główna zawartość
artykuł nr 1

Adres

ul. Krakowska 6
27640 Klimontów
tel. (015) 8661750

artykuł nr 2

Dyrektor

Marcin Śledź

artykuł nr 3

Statut

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1

 1. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
 2. Gmina organizując działalność kulturalną tworzy Gminny Ośrodek Kultury.
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, póz. 1591 z późn, zm.),
  2. Ustawy z dnia 25 października 199ir. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr L3, póz. 123 z późn. zm.},
  3. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 76, poz.694 z późn. zm.),
  4. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 20(Hr.(Dz. U. z 2000 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
  5. Niniejszego Statutu.

§2
Formalnymi organizacjami działalności kulturalnej w gminie wchodzącymi w skład Gminnego Ośrodka Kultury jest:

 1. Gminny Dom Kultury.

§3
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 • działalności kulturalnej - należy przez to rozumieć tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury,
 • organizatorze - należy przez to rozumieć Gminę, która jest podmiotem tworzącym gminne instytucje kultury,
 • ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu l prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.)

§4
Działalność kulturalna instytucji kultury nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.
§5
Organizator prowadzi rejestr instytucji kultury.

Rozdział II
Nazwa, teren działania i siedziba instytucji kulturalnej
§6
Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do prowadzenia działalności kulturainej.
§7
Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Klimontów.
§8
Siedzibą Ośrodka jest Klimontów, ul. Krakowska 6.
§9
Ośrodek używa pieczęci:
Gminny Ośrodek Kultury
w Klimontowie
27-640 Klimontów
§10
Ośrodek posiada osobowość prawną z chwilą zarejestrowania przez organizatora.

Rozdział III
Zasady działalności. Zasady współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym.
§11
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kułtury w szczególności nateży:

 1. edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę,
 2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępniania dóbr kultury,
 3. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 4. tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa
 6. propagowanie działalności kulturalnej w klubach i świetlicach wiejskich.

§12
Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

 1. inicjowanie, programowanie l organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej w powiązaniu z ogólnokrajową polityką w tym zakresie,
 2. analizowanie stanu bazy działalności kulturalnej, wypracowanie wniosków, przedkładanie ich organom gminy,
 3. organizowanie usług kulturalnych,
 4. otaczanie opieką amatorskiego ruchu twórczości ludowej,
 5. organizowanie wystaw, spotkań, konkursów,
 6. nadzorowanie działalności kulturalnej w klubach, świetlicach wiejskich,
 7. prowadzenie własnych kronik,
 8. promowanie gminy na zewnątrz,
 9. organizacja Jarmarku na Świętego Jacka,
 10. organizacja koncertów, festynów i imprez plenerowych,

§13
Głównymi formami pracy Gminnego Ośrodka Kultury są:

 1. organizowanie zespołów, kół zainteresowań przy Gminnym Domu Kultury, szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponad podstawowych,
 2. prowadzenie kursów, prelekcji i odczytów,
 3. organizowanie konkursów, zawodów, współzawodnictwa w zakresie edukacji kulturalnej,
 4. wykorzystanie świetlic wiejskich na działalność kulturalną.

§14
Gminny Ośrodek Kultury w realizacji swofch statutowych zadań współdziała:

 • ze stołecznym ruchem kulturalnym,
 • z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad pomnikami kultury narodowej,
 • z prowadzonymi na terenie gminy klubami, kawiarniami w celu rozwijania działalności kulturalnej,
 • z bibliotekami i szkołami w celu wyłaniania talentów,
 • z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystycznego zagospodarowania zabytków architektury i przyrody,
 • z radami sołeckimi, kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami działającymi w gminie w zakresie rozwoju działalności kulturalnej oraz pozyskiwania przedmiotów mających wartość historyczną, sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną.
 • Parafiami na terenie gminy.

§15
Zadania swoje wykonuje Gminny Ośrodek Kultury na podstawie planów pracy, zatwierdzonych przez Radę Gminy

Rozdział IV
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.
§16

Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
§17
Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

 1. organizowanie pracy Ośrodka,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
 3. przygotowywanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich organizatorowi,
 4. wykonywanie wobec pracowników za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy,
 5. gospodarowanie powierzonym majątkiem,
 6. opracowywanie regulaminu pracy,
 7. organizowanie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 8. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 9. opracowywanie i realizowanie planów pracy i planów finansowych,
 10. o pracowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację wewnętrzną,
 11. polityka kadrowa.

§18

 1. Dyrektor Ośrodka powołuje i odwołuje organizator na czas określony lub nieokreślony.
 2. Organizator przedstawia kandydatowi na stanowisko dyrektora warunki organizacyjno-finansowe instytucji. Kandydat przedstawia organizatorowi program działania.
 3. Powołanie Dyrektora GOK może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora. Przy ogłaszaniu konkursu organizator korzysta z regulaminu konkursu określonego przez Ministra Kultury i Sztuki.

§19
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt.
§20

 1. Organizator może powołać zastępcę dyrektora Ośrodka.
 2. W przypadku powołania zastępcy dyrektora Ośrodka postanowienia §18 i §19 stosuje się odpowiednio.

§21

 1. Przy dyrektorze Ośrodka mogą działać zespoły doradcze powołane spośród działaczy kultury w gminie.
 2. Zakres uprawnień tych zespołów określa regulamin nadany przez dyrektora.

§22

 1. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej.
 2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucjami kultury zawartej między organizatorem, a zarządcą na czas określony.

Rozdział V
Sposób uzyskiwania środków finansowych.
§23

 1. Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje środki finansowe na realizację swoich zadań głównie z:
  1. wpływów z prowadzonej przez siebie działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem zabytków
  2. dotacji z budżetów,
  3. środków otrzymanych od osób fizycznych, prawnych,
  4. zapisów, darowizn i innych źródeł.
  5. dochodów z organizowanych imprez,
 2. Wysokość dotacji z budżetu corocznie ustala organizator w uchwale budżetowej.

§24

 1. Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.
 2. Majątek Ośrodka może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury.
 3. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielnie obsługę finansowo-księgową.

§25

 1. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest ptan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem rocznej dotacji organizatora.

§26
Gminny Ośrodek Kultury sporządza roczne sprawozdania:

 1. finansowe określone w ustawie o rachunkowości,
 2. opisowe z prowadzonej działalności kulturalnej dla organizatora.

§27
Do składania w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub ustanowionych przez nich łącznie pełnomocników.

Rozdział VI
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.
§28

 1. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna za zgodą Rady Gminy,
 2. Działalność inna niż kulturalna dotyczy:
  1. prowadzenia nieobozowej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
  2. współdziałania ze świetlicami wiejskimi.

§29
Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach za zgodą Rady Gminy.

 1. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mają być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian statutowych i postanowienia końcowe.
§30
Zmiana statutu musi być dokonana w trybie określonym dla jego nadania.
§31

 1. Organizator może zdecydować o podziale Ośrodka w celu utworzenia oddzielnych instytucji kulturalnych.
 2. Organizatorzy kultury mogą na podstawie zawartej między sobą umowy tworzyć lub łączyć utworzone przez nich instytucje kultury.
 3. W umowach organizatorzy określają wielkość środków wnoszonych przez każdego z nich niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej, uprawnienia odnośnie treści statutu, powołania dyrektora, likwidacji a także organizatora prowadzącego rejestr.
 4. Przekształcenia, podziału i likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury organizator dokonuje w trybie i na warunkach określonych w niniejszym statucie.

§32
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.