artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia w 2011 r.

Wykaz umorzeń zaległości i należności podatkowych w 2011r na kwotę powyżej 500 zł z uwagi na ważny interes strony i ważny interes publiczny

podatek rolny:
Dywan Wiesława – kwota umorzenia zaległości – 582,00
Przytuła Wiesław – kwota umorzenia zaległości– 752,00
Cira Maria - kwota umorzenia zaległości – 652,00
Pietrzyk Bożena - kwota umorzenia zaległości– 705,00
Kaniewska Małgorzata - kwota umorzenia zaległości - 1060,00
Chmielowiec Henryk - kwota umorzenia zaległości - 502,00
Pawłowski Marian – kwota umorzenia zaległości – 947,00
Brzeski Jerzy – kwota umorzenia zaległości – 655,70
Meszek Janina - kwota umorzenia - 524,00 zaległości za 2008 i 2009r
odsetki:
Pawłowski Marian – 2308,00
podatek od nieruchomości :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kwota umorzenia należności 67.347,00 – umorzenie należności za 2011rok – umorzenie z uwagi na ważny interes publiczny.
Bień Ryszard - kwota umorzenia – 3.152,00 – zaległości za 2008 i 2009 r
Bień Ryszard - kwota umorzenia – 2.938,00 – zaległości za 2010 r
Brzeski Jerzy – kwota umorzenia - 2.119,37 – zaległości z lat 1998-2008
odsetki:
Brzeski Jerzy - kwota umorzenia zaległości – 3.831,00
podatek od środków transportowych
odsetki:
Wiesław Zimnicki – kwota umorzenia - 2.589,00

Wykaz ulg ustawowych udzielonych z tytułu nabycia gruntu i ulg inwestycyjnych powyżej kwoty 500 zł w 2011r

Ulgi z tytułu nabycia gruntu
Rutkowski Tomasz – 816,33

Ulgi inwestycyjne
ulg inwestycyjnych powyżej kwoty 500 zł nie zastosowano.

Wykaz osób którym została udzielona pomoc de minimis w związku ze zróżnicowaniem stawek w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy
W roku 2011 w związku ze zróżnicowaniem stawek podatku od nieruchomości – uchwała Rady Gminy Klimontów Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r pomoc de minimis powyżej kwoty 500 zł otrzymali następujący przedsiębiorcy:
Poczta Polska – kwota pomocy – 1.360,00
Kubik Kazimierz – kwota pomocy – 3.564,00
Stępień Marek – kwota pomocy – 550,00
Skibiński Leszek- kwota pomocy – 712,00
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 4.302,00
Goździewski Andrzej – 1.875,00
Stasiak Zdzisław – 1.650,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 4.709,00
Kaniewski Grzegorz – 693,00

Wykaz osób którym rozłożono na raty płatność podatku rolnego powyżej kwoty 500 zł
podatek rolny
brak
podatek od nieruchomości
brak

Odroczeń terminu płatności podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę powyżej 500 zł
Nie zastosowano