artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe na koniec 2006 roku

RB-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
RB-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
RB-30 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
RB-33 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
RB-N - Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/j.s.t.
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
RB-ST - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/j.s.t.
RB-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/funuszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/j.s.t.