obwodów
Uchwała XXVII/274/13 - w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Klimontów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała XXVII/275/13 - w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów

Uchwała XXVIII/281/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/275/13 w sprawie udzielania pomocy materialej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klimontów
Uchwała XXVIII/289/13 - w sprawie pomnika przyrody

Uchwała XXIX/294/13 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Klimontów publicznym przedszkolu i określenia warunków zwolnienia z tych opłat
Uchwała XXIX/300/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/272/13 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych

Uchwała XXXI/322/13 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
Uchwała XXXI/323/13 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Uchwała XXXI/324/13 - w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała XXXI/325/13 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała XXXI/326/13 - w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała XXXI/327/13 - w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała XXXI/337/13 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Uchwała XXXI/339/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Akty prawa miejscowego z 2012 r.

Uchwała XIII/106/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok
Uchwała XIII/110/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała XIII/112/12 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała XIV/115/12 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała XIV/116/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała XIV/119/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XIV/121/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała XIV/123/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów
Uchwała XIV/124/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się a terenie Gminy Klimontów
Uchwała XIV/125/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała XIV/126/12 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/227/09
Uchwała XIV/127/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2012 r.

Uchwała XV/132/12 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów

Uchwała XVIII/160/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12

Uchwała XIX/167/12 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 – 2016”

Uchwała XX/177/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała XXI/181/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
Uchwała XXI/182/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Uchwała XXI/183/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XXI/184/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała XXI/185/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała XXI/186/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała XXI/187/12 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała XXI/188/12 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Uchwała XXI/189/12 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Uchwała XXI/191/12 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
Uchwała XXI/193/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Akty prawa miejscowego z 2011 r.

Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych

Uchwała IX/66/11 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych
Uchwała IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała IX/71/11 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów

Uchwała X/75/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/04
Uchwała X/81/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XI/82/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała XI/83/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała XI/84/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XI/85/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
Uchwała XI/86/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
Uchwała XI/87/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Uchwała XI/88/11 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała XI/92/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XII/104/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Załączniki
Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok   796.602 KB
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10   118.870 KB
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   222.271 KB
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   172.484 KB
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych   103.565 KB
Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów   75.604 KB
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów   20.345 KB
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10   17.719 KB
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06   20.147 KB
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.   630.718 KB
Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie   128.341 KB
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach   125.403 KB
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.   527.031 KB
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.   2.389 MB
Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.   272.329 KB
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania   24.139 KB
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych   25.854 KB

Akty prawa miejscowego z 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/261/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/269/10 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów

Uchwała Nr XXXVI/275/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/276/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXVI/283/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/294/10 w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"
Uchwała Nr XXXIX/302/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XL/309/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLI/313/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLII/319/10 w sprawie pomnika przyrody
Uchwała Nr XLII/327/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/329/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Uchwała Nr XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10
Uchwała Nr XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała II/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała III/9/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.
Uchwała III/10/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Uchwała III/11/2010 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała III/12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r., terminu płatności, sposobu jej poboru, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Uchwała III/14/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
Uchwała III/15/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała III/17/2010 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/261/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok   362.843 KB
Uchwała Nr XXXV/269/10 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów   66.622 KB
Uchwała Nr XXXVI/275/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   30.992 KB
Uchwała Nr XXXVI/276/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   23.165 KB
Uchwała Nr XXXVI/283/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   123.577 KB
Uchwała Nr XXXIX/294/10 w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"   299.973 KB
Uchwała Nr XXXIX/302/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.901 MB
Uchwała Nr XL/309/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.304 MB
Uchwała Nr XLI/313/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.385 MB
Uchwała Nr XLII/319/10 w sprawie pomnika przyrody   18.355 KB
Uchwała Nr XLII/327/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.268 MB
Uchwała Nr XLIII/329/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.174 MB
Uchwała Nr XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok   1,010.338 KB
Uchwała Nr XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10   267.030 KB
Uchwała Nr XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   2.809 MB
Uchwała II/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   1.158 MB
Uchwała III/9/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.   162.038 KB
Uchwała III/10/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.   922.044 KB
Uchwała III/11/2010 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.   1.253 MB
Uchwała III/12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r., terminu płatności, sposobu jej poboru, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.   477.028 KB
Uchwała III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.   318.171 KB
Uchwała III/14/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.   214.669 KB
Uchwała III/15/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.   2.173 MB
Uchwała III/17/2010 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.   177.772 KB