artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy (2016.12.29)

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/232/16 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2017 r. 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały XXXIII/231/16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/231/16 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Klimontowa na lata 2016-2023" 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/230/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 296 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/229/16 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/228/16 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/227/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/226/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030 526 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/225/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 664 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/224/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/223/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031 560 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy (2016.11.29)

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/222/16 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administarcyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/221/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/220/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/219/16 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Konary-Kolonia 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/218/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/217/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/216/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 896 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/215/16 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/214/16 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/213/16 w sprawie opłaty targowej 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/212/16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/211/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/210/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy (2016.11.14)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy (2016.10.06)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy (2016.09.30)