główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzule informacyjne

Załączniki:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)164 KB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniemnumeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy (PL/UKR)135 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - prawo wodne62 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - postępowanie powypadkowe87 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Pożytek Publiczny87 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ochotnicze Straże Pożarne86 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne do 30000 ?67 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne82 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wnioski, zaświadczenia73 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zasady rozpatrywania skarg i wniosków77 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - utrwalanie przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej przez monitoring audio-video63 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - proces rekrutacji70 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rejestr wyborców67 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty77 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych ze składaniem i obsługą petycji69 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym64 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z udzieleniem informacji publicznej68 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ludności82 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste80 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego75 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez monitoring wizyjny.68 KB
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydatów na ławników78 KB
Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników78 KB