artykuł nr 1

Adres

ul. Szkolna 1
27640 Klimontów

artykuł nr 2

Kierownik

p.o. Elzbieta Bajur

artykuł nr 3

Statut

Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół i Przedszkola w Klimontowie

I. Postanowienia ogólne

§1
 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola zwany dalej "Zespołem" działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74 z poźn. zm.)
  2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
  4. niniejszego statutu
 2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Klimontów.
 3. Siedzibą Zespołu jest Klimontów a terenem działania Gmina Klimontów.

II. Cel i zadania Zespołu

§2

Podstawowym celem Zespołu jest obsługa publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klimontów, a w szczególności:
 1. w zakresie spraw finansowych:
  1. prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo księgowej,
  2. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
  3. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
  4. opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomicznych oraz informacja w zakresie zadań oświaty i wychowania,
  5. opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac realizowanego z budżetu Gminy.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu oraz udzielanie pomocy i doradztwa w tych sprawach dla kierowników jednostek obsługiwanych.

III. Organizacja i zakres działania

§3
 1. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola zwany dalej Kierownikiem.
 3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje w drodze umowy o pracę i rozwiązuje Zarząd Gminy.
 4. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonywane są przez Przewodniczącego Zarządu Gminy.
 5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw wchodzących w zakres działalności Zespołu.
 6. W przypadku nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Zespołu.
§4
W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Zespołu
 2. Główny Księgowy
 3. dwuosobowe stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
§5

Kierownik Zespołu działa jednoosobowo w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Gminy.

§6

Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie

IV Przepisy końcowe

§7

Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jego zmianie.

§8

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały Rady o jego uchwaleniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy