artykuł nr 16

Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT GMINY KLIMONTÓW

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Ireneusza Jarosz zam.Lenarczyce 60 i Stanisława Słowik zam. Garbowice 16  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie ośrodka rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim  w miejscowości Konary na działkach ewidencyjnych nr 25/2, 25/3, 25/4, 402/2 oraz w miejscowości Konary Kolonia na działce ewidencyjnej nr 170/4 gm. Klimontów.

oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

  W ramach  przedsięwzięcia planowana jest budowa wyciągu narciarskiego o długości ok. 400 m. Do wyciągu wykorzystany zostanie naturalny stok o różnicy wzniesień ok. 60 m; transport narciarzy odbywać się będzie przy pomocy wyciągu narciarskiego biegnącego wzdłuż stoku. Projektowany jest budynek II kondygnacyjny z częścią gastronomiczną, hotelową, poczekalnią i wypożyczalnią sprzętu narciarskiego o pow. zabudowy 550 m2 , powstanie plac parkingowy na około 150 miejsc dla samochodów osobowych, projektowane są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

  Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z §3 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

    Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy w Klimontowie, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

 Niniejsza decyzja dla w/w przedsięwzięcia jest wiążąca w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Dnia 02.02.2009 Wójt Klimontowa zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Starosty Sandomierskiego o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu. Starosta Sandomierski pismem z dnia 30.03.2009 znak: RO.XIII. Oś.7633/5/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w opinii sanitarnej z dnia 19.02.2009 r. znak: SE.V-4470/4/09 wyrazili konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ postanowieniem z dnia  03.04.2009 znak:R 7624-2/2/09 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje o:

 • wniosku- umieszczono w ,,Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Urząd Gminy w Klimontowie
 • raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w "Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Urząd Gminy w Klimontowie.

Informuje się o:

 • możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
 • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej,ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 7.07.2009-28.07.2009 w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach 730-1530.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.

artykuł nr 17

Zawiadomienie

Klimontów, dnia 2009.06.02
R 7624-3-09

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia,

że sprawa dotycząca wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku pod zabudowę kabiny lakierniczej na działce nr 136 położonej w Olbierzowicach gm. Klimontów nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia – 05.07.2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii organów wymienionych w art. 64 ww. ustawy.

 
Otrzymują:
 • BIP Urzędu Gminy Klimontów
 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie
 • sołtys wsi Olbierzowice (z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
 • Małgorzata i Grzegorz Kaniewscy
 • Piotr Ćwikło
 • Stanisława Bulira
 • Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lwowska 7
  27-600 Sandomierz
 • Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 • aa.
artykuł nr 18

Obwieszczenie

artykuł nr 19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 20

Informacja o wszczęciu postępowania