artykuł nr 1

Wykonanie instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Klimontów 08-09-2003 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 EURO

Wójt Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, powiat sandomierski, woj. Świętokrzyskie, tel: (015) 866 10 06, fax: (015) 866 18 47 e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl - ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych i sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi".
Termin realizacji zamówienia : dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego.
Cena formularza 20,00 zł /brutto/
Termin składania ofert - do dnia 24.09.2003 r. , do godz. 10,00.
Otwarcie ofert w dniu składania o godz. 10,30.
Kryterium oceny ofert - cena 100%
Wadium w wysokości - 500,00 zł.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań - 3 :
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie tynków wewnętrznych
- wykonanie sufitu podwieszanego
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Szemraj w godz. 8,00 - 14,00.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
artykuł nr 2

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 4221016 Rybnica przez wieś

Klimontów 13-08-2003 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wójt Gminy Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, lok.5, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, tel. (015) 866 10 06, fax (015) 866 18 47, www.klimontow.ugm.pl ,
e-mail : klimontow@klimontow.ugm.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi gminnej Nr 4221016 Rybnica przez wieś
Miejsce realizacji: Nawodzice - Rybnica
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej
Termin realizacji (wymagany) - dwa miesiące od daty podpisania umowy
Wadium - 6 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (cena 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 5, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Tadeusz Słoma, e-mail klimontow@klimontow.ugm.pl , tel. (015) 866 10 06, lok.5. w godz. 8,00 - 14,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok.3
Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2003 r. o godz. 10,00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2003 r. o godzinie 10,30 w siedzibie zamawiającego, lok.5
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
artykuł nr 3

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 4221024 w Nowej Wsi

Klimontów 02-08-2003 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wójt Gminy Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, lok. 5, woj. Świętokrzyskie, pow. Sandomierz, tel. (015) 866 10 06, fax. (015) 866 18 47, www.klimontow.ugm.pl, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę i modernizację drogi gminnej Nr 4221024 w Nowej Wsi.
Miejsce realizacji: Nowa Wieś
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium - 4 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 5, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Tadeusz Słoma, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl , tel: (015) 866 10 06, lok.5, w godz. 8,00 - 14,00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 3
Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2003 roku, o godz. 10,00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2003 roku, o godz. 10,30 w siedzibie zamawiającego, lok 5.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
artykuł nr 4

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Remizy OSP w Pokrzywiance

Klimontów 12-06-2003 rok

Wójt Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel./0-15/ 866 10 06, fax /015/ 866 18 47 ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Remizy OSP w Pokrzywiance".
Termin realizacji zamówienia 30 września 2003 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego. Cena formularza -20 zł.
Termin składania ofert - do dnia 03.07.2003 roku, do godz. 10,00.
Otwarcie ofert w dniu składania o godz. 10,30
Kryterium oceny ofert - cena 100%
Wadium w wysokości - 600,00 zł
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy, spełniający warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
artykuł nr 5

Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Klimontowie ul. Słoneczna i ul. Mały Rynek

Klimontów 11-06-2003 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Wójt Gminy Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 2, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, tel. 015 8661006, fax 015 8661847, www.klimontow.ugm.pl, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Klimontowie ul. Słoneczna i ul. Mały Rynek. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) - 2003.09.30. Wadium - 1300 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Szemraj, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, tel. 015 8661006, lok. 5, w godz. 8:00 - 14:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 3. Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2003 o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.