artykuł nr 1

R 7624-4-06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodniez art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.)
zawiadamiam, że:
wdniu 18.12.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m. Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów.

R 7624-4-06
D E C Y Z J A

Na podstawie art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo OchronyŚrodowiska /Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wnioskuZakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów

OKREŚLAM

następująceśrodowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m.Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów na działkach nr ewidencyjny:

-208,326,327,328,329,330,332,333,339,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358, 359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,371,372,373,374,383,370/1,370/2,375/3,376/1w miejscowości Byszów gm. Klimontów

-108,165,113/1,113/2,113/3,114/1,114/2,114/3,114/4,115/1,115/2,115/3,115/4,115/5,116/1,117/1w miejscowości Janowice gm. Samborzec. 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej wraz zpompownią wody i jej zasilaniem energetycznym z m. Janowicegm.Samborzec do m.Byszów gm.Klimontów. Zadaniem projektowanego odcinkajest połączenie istniejącego wodociągu w m. Janowice gm.Samborzec zprojektowanym wodociągiem w miejscowości Byszów. Wodociąg zostałzlokalizowany w działkach prywatnych właścicieli oraz działkachgminnych. Długości sieci wodociągowej wynoszą – 1 212 mb.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości,a także obiektubudowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycieszatą roślinną.
Powierzchnia zajęcia 151,5 m2

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej planowanejdziałalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanegoprzedsięwzięcia).
Przy budowie wodociągu roboty montażowe wykonane będą wwąsko-przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palamiszalunkowymi-wypraskami.Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań zistniejącym uzbrojeniem podziemnym należy rozpocząć od ręcznegowykonania odkrywek istniejących sieci. Prace ziemne przy zbliżeniu doistniejących drzew należy wykonywać ręcznie przy zabezpieczeniu ichoraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Nie występują.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
W celu zasilania pompowni wody występuje zapotrzebowanie
energię elektryczną - 8 kW x 1 szt.
cieplną - brak
gazową - brak

6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Przejście wodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałegoprzekształcenia. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznegonależy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym nie powodującymwycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie nie stanowi źródła potencjalnejpoważnej awarii w środowisku.
Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające siębezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu dokontaktu z wodą.
Przewody wodociągowej powinny być przy układaniu równoległym prowadzonew odległości co najmniej 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych. Wprzypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodamikanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0.6 m.należy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym.
Przedstawić sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej w przypadkuprojektowania przewodów wodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb,gnojowników itp.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiskasubstancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniącychśrodowiskowe
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych – brak
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych - brak
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - brak
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - brak
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn,urządzeń - zestaw pompowy - 1 szt.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Nie występuje.

9. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.
Projektowana sieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie orazleży poza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dlarozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonegooddziaływania.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiemz dnia 27.07.2006r. Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzoryinż.Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działający wimieniu Gminy Klimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m. Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów
Powyższa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znaczącooddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 2573 z 2004r. z późn. zm.).
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia - kanały odkryte lubrurociągi służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączydoprowadzających wodę do budynku zaliczane są do przedsięwzięć, dlaktórych opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może byćwymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontów wystąpił do PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz do StarostySandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzeniaraportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinięnegatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz pozasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianejprocedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestoraraportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem,żeprzedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowiskoi zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieciwodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życiamieszkańców.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udziałspołeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowaniana tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym zetapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń doplanowanej inwestycji.
Niniejsza decyzja została uzgodniona z organem ochrony środowiskaStarostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz Państwowym PowiatowymInspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Starostwo Powiatowe uzgodniłodecyzję bez zastrzeżeń, natomiast PPIS pod pewnymi warunkami, którezostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne naprzedmiotowym terenie, po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszejdecyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięciaorzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9), o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2.
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie zart. 46 ust. 4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowaw art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niżprzed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulecwydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięciamogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz niezmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c).
   
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni oddaty doręczenia.
Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakachopłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.


Otrzymują:
1. Gmina Klimontów
 ul. Zysmana 1
 27-640 Klimontów
2. Starostwo Powiatowe
 27-600 Sandomierzu
 ul. Mickiewicza 34
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym
 ul. Frankowskiego 8
 27-600 Sandomierz
4. Gmina Samborzec
 27-650 Samborzec

Do wiadomości:
Strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie BIP-u.
artykuł nr 2

Decyzja R-7624-3-06

R-7624-3-06

Klimontów, 25.10.2006

 

DECYZJA

Na podstawie:

 • art. 46 ust. 3, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 • art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006.06.05 wnioskodawcy:

Polkomtel S.A. w Warszawie ul Postępu 3, 02-676 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Kornel Zdebel firmy WASKO SA ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam środowiskowe uwarunkowania

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr BT-12181 Byszówka na działce nr ewidencyjny 3/2 położonej w obrębie gruntów miejscowości Borek Klimontowski.

Obecnie na wieży zamontowane są anteny sektorowe pracujące na paśmie GSM oraz trzy anteny paraboliczne.

1. Omawiane przedsięwzięcie obejmować będzie:

 • demontaż jednej z istniejących anten parabolicznych oraz anten sektorowych GSM,

 • montaż dwóch nowych anten parabolicznych,

 • montaż nowych anten sektorowych pracujących w pasmach GSM, DCS i UMTS,

 • ułożenie dodatkowych kabli antenowych,

 • instalację dodatkowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Anteny przewidziane do instalacji:

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 739666 zawieszone na wysokości 42.0 m n.p.t. (na azymutach 80o, 170o, 340o)

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 742215 zawieszone na wysokości 42.0 m n.p.t. (na azymutach 80o, 170o, 340o)

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 742213 zawieszone na wysokości 36.8 m n.p.t. (na azymutach 170o, 270o, 350o)

 • 2 anteny paraboliczne typu Andrew VHLP2-23 zawieszone na wysokości 34.9 m n.p.t. (azymut 179o, 325o)

2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi i środowisko ogranicza się do oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny stacji. Urządzenia elektroniczne i klimatyzator nie spowodują negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w sąsiedztwie stacji bazowej. Nie wykazano również negatywnego oddziaływania na krajobraz, świat zwierzęcy czy ludzi. Z raportu wynika również, iż w rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione, a teren na którym planowane jest przedsięwzięcie zlokalizowany jest w znacznym oddaleniu od obszarów objętych ochroną przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

3. Stację bazową należy zaprojektować w takli sposób, aby jej praca nie powodowała występowania pól elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy większej od 0.1 W/m2 w miejscach dostępnych dla ludności.

4. Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Dla przedsięwzięcia nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6. Z postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że nie ma konieczności ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w rozwiązaniach techniczno-budowalanych i technologicznych inwestycji należy uwzględnić wymogi wynikające z:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 • ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania otrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

UZASADNIENIE

Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Kornel Zdebel firma WASCO S.A. ul. Berbeckiego 6. 44-100 Gliwice wystąpił z wnioskiem z dnia 2006.06.05 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr BT-12181 Byszówka na działce nr ewidencyjny 3/2 położonej w obrębie gruntów miejscowości Borek Klimontowski.

Do wniosku inwestor załączył raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej Nr 12181 Byszówka zlokalizowanej na dz. Nr Ew. 3/2 w miejscowości Borek opracowany przez zespół: mgr inż. Adama Łydka i mgr inż. Teresę Szymborską, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2573 z późn. zm.).

W dniu 27.06.2006 wystąpiono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w celu uzgodnienia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa, w toku którego nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) niniejszą decyzję wydano po uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim (postanowienie z dnia 12.07.2006 znak ŚR.V6613/2-286/06 oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (postanowienie z dnia 18.08.2006 znak SE.V.-4431/141/06).

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.

 

Wnoszący odwołanie obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5.00 zł od odwołania oraz 0.50 zł od każdego załącznika i 15.00 zł od pełnomocnictwa (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

 

Otrzymują:

1.       Firma WASKO S.C.
Pan Kornel Zdebel
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

2.       właściciele nieruchomości, których dotyczy planowana inwestycja
zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntów

3.       a/a

Do wiadomości:

1.       Polkomtel S.A.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

2.       Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach

3.       Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

artykuł nr 3

Obwieszczenie R-7624-6-06

R-7624-6-06

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2006.09.25

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 2006.09.14 na wniosek Zakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorza Szczepańskiego Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Konary, Konary-Kolonia na działkach o nr ewidencyjnych:

 • 97, 104, 105, 116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 133, 135, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 176, 191, 200, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 288, 302, 309, 329, 359, 368, 369, 370, 371, 372, 383, 396, 398, 519, 65/3, 74/2, 87/5, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 101/3, 101/4, 106/2, 107/1, 107/2, 115/1, 119/1, 119/2, 128/2, 131/1, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 137/3, 138/1, 138/2, 143/1, 143/3, 144/1, 144/2, 157/1, 157/2, 166/1, 166/2, 171/2, 172/2, 172/3, 172/5, 172/7, 173/1, 175/5, 175/7, 177/1, 177/2, 177/3, 192/2, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 201/2, 201/3, 202/1, 202/2, 203/1, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 231/1, 231/2, 101/2, 101/1, 108/1 w miejscowości Konary
 • 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 74, 75, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 166, 167, 169, 171, 174, 177, 178, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 255, 281, 282, 285, 286, 287, 291, 299, 303, 305, 306, 329, 330, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 359, 365, 81/2, 21/1, 25/2, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 165/1, 168/1, 170/1, 172/3, 173/1, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 258/2, 301/2, 333/1, 333/2, 341/1, 341/2, 341/3, 105, 122, 254, 301/1 w miejscowości Konary-Kolonia

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 – 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

artykuł nr 4

Obwieszczenie R-7624-5-06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2006.09.05 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

w dniu 2006.08.28 na wniosek Zakładu Usługowego Projektowanie iNadzory inż. Grzegorza Szczepańskiego Przework ul. Głęboka 28działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowaniezmierzajace do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieciwodociągowej wraz z przyłączami w m. Byszó, Rogacz na działach o nrewidencyjnych:

 •  81, 83/2, 83/1, 82, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2,89/, 90, 91, 92, 80, 120, 129, 131/1, 131/2, 121, 128, 127, 122, 123,124, 109, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 144,188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194, 209/1, 209/2, 210, 211, 212,213, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245,246/1, 246/2, 247, 248, 208, 330, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338,339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 386, 387,388, 396, 397, 398, 384, 401, 402, 403, 404, 405/1, 399, 429, 428,434/1, 434/2, 435, 436/1, 437, 438, 440/2, 514, 400, 116, 126, 108,125, 94, 88, 88, 98, 99, 100/1, 102, 102, 104/1, 93, 190, 439, 230, 331w miejscowości Byszów
 • 1,3,17, 19, 20, 22,25, 35/1, 35/2, 46, 52, 69, 71, 58/1, 58/2, 58/3, 72, 75, 76, 77, 81,90, 91/1, 91/2, 94, 95, 98, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 114, 117,120, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 99, 136, 137, 74, 30 21, 385 wmiejscości Rogacz.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych odokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie.

 W terminie21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia wUrzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa iInfrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 - 1530można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualneuwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dn. 2006.08.28


 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r., poz. 717 oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.poz. 717) Urząd Gminy w Klimontowie

zawiadamia, że:

na wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego Biura ObsługiInwestycji "ROLWOD" s.c. Ewa Smul i Ryszard Smul, Radom, ul. Urodzajna4c/3

zostało wszczęte postepowanie w sprawie

 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjip.n. "Sieć wodociągowa z przyłączami Wiązownica Kolonia gm. Staszów -Szymanowice Dolne gm. Klimontów".

Uwagi i wnioski można składac w terminie 14 dni id daty podanianiniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy wKlimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 7.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dn, tj. od dnia 28.08.2006 do dnia 11.09.2006.

Data wygaśnięcia: 2006.09.11 godz. 23:59:00