artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin Dziewków od km 3+547 do km 5+347”

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dziewków, Ossolin.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm) oraz §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam strony, iż na wniosek z dnia 22.09.2017 r. (data wpływu: 16.10.2017 r.)

Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z s. w Samborcu
Samborzec 199 27-650 Samborzec

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347”.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice na odcinku od km 3+547 do km 5+347.
Miejscem realizacji inwestycji są następujące działki:
23/1 obręb Dziewków
202 i 207 obręb Ossolin
Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 26/2017.
Stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych objętych inwestycją oraz bezpośrednio przyległych do działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w godzinach pracy Urzędu.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam strony, iż na wniosek:

Pana Kamila Krupa

reprezentującego:

Nadleśnictwo Staszów
ul. Oględowska 4
28-200 Staszów

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:

„Rewitalizacja stawów w Rybnicy – rewitalizacja stawu Rybnica II oraz rewitalizacja stawu Rybnica III w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Do przedmiotowego wniosku zostały załączone następujące dokumenty: karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie; mapa zasadnicza 1:500 z zakreślonym terenem inwestycji, mapa poglądowa 1:10000 z naniesioną lokalizacją inwestycji, wypis i wyrys z MPZP Gminy Bogoria zaświadczenie o braku planu w gminie Klimontów oraz pełnomocnictwo.

Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 22/2017

Miejscem realizacji przedsięwzięcia są działki o nr ewidencyjnym:

800, 802 obręb Budy gm. Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

258, 257/2 obręb Rybnica gm. Klimontów, powiat sandomierski woj. świętokrzyskie

Planowane przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji zbiorników wodnych „Rybnica II” i „Rybnica III” wchodzących w skład kompleksu czterech kaskadowych zbiorników wodnych „Rybnica”.

Zbiorniki „Rybnica II” oraz „Rybnica III” mają uszkodzone urządzenia przelewowe i groble wymagające naprawy, w związku z tym nie mogą one prawidłowo piętrzyć oraz retencjonować wody. Rozmycia grobli zbiornika „Rybnica II” i „Rybnica III” spowodowały znaczne zamulenie czaszy przedmiotowych zbiorników.

W ramach robót budowlanych planowane jest:

 • wykonanie robót przygotowawczych tj. usunięcie drzew i zakrzaczeń
 • opróżnienie czaszy zbiorników i wykonanie kanału obiegowego w czaszy zbiorników
 • rozbiórka istniejących grobli i urządzeń przelewowych
 • formowanie i oczyszczenie czaszy zbiornika
 • formowanie grobli zbiorników

Parametry projektowanych urządzeń:

Zbiornik Rybnica II

 • maksymalny poziom piętrzenia do 3,5 m,
 • powierzchnia lustra przy maksymalnym poziomie piętrzenia do 1.2 ha
 • maksymalna objętość zbiornika do 24 000 m3
 • rodzaj zamknięć: szandory drewniane
 • umocnienia przeciwerozyjne: narzut kamienny układany na geowłókninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
 • urządzenia rozpraszające energie: niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym,
 • grobla piętrząca o konstrukcji ziemnej doszczelniona z folii PVC i ścianki szczelnej typu larsen (winylowy lub stalowy).

Zbiornik Rybnica III

 • maksymalny poziom piętrzenia do 3,5 m
 • powierzchnia lustra przy maksymalnym poziomie piętrzenia do 2.1 ha,
 • maksymalna objętość zbiornika do 42 000 m3
 • rodzaj zamknięć: szandory drewniane,
 • umocnienia przeciwerozyjne: narzut kamienny układany na geowłókninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
 • urządzenia rozpraszające energie: niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym,
 • grobla piętrząca o konstrukcji ziemnej doszczelniona z folii PVC i ścianki szczelnej typu larsen (winylowy lub stalowy).

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie:

 • na terenie Gminy Bogoria jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria-Etap II  działki nr 800,802 obręb Budy znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1.WS.1 teren wód powierzchniowych śródlądowych z podstawowym przeznaczeniem pod zbiornik wodny śródleśny.
 • na terenie Gminy Klimontów brak MPZP.

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U .z 2016 r. poz.71) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane to jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, c, d.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.

Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego {Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek na których planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

W związku z powyższym informuję, że strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godz. 730-1430

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 2017.09.25 została wydana na rzecz Gminy Klimontów decyzja PG.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 24/2, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1430.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Klimontów postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 24 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 24/2, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów uzyskano niezbędne uzgodnienia organów oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.