artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Klimontów, 19.11.2010
D. 3410/5/10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 340168-2010 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb”
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
artykuł nr 2

Zmiana treści SIWZ

Klimontów, 10.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w wyniku popełnionego błedu literowego w SIWZ w rozdziale XXI pkt 5 dokonuje sprostowania:

 • jest: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykorzystania ..."
 • winno być: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykonania ..."
artykuł nr 3

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów, 8.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

W związku z pytaniem o datę spłat rat kapitałowych - wyjaśniamy, że spłaty rat kapitałowych będa następować w terminach wykazanych w poprawionym załączniku Nr 1 do SIWZ.

artykuł nr 4

Wyjaśnienia treści SIWZ

Klimontów, 4.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

Odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytu do wyliczania odsetek należy stosować kalendarz rzeczywisty, tj. 365/366 dni roku i rzeczywistą ilość dni w miesiącu?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystywanej kwoty kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalandarzowych, natomiast rok 365 dni, a w przypadku roku przestąpnego 366 dni.

Pytanie nr 2:
Jaki będzie ostateczny termin u sposób (jednorazowo lub w transzach) uruchomienia kredytu?
Odpowiedź:
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo, a ostateczny termin jego uruchomienia to 30 grudnia 2010 roku.
Załącznik:
Poprawiony załącznik Nr 1 do SIWZ "Terminarz spłat rat kredytu"

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.) zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale XIX "Odpis sposobu obliczania ceny" trzeciego akapitu zdania - "Stopa bazowa jest równa WIBOR !M, z której ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy, oraz dziań zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy" (7 str.).

artykuł nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ

Klimontów, 4.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

W związku z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 2. potwierdzenie nadania numeru NIP,
 3. zaświadczenie o wyborze Wójta,
 4. uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy,
 5. sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok, za 2009 rok oraz za I półrocze 2010 r.,
 6. sprawozdania RB-27s, RB-28s, RB-Z, RB-N, RB-NDS za III kwartał 2010 r.
 7. uchwały RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, 2009 rok oraz za II kwartał 2010 r.,
 8. uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r.,
 9. uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok,
 10. uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
 11. załączniki do uchwały RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,
 12. wykaz instytucji, w których gmina korzysta z kredytów i pożyczek,
 13. zaktualizowana prognoza długu publicznego dotycząca pełnego okresu kredytowania

informujemy, że powyższe dokumenty zostały udostępnione w formie elektronicznej jako załączniki do niniejszej informacji. Sprawozdania finansowe dostępne są w zakładce Sprawozdania finansowe.

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z JST - brak.

Jednoczesnie odpowiadamy na zapytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzelucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 2:
Czy na wekslu własnym in blanko oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika gminy?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający korzysta z wykupów wierzytelności?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy posiada podpisane umowy, preumowy na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i w jakich wysokościach?
Odpowiedź:
NIE

Załączniki:
Zaktualizowana prognoza długu publicznego dotycząca pełnego okresu kredytowania 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz instytucji, w których gmina korzysta z kredytów i pożyczek 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do uchwały RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu 707 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 311 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2010 roku 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaświadczenie o wyborze Wójta 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Potwierdzenie nadania numeru NIP 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer