artykuł nr 1

Zakres działania

 1. W zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej :
  1. Sprawowanie w imieniu Wójta nadzoru nad całością zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Opracowywanie planów poprawy warunków BHP i p.poż. .
  3. Dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu BHP i p.poż. w podległych jednostkach.
  4. Prowadzenie kontroli stanu BHP i p.poż. w jednostkach podległych.
  5. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków śmiertelnych i zbiorowych.
 2. W zakresie gospodarki taborem samochodowym Urzędu:
  1. Wystawianie kart drogowych dla samochodów służbowych, autobusu szkolnego i samochodów strażackich szkolnych.
  2. Sporządzanie miesięcznych rozliczeń dla samochodów służbowych, samochodów strażackich oraz autobusu szkolnego.
  3. Rozliczanie z paliwa w/w pojazdów.
 3. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:
  1. Prowadzenie rejestru jednostek ochotniczych straży pożarnych.
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komendanta Gminnego Straży Pożarnych.
  3. Sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.
  4. Współdziałanie z Wójtem w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. W szczególności zapewnienia:
   • zasobów wody do gaszenia pożarów,
   • środków alarmowania i łączności,
   • pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania - ponoszenie kosztów ich zakupu, remontów i eksploatacji pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu straży pożarnych,
   • wyszkolenia i ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia okresowych badań lekarskich,
   • środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
   • materiałów pędnych do sprzętu silnikowego i rozliczanie z ich zużycia.
  5. Prowadzenie spraw kadrowych kierowców samochodów strażackich i konserwatorów sprzętu strażackiego.
  6. Naliczanie ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
  7. Prowadzenie bieżącej korespondencji na stanowisku.
  8. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków wpływających na stanowisko w rozbiciu na jednostki ochotniczych straży pożarnych.
  9. Realizowanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku.
   W zakresie ochrony BHP, ochrony przeciwpożarowej, OSP i gospodarki taborem samochodowym Urzędu należy: Poż.
 4. W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami:
  1. Przygotowywanie i ogłaszanie konkursu na powierzenie lub zlecenie zadań z zakresu realizacji zadań kultury fizycznej i sportu w gminie.
  2. Przyjmowanie i realizacja wniosków o udzielenie dotacji na powierzenie lub zlecenie wykonywania zadań w imieniu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  3. Przygotowywanie umów na udzielenie dotacji – analiza treści umowy, zgodności z ofertą.
  4. Rozliczanie z udzielonej dotacji na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  5. Wykonywanie innych czynności w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami.
   W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego referat używa symbolu: PPiS.
 5. W zakresie gospodarki wodnej:
  1. Ewidencjonowanie pozwoleń wodno - prawnych.
  2. Realizacja spraw z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) w części dotyczącej obowiązków gminy.
  3. Nadzór nad konserwacją bieżącą urządzeń melioracyjnych.
  4. Organizowanie prac zabezpieczających przed powodzią.
  5. Remonty ujęć poboru wody do celów gospodarczych w sołectwach.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących poszukiwań wody na terenie gminy.
   W zakresie gospodarki wodnej referat używa symbolu: GW.
 6. W zakresie gospodarki przestrzennej:
  1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia i zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów.
  2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie uchwalania i zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów.
  3. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę.
  4. Kształtowanie przestrzeni gminy w zakresie architektury, ładu przestrzennego i urbanistyki poprzez ustalanie potrzeb, zakresów i programów dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenów gminy.
  5. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu zgodnie ze studium uwarunkowań   lub planem zagospodarowania gminy.
  6. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub ze studium uwarunkowań .
  7. Przygotowywanie dokumentów do naliczania opłaty planistycznej.
  8. Naliczanie opłaty planistycznej i jej egzekwowanie.
  9. Prowadzenie spraw wynikających ze stosowania przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  10. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji celu publicznego, przygotowywanie projektów decyzji, wydawanie decyzji.
  11. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.
  12. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowywanie decyzji, wydawanie decyzji.
 7. W zakresie gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego:
  1. Prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz rejestru mienia komunalnego i przekazywanie informacji o mieniu do BIP.
  2. Zlecenie i ewidencjonowanie wycen nieruchomości.
  3. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości.
  4. Gospodarowanie nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
  5. Podejmowanie czynności w postępowaniu sadowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomościach, o stwierdzenie zasiedzenia.
  6. Sporządzanie wniosków do wojewody o komunalizację nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gminy.
  7. Organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Rozkładanie spłat należności finansowych na raty z tytułu sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Kontrolowanie zabezpieczeń finansowych związanych ze spłatą pozostałych należności wynikających z rozłożenia na raty ceny nabycia.
  10. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w tym zakresie.
  11. Zbywanie nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej i bezprzetargowej z zachowaniem obowiązujących przepisów.
  12. Rozwiązywanie i stwierdzenie wygaśnięcia użytkowania wieczystego.
  13. Przekazywanie nieruchomości z gminnego zasobu na cele szczególne zgodnie z decyzją Wójta.
  14. Wykonywanie czynności związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi.
  15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  16. Przejmowanie nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy.
  17. Wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości gruntowych niezbędnych dla potrzeb gminy.
  18. Naliczanie opłat adiacenckich.
  19. Przekazywanie informacji o majątku do BIP.
  20. Prowadzenie ewidencji zakupionego mienia (bez gruntów) OT.
  21. Przekazywanie mienia jednostkom podległym PT.
  22. Określenie warunków wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne oraz naliczanie należności z tego tytułu.
  23. Przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.
  24. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości.
  25. Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem.
  26. Wykonywanie prawa pierwokupu.
  27. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji inwestycji celu publicznego do wydania decyzji pozwolenia na budowę.
  28. Przygotowanie dokumentacji inwestycji celu publicznego na zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym.
   W zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego referat używa symbolu PG.
 8. W zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej:
  1. Nadzór nad organizowaniem targów zwierząt.
  2. Zarządzanie środków związanych z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt.
  3. Zgłaszanie podmiotu działającego na rynku pasz.
  4. Uzgadnianie rocznych planów łowieckich ustalonych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
  5. Opiniowanie umów dzierżawnych zawieranych ze starostwem.
  6. Zgłaszanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta (jelenie, sarny, dziki)
  7. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób ,szkodników.
  8. Wzywanie do wykonania określonych czynności z zakresu ochrony roślin.
  9. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.
  10. Szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy w poszkodowanych gospodarstwach rolnych, wydawanie informacji do KRUS, kompletowanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kryzysowy wniosków rolników ubiegających się o przyznanie kredytów klęskowych.
  11. Wydawanie zaświadczeń w sprawie potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 9. W zakresie ochrony gruntów leśnych i ochrony przyrody:
  1. Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele leśne.
  2. Informowanie na piśmie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu
  3. uproszczonego planu urządzenia lasu.
  4. Opiniowanie przyznanych przez Starostę środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów.
  5. Wprowadzanie ochrony przyrody w formie uznania za pomnik przyrody.
  6. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości:
   • ustalanie wysokości opłaty za usunięcie drzew bez zezwolenia,
   • wymierzanie kary administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
 10. W zakresie ochrony środowiska:
  1. Prowadzenie i przekazywanie do Wojewody informacji:
   • o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
   • o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jego imieniu.
  2. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi przedkładanych przez Starostę dla prowadzących działalność na terenie gminy.
  3. Opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  4. Opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
  5. Wprowadzanie i publikowanie kart informacyjnych w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych.
  6. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
  7. Przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska.
  8. Prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
   • weryfikacja raportu o oddziaływaniu na środowisko,
   • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
   • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
   • redagowanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  9. Prowadzenie inwentaryzacji azbestu (program, baza azbestowa, informacje do Urzędu Wojewódzkiego).
  10. Prowadzenie innych spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie należącym do zadań gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), a w szczególności:
   • prowadzenie nadzoru w wypadku zwykłego korzystania ze środowiska,
   • redagowanie i wydawanie decyzji w tym zakresie.
  11. Współudział w kontrolach stanu sanitarno – porządkowego pod kątem przestrzegania warunków ochrony środowiska.
   W zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony gruntów leśnych oraz ochrony przyrody i środowiska referat używa symbolu R.
 11. W zakresie działalności gospodarczej:
  1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
  2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmianie wpisu oraz decyzji o odmowie wpisu i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Przyjmowanie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i wydawanie potwierdzeń o zawieszeniu i odwieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Wydawanie duplikatów zaświadczeń, decyzji i potwierdzeń.
  5. Udzielanie informacji zgodnie z zasadą jawności o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na podstawie prowadzonej ewidencji.
  6. Sporządzanie sprawozdań, analiz i wykazów w zakresie działalności gospodarczej.
  7. Nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwol en na sprzedaż napojów alkoholowych.
  9. Ustalanie wysokości opłat z tytułu korzystania zezwoleń za obrót napojami alkoholowymi.
  10. Współpraca z Policją, ZUS, Urzędem Skarbowym w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach.
  11. Prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  12. Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
  13. Obsługa techniczno - kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: współudział w opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków.
  14. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
   • kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe i prowadzenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji,
   • nadzorowanie pracy punktu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
   • współdziałanie ze świetlicami środowiskowymi oraz współpraca z instytucjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
  15. Prowadzenie kontroli placówek handlowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 12. W zakresie współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:
  1. Prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy.
  2. Przyjmowanie i realizacja wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  3. Przygotowywanie do sprzedaży w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków terenów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.
  4. Przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomości.
  5. Przygotowywanie propozycji obniżek cen obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
  6. Przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji na pozyskiwanie dotacji spoza budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mogiłach, cmentarzach wojennych i pomnikach wpisanych i nie wpisanych do rejestru zabytków.
 13. W zakresie cmentarnictwa:
  1. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
  2. Przygotowywanie wniosków do Rady Gminy w sprawie wznoszenia pomników na obszarze gminy.
 14. W zakresie gospodarki komunalnej:
  1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zakresie opracowywania programów gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasad polityki czynszowej w tych zasobach.
  2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zakresie najmu, w tym zarządzanie komunalnym zasobem lokali socjalnych.
  3. Prowadzenie rejestru umów na najem lub dzierżawę lokali użytkowych (redagowanie umów).
  4. Przygotowywanie umów na najem, dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych.
  5. Nadzór nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w zakresie właściwego stanu technicznego, sanitarnego, utrzymania porządku wokół budynków, wykonywania obowiązków najemcy i wynajmującego.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych.
  7. Zabezpieczenie mieszkań dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych lub pożaru, czasowego zakwaterowania dla osób zwolnionych z zakładów karnych.
  8. Przygotowywanie planów remontów kapitalnych i bieżących budynków komunalnych.
  9. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu swojego działania.
  10. Prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych:
   • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania,
   • redagowanie i wydawanie decyzji administracyjnych,
   • sporządzanie list płac dodatków mieszkaniowych.
  11. Sporządzanie faktur VAT i prowadzenie rejestru podatku VAT.
  12. Sporządzanie sprawozdań SG -01 w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki komunalnej.
  13. Prowadzenie rejestru faktur wpływających na stanowisko.
  14. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego.
  15. Utrzymanie zieleni w gminie, zakupywanie sadzonek kwiatów.
  16. Zakupywanie i ustawianie ławek, koszy, tabliczek informacyjnych na placach , skwerach zieleni, ulicach.
 15. W zakresie geodezji:
  1. Prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do dokonania rozgraniczenia nieruchomości , podziału geodezyjnego nieruchomości.
  2. Prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do scalenia i wymiany gruntów rolnych.
  3. Ewidencjonowanie decyzji i postanowień dotyczących podziału nieruchomości oraz postępowań w sprawach rozgraniczeń nieruchomości.
  4. Współdziałanie ze stanowiskiem do spraw ewidencji ludności w sprawie nadawania numerów porządkowych nieruchomościom.
  5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  6. Prowadzenie postępowań w sprawach o zajęcie gruntów stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej.
  7. Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i Skarbu Państwa.
   W zakresie geodezji stanowisko używa symbolu K.
artykuł nr 2

Stanowiska

 1. stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska,
 2. stanowisko do spraw gospodarki gruntami, komunalizacji mienia i planowania przestrzennego,
 3. stanowisko do spraw działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,
 4. stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej,
 5. geodeta.