artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 2016.12.13 zostało wszczęte na wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wiejskiej oraz pojemnika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10,0m3 na działce nr ewid. 235/7 położonej w Pęchowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Pęchów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1530

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 14.10.2016 na wniosek

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R.6220.2.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Budowa drogi gminnej w m. Klimontów-Targowisko”

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 202/2016, a wniosek pod nr 150/2016.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane drogi o nawierzchni twardej (…)).

Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych pokój nr 7 w godzinach 730-1530.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i tablicy sołeckiej w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej UG.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art.10 , 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamia,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 21.09.2016 zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa drogi gminnej w m. Klimontów-Targowisko” realizowanego przez Gminę Klimontów (ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów)

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.

Strony postępowania administracyjnego maja prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Klimontów

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353) oraz art. 10, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Wójt Klimontowa

zawiadamia, iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów-Targowisko” realizowanym przez Gminę Klimontów (ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów) zostało złożone przez inwestora uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W ramach uzupełnienia karty informacyjnej dodano dodatkowe działki o numerach: 1210, 1231, 1232, 729/4 obręb nr 12 Klimontów.

Z dokumentacją strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach 730-1530

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zawiadamiam strony, iż na wniosek z dnia 29.06.2016 r.

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

 • budowa drogi gminnej publicznej dojazdowej o nawierzchni asfaltowej
 • budowa elementów odwodnienia drogi wraz z rowami i przepustami
 • budowa elementów odwodnienia drogi wraz z rowami i przepustami
 • budowa poboczy i zjazdów utwardzonych kruszywem
 • budowa chodników i zjazdów utwardzonych kostką
 • budowa miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem lub/i kostką brukowa lub/i o nawierzchni asfaltowej w obrębie projektowanej drogi gminnej
 • budowa elementów sieci kanalizacji deszczowej
 • budowa kanału technologicznego dla infrastruktury technicznej z elementów prefabrykowanych lub/i przewodów rurowych

Miejscem realizacji inwestycji są następujące działki: 238/4, 754/1, 756, 1275, 757, 759, 765/6, 769/2, 755, 753/2, 752/2, 751/2, 750/2, 765/9, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219/3, 1219/2, 1219/1, 1218, 1217, 1209, 1211, 1212, 1216/2, 1230/2, 807/2, 806/2, 1519, 803/2, 804/2 obręb nr 12 Klimontów Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet (zakładka system informacji o środowisku) pod Nr 150 i 151.
Stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych objętych inwestycją oraz bezpośrednio przyległych do działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w godzinach pracy Urzędu.