artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu do 3 lat

Klimontów, dnia 2009.11.25
PG 7224-5-09

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Gminy Klimontów położonych w Konarach gmina Klimontów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu do 3 lat

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Działka nr 108/2 położona w Konarach gm. Klimontów, objęta księgą wieczystą KW 53120
 2. Powierzchnia w ha:
  1.24
 3. Opis nieruchomości:
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne R IIIa-1.21 R IIIb-0.03
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej wykorzystania:
  1. Brak opracowanego MPZP gminy Klimontów
  2. Sposób zagospodarowania cele rolnicze
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
  359.07 zł płatna do:
  I rata 15 marca
  II rata 15 września

Cena osiągnięta w przetargu będzie podlegała raz w roku zwiększeniu w przypadku wzrostu wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych obliczonego jako średnia z I i II półrocza roku poprzedniego ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

artykuł nr 2

Zawiadomienie - obwieszczenie

 

Klimontów, 2009.11.20
PG.7331/32/09
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na Świetlicę Wiejską oraz rozbudowie budynku wraz ze zmianą konstrukcji jego dachu na nieruchomości o numerze ewidencji geodezyjnej: 300/1 – obręb geodezyjny Górki Klimontowskie.
Stosownie do przepisów art. 10 §1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pokój nr 7 od poniedziałku w godz. 8ºº-14ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty wywieszenia.
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • sołtys wsi Górki


 

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

artykuł nr 4

Obwieszczenie

 

Klimontów, 2009.11.04
PG.7331/43/09
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 30.10.2009 zostało wszczęte
na wniosek:
P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której wystąpił pełnomocnik - Pan Dariusz Szporek
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt SND 4411A. W skład projektowanej stacji wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze o gabarytach APM:0,6 m x 0,6 m x 0,9; x 4 szt. zlokalizowane na poziomie gruntu. 0,00m n.p.t.; oraz 6 anten sektorowych (3 na wysokości 39,50 i 3 na wysokości 39,80m n.p.t.) i 4 anteny radiolinii (37,70 i 39,90 m n.p.t.) zamontowane na projektowanym maszcie o wys. 41,30m usytuowanym na działce nr ewid.171 obręb Pęchów, gmina Klimontów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa objętego wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

artykuł nr 5

Obwieszcznie

 

Klimontów, 2009.10.30
PG.7331/42/09
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.10.19 zostało wszczęte
na wniosek:
Wójta Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
„Wodociąg w msc. Pęchów w gm. Klimontów” - dz. nr ewid. 96, 76, 10, 75, 74, 73, 72, 71, 69.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa objętego wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7 w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.