artykuł nr 1

Obwieszczenie o obwodach do głosowania

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 24 marca 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Wojew. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 51) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1
Sołectwo Klimontów Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Zysmana 9
27–640 Klimontów
2 Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Kępie, Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
3
Sołectwa: Beradz, Górki, Góry Pęchowskie, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów, Płaczkowice, Pokrzywianka Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
4
Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice Świetlica w Olbierzowicach
27–640 Olbierzowice
5
Sołectwa: Nawodzice, Rybnica Świetlica w Nawodzicach
27–640 Nawodzice
6 Sołectwa: Konary-Kolonia, Konary, Ułanowice Szkoła Podstawowa w Konarach
27–640 Konary 88
7

 

Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie

 

Remiza w Nasławicach
27–640 Nasławice
8
Sołectwa: Dziewków, Grabina, Goźlice, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów Szkoła Podstawowa w Goźlicach
27–640 Goźlice 28

– obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
– obwód wyznaczony do celów głosownia korespondencyjnego
Każdy wyborca (w tym niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego) złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosownia korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego).
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

artykuł nr 2

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych