artykuł nr 1

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, zaprasza do złożenia ofert na:

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KLIMONTÓW

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 , z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Klimontów, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( t.j. Dz.U. z 2003r. , Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2015 ( od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.), a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2015 roku:

 1. około 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. około 6 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy
 3. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. około 1 projektu zmieniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzenie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz prowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
 3. wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;
 4. poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa, tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić ją za zgodność z oryginałem);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);

Zobowiązanie się do:

 1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia;
 2. wykonywania prac zgodnie z umową a także należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia świadczenia usług od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.
Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień 14 dni od dnia przekazania.
Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) 7 dni do dnia przekazania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn;
 2. odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Kryterium wyboru – najniższa cena
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).

 1. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy);
 2. sporządzenia projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 4. sporządzanie projektów decyzji zmieniających decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie poszczególnych projektów decyzji w 2015 roku, ustala się następujący sposób:

 1. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (DWZ): przewidywana ilość projektów (DWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DWZ) w 2015r.
  tj. 45 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 2. w przypadku decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (DZWZ): przewidziana ilość projektów (DZWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZWZ) w 2015r.,
  tj. 6 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 3. w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DCP); przewidywana ilość projektów DCP w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DCP) w 2015r.
  tj. 10 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 4. w przypadku decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DZCP): przewidywana ilość projektów (DZCP) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZCP) w 2015r.
  tj. 1 x oferowana cena brutto = kwota brutto

Wyjaśnienia wyżej wymienionych oznaczeń:
x – iloczyn
DWZ – decyzja o warunkach zabudowy
DZWZ – decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy
DCP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
DZCP – decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przy wyborze wykonawcy kwota za sporządzenie projektów DWZ, DZWZ, DCP, DZCP zostaną zsumowane i porównane.
Najniższa kwota oznaczać będzie

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofert można składać osobiście lub na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Klimontów”.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofert należy złożyć do dnia 31.12.2014r. w Urzędzie Gminy w Klimontowie do godz. 1300 .
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Pozostałe informacje:
W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą:

 1. pisemną
 2. telefoniczną pod numerem 15 8661-100 wewn. 18
 3. pocztą elektroniczną: a.krycia@klimontow.pl
  Osoba wyznaczona do kontaktu Alicja Krycia – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną.
Informacja zostanie również umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu ofert, części ofert

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 397882- 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część nr 1 - Pieczywo – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
  4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  5. Część nr 5 - Warzywa i owoce - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  6. Część nr 6 - Produkty mleczarskie - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
  8. Część nr 8 - Jaja - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone - P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10

   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
   W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
   1. Część nr 1 - Pieczywo
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 –96,48 pkt
   2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,65 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 90,09 pkt
   4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 85,47 pkt
   5. Część nr 5 - Warzywa i owoce
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   6. Część nr 6 - produkty mleczarskie
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 93,35 pkt
   7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
    1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94 100 pkt
    2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 90,74 pkt
    3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 64,70 pkt
    4. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 59,75 pkt
   8. Część nr 8 - Jaja
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100,00 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 95,56 pkt
   9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,54 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 91,47 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta całkowicie oraz 1 oferta - odrzucona w 2 częściach:
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj 39-200 Dębica ul. Metalowców 33 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niekompletnie uzupełniony formularz ofertowy, oferta na produkty mrożone niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   • Część nr 2 - Artykuły spożywcze: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- brak oferty na pozycję 27 w formularzu cenowym.
     
   • Część nr 5 - Warzywa i owoce: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - brak oferty na pozycję 7 i 10 w formularzu cenowym.

    Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych - tekst jednolity z dn. 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.,
    Ponadto na podst art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16 oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach arytmetycznych w Część nr 2 - artykuły spożywcze poz. 44 w formularzu cenowym, Część nr 3 - mięso wieprzowe i wołowe: poz. 6 w formularzu cenowym, Część nr 6 - produkty mleczarskie poz. 1 w formularzu cenowym oraz poinformował o tym Wykonawcę z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
    Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Proponowany termin podpisania umowy - 29 grudzień 2014r.
   

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1szt. o wymiarach 150x200cm w ramach promocji projektu.

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661106, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Sylwia Nowak-Czerwińska
 2. Termin wykonania zamówienia
  do 29.12.2014 r.
 3. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 19.12.2014 r.


artykuł nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.