artykuł nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 2

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów

artykuł nr 4

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie

Informuję, że zgłoszenia i rejestracja list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. będą przyjmowane i rejestrowane w sali Urzędu Gminy ul. Krakowska 15 piętro I sala Biura Rady codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel począwszy od dnia 22 stycznia 2015 r. w godz. 1400 - 1600.
W dniu 27 stycznia 2015 r. rejestracja list kandydatów w godz. 1600 - 2400.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Barbara Frejlich

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 3948) w związku z zarządzeniem Nr 107/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 9 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 3419) podaje się do publicznej wiadomości informację o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
9
Sołectwa: Góry Pęchowskie, Kroblice, Pęchowiec, Pęchów
 1

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie jest Urząd Gminy w Klimontowie ul. Krakowska 4 – pokój nr 6 piętro I, telefon nr 158661100, 158661006, faks nr 158661847.

Wójt Gminy
/-/ Marek Goździewski