artykuł nr 1

Obwieszczenie o granicach i numerach obwodów oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz uchwały Nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Wojew. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 51) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji do spraw referendum
1
Sołectwo Klimontów Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Zysmana 9
27–640 Klimontów
2 Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Kępie, Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
3
Sołectwa: Beradz, Górki, Góry Pęchowskie, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów, Płaczkowice, Pokrzywianka Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
4
Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice Świetlica w Olbierzowicach
27–640 Olbierzowice
5
Sołectwa: Nawodzice, Rybnica Świetlica w Nawodzicach
27–640 Nawodzice
6 Sołectwa: Konary-Kolonia, Konary, Ułanowice Szkoła Podstawowa w Konarach
27–640 Konary 88
7

Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie

Remiza w Nasławicach
27–640 Nasławice
8
Sołectwa: Dziewków, Grabina, Goźlice, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów Szkoła Podstawowa w Goźlicach
27–640 Goźlice 28

– obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

– obwód wyznaczony do celów głosownia korespondencyjnego

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przybywać w dniu referendum.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej, w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosownia korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 600 do 2200.

Wójt Gminy
(-) Marek Goździewski

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych