artykuł nr 1

Adres

ul. Żeromskiego 30
27640 Klimontów

BIP: https://zgkimklimontow.bip.gov.pl/

artykuł nr 2

Kierownik

Grzegorz Wierak

artykuł nr 3

Statut

Statut
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Klimontowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany dalej zakładem funkcjonuje jako: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

§2
Głównym celem zakładu jest w szczególności realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

§3
Siedzibą Zakładu jest Klimontów, a terenem działania teren Gminy.

§4
Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§5
Zakład działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
 • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
§6
Zakład używa pieczęci z napisem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

§7
 1. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Zarząd Gminy i właściwe Komisje Rady Gminy.
 2. W ramach nadzoru Wójt i Komisje mają prawo:
  1. wejścia na teren, wglądu do dokumentów i urządzeń, żądają od kierownika informacji i sprawozdań,
  2. czuwanie aby powierzony majątek nie uległ zniszczeniu, utracie, uszczupleniu i wydawanie w tej sprawie wiążących zaleceń.

Rozdział II
Zadania oraz podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

§8
Do podstawowego zakresu działalności zakładu należy:
 1. budowa, remont i utrzymanie dróg komunalnych, ulic, placów, chodników i przepustów,
 2. zakładanie i utrzymanie terenów zielonych,
 3. utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 4. utrzymanie kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu,
 5. utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych,
 6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska
  1. utrzymanie czystości i porządku publicznego,
  2. utrzymanie wysypiska komunalnego i przejściowych wysypisk dla większych skupisk wiejskich,
  3. utrzymanie parków wiejskich wspólnie z Radami Sołeckimi,
 7. utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych
 8. administrowanie budynkami mieszkalnymi,
 9. utrzymanie wodociągu i studni publicznych oraz innych urządzeń do poboru wody,
 10. świadczenie usług dla ludności z zakresu gospodarki komunalnej,
 11. utrzymanie targowiska i miejsc przeznaczonych do handlu,
 12. wykonywanie innych usług zleconych przez Zarząd Gminy.
§9
Zadania określone w §8 zakład realizuje poprzez:
 1. zawieranie umów i porozumień na odprowadzanie ścieków, utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach łącznie z odśnieżaniem i odladzaniem,
 2. zawieranie umów i porozumień na sprzątanie, wywożenie śmieci, bądź tylko wywożenie zarówno z Klimontowa jak też wysypisk przejściowych,
 3. opracowanie planów w zakresie budowy, utrzymania dróg, ulic, placów, chodników, remontów punktów świetlnych, zasobów mieszkaniowych, urządzeń ściekowych i oczyszczających, targowisko oraz kalkulację kosztów do zatwierdzenia przez Zarząd do realizacji i sfinansowania,
 4. instalowanie koszy na śmieci w miejscach użyteczności publicznej oraz współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w wyposażaniu kosze,
 5. sprawowanie nadzoru nad zakładaniem kwietników, klombów i terenów zielonych,
 6. stałe wywożenie nieczystości stałych i płynnych,
 7. organizowanie wysypisk przejściowych w formie altanek oraz wyposażenie w pojemniki na śmieci,
 8. zapewnienie właściwej gospodarki na wysypisku gminnym,
 9. zapewnienie właściwych urządzeń na targowiskach i miejscach wyznaczonych do handlu,
 10. świadczenie usług innych niż wymienione na rzecz osób fizycznych i prawnych,
 11. zapewnienie bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych i zasobów mieszkaniowych,
 12. prowadzenie innych form działalności, opracowanie przepisów dla lokatorów, instrukcji dla osób fizycznych i prawnych, wytyczonych w zakresie utrzymania czystości i porządku.
§10
Kierownictwo, organizacja i zasady funkcjonowania
 1. Zakładem kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa jego kierownik.
 2. Kierownika Zakładu zatrudnia na czas określony lub nieokreślony Zarząd Gminy.
 3. Kierownik Zakładu zatrudnia swojego Zastępcę w porozumieniu z Zarządem Gminy,
§11
 1. Kierownik Zakładu odpowiada za funkcjonowanie Zakładu zgodnie z kompetencjami określonymi regulaminem organizacyjnym Zakładu.
 2. Kierownik Zakładu występuje w imieniu gminy w granicach udzielonych przez Zarząd Gminy pełnomocnictwa.
§12
Zakład zatrudnia księgowego, stanowisko ds. rozliczeń, zaopatrzenia materiałowego oraz prowadzenia magazynu oraz innych pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

§13
Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagrodzenia regulują odrębne przepisy oraz zakładowy regulamin premiowania.

§14
Szczegółową strukturę organizacyjną określa opracowany przez kierownika zakładu schemat organizacyjny.

Rozdział IV
Majątek Zakładu

§15
Majątek zakładu stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze przydzielone przez organizatora.

§16
Powiększenie majątku następuje poprzez:
 1. zakup z własnych środków zakładu
 2. zakup z budżetu gminy
 3. zakup ze środków samorządowych
 4. darowizn osób fizycznych i prawnych
 5. zapisów osób fizycznych i prawnych
§17
Pomniejszenie majątku może nastąpić:
 1. w przypadku wyeksploatowania
 2. uszkodzenia lub zniszczenia w stopniu powodującym nieopłacalność remontu
 3. w przypadku uznania przez kierownika zakładu i organizatora za zbędny
 4. w innych przypadkach określonych przez organizatora
§18
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych muszą być podpisane przez kierownika i księgowego zakładu.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej

§19
 1. Zakład prowadzi własną gospodarkę finansową.
 2. Podstawę działalności finansowej stanowi plan rzeczowo-finansowy opracowany na każdy rok budżetowy.
 3. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza kierownik zakładu w terminie 1-go miesiąca od uchwalenia budżetu.
 4. Plan rzeczowo-finansowy określa źródła przychodów oraz przeznaczenie rozchodów, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
§20
Przychody zakładu stanowią:
 1. wpływy z własnej działalności gospodarczej,
 2. wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków i dostarczanie wody,
 3. wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 4. ustalona przez Radę Gminy wysokość prowizji za pobór opłaty targowej,
 5. darowizny, zapisy,
 6. dotacja z budżetu gminy,
 7. inne środki od organizacji społeczno-zawodowych oraz osób fizycznych i prawnych.
§21
Środki będące w dyspozycji zakładu mogą być przeznaczone na:
 1. utrzymanie załogi zakładu,
 2. utrzymanie zasobów mieszkaniowych,
 3. utrzymanie urządzeń komunalnych oraz czystości i porządku na terenach przydzielonych,
 4. zakup paliw i smarów oraz energii elektrycznej,
 5. zakup części zamiennych,
 6. utrzymanie terenów zielonych,
 7. utrzymanie majątku zakładu,
 8. inne cele określone w planie rzeczowo-finansowym.
§22
Zakład wyposażony jest w środki obrotowe.

§23
Zakład prowadzi odrębny rachunek budżetowy.

§24
Zakłady gospodarki finansowej regulują:
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
 • ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
§25
Gospodarka finansowa zakładu powiązana jest z budżetem gminy w działach i rozdziałach.

§26
W zakładzie fundusz socjalny jest tworzony na zasadzie przepisów szczególnych.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością zakładu.

§27
Organami nadzoru nad działalnością zakładu są:
Rada Gminy, właściwe Komisje Rady, Zarząd Gminy i Wójt w imieniu Zarządu.

§28
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność zakładu tylko w przypadkach określonych w niniejszym statucie.

§29
 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładu i mogą dokonywać wizytacji i kontroli.
 2. Zarząd Gminy sprawując bezpośredni nadzór może wydawać zlecenia na podstawie przeprowadzonych kontroli sprawdzających.
 3. Komisje Rady sprawując nadzór mogą jedynie opracowywać wnioski, propozycje zleceń, bądź wytycznych.
 4. Wójt w ramach nadzoru upoważniony jest:
  1. do żądania informacji, wkraczania na teren zakładu, prowadzenia wizytacji i kontroli,
  2. wydawania wiążących poleceń w przypadku zagrożenia, utraty, zniszczenia bądź uszczuplenia majątku.

Postanowienia końcowe i przejściowe.

§30
Zmiana statutu lub jego części następuje w trybie jego nadania.

§31
 1. Jeżeli zakład nie będzie spełniał warunków określonych w prawie budżetowym, organizator podejmuje decyzje o jego przekształceniu w jednostkę budżetową lub jego likwidacji.
 2. W razie likwidacji zakładu organizator decyduje o przeznaczeniu majątku.