główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/261/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/269/10 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów

Uchwała Nr XXXVI/275/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/276/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXVI/283/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/294/10 w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"
Uchwała Nr XXXIX/302/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XL/309/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLI/313/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLII/319/10 w sprawie pomnika przyrody
Uchwała Nr XLII/327/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/329/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Uchwała Nr XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10
Uchwała Nr XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała II/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała III/9/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.
Uchwała III/10/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Uchwała III/11/2010 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała III/12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r., terminu płatności, sposobu jej poboru, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Uchwała III/14/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
Uchwała III/15/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała III/17/2010 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Załączniki:
Uchwała III/17/2010 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.178 KB
Uchwała III/15/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała III/14/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.215 KB
Uchwała III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.318 KB
Uchwała III/12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r., terminu płatności, sposobu jej poboru, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.477 KB
Uchwała III/11/2010 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.MB
Uchwała III/10/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.922 KB
Uchwała III/9/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.162 KB
Uchwała II/8/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10267 KB
Uchwała Nr XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok1,010 KB
Uchwała Nr XLIII/329/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XLII/327/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XLII/319/10 w sprawie pomnika przyrody18 KB
Uchwała Nr XLI/313/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XL/309/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/302/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.MB
Uchwała Nr XXXIX/294/10 w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"300 KB
Uchwała Nr XXXVI/283/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.124 KB
Uchwała Nr XXXVI/276/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych23 KB
Uchwała Nr XXXVI/275/10 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości31 KB
Uchwała Nr XXXV/269/10 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów67 KB
Uchwała Nr XXXV/261/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok363 KB