główna zawartość
artykuł nr 1

Adres

Przedszkole Samorządowe
ul. Szkolna 1
27640 Klimontów

artykuł nr 2

Dyrektor

Bilska Barbara

artykuł nr 3

Statut

Statut
Przedszkola Samorządowego w Klimontowie

§1
Podstawy prawne
Statut Przedszkola Samorządowego w Klimontowie został opracowany w oparciu o:
 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
  1. Ustawę z dnia 18 lutego 2002 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw.
 3. Ustawę z dnia 8 stycznia 1999 roku - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z dnia 31.01.2002 roku.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 6. Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§2
 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Klimontowie przy ul. Szkolna 1.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
  Przedszkole Samorządowe w Klimontowie
  ul. Szkolna 1, tel. (015) 8661083
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Klimontów. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator oświaty w Kielcach.
§3
Przedszkola używa nazwy na stemplu:
Przedszkole Samorządowe
ul. Szkolna 1
27-640 Klimontów

§4
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
 3. Przedszkole pracuje w godz. 700 do 1600 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
§5
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  1. Gminę Klimontów
  2. Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
§6
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Klimontowie.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi z przypadku nieobecności dziecka.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący, dyrektor przedszkola i rada rodziców.
 5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.
 7. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 8. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (zajęcia muzyczne, język angielski).
 9. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
 11. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 12. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§7
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
  1. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-programowej,
  2. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  3. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  4. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
  4. podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
  6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.
§8
 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
§9
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych w szczególności:
 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno od względem fizycznym jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
§10
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
  1. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy,
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Rozdział III
Organy Przedszkola

§11
 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektora przedszkola,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§12
 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 3. Zadania Dyrektora są następujące:
  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  3. koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
  4. opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników, organowi i prowadzącemu i organowi nadzorującemu,
  5. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
  6. przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,
  7. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
  8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  9. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organom prowadzącym i nadzorującym,
  10. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacją jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących
  11. wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
  12. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  13. planowania i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  14. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  15. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  16. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  17. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
  18. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
  19. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
  20. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  21. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  22. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  23. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  24. prowadzenie dokumentacji kacelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
§13
 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Do kompetencji rady pedagogicznej należą w szczególności:
  1. przygotowanie projektu statutu przedszkola,
  2. opracowanie programu rozwoju placówki,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
  4. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej i regulaminu pracy,
  5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. przyjęcie lub skreślenie dziecka z list przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
  2. projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
  3. organizację pracy placówki,
  4. przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
  5. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowego płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
 8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 9. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w §12 pkt 2.
§14
 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest organem społecznym przedszkola.
 2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
 4. Rada rodziców może występować do rady przedszkola i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
  1. opiniuje program rozwoju placówki,
  2. wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
§15
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Rozdział IV
Organizacja Przedszkola

§16
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
 4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
  1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 7. Na podstawie rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 8. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 52.
 9. W przedszkolu łącznie jest 2 oddziały.
 10. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. 2 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II),
  2. gospodarcze - zmywalnia,
  3. rozdzielnia posiłków,
  4. szatnię dla dzieci.
 11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na placu przedszkolnym.
§17
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku przez organ prowadzący.
 3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
  1. dzieci sześcioletnie,
  2. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
  3. dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
  4. dzieci obojga rodziców pracujących,
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
§18
Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
 2. nieobecność dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

Rozdział V
Wychowankowie Przedszkola

§19
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.
 4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby.

Rozdział VI
Rodzice

§20
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
 2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 3. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady przedszkola.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§21
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów w danym oddziale,
  2. uzyskiwaniana bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa i radę rodziców.
§22
Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

§23
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§24
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 1. zebrania grupowe
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem.
 3. kąciki dla rodziców.
 4. zajęcia otwarte.

Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§25
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego trenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  14. organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczy, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym,
  15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, w wynikających z bieżącej działalności placówki.
§26
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.
§27
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§28
 1. W przedszkolu zatrudnia się też pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska dla pracowników obsługi:
  1. woźne oddziałowe,
  2. kucharz,
  3. pomoce kuchenne,
  4. intendent.
 4. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
  1. podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  2. szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor,
  3. dokument tan stanowi załącznik do umowy o pracę.
 5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia organ prowadzący.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§29
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§30
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 1. wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
 2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
§31
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§32
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§33
Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

§34
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.