artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie
o udzieleniu zamówienia

Nazwa zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001155T (4221028) Górki Klimontowskie przez wieś o długości 640 m

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia:
Wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym, wyrówanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek miner.-bitum., wykonanie przepustów pod koroną drogi, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennyn.

Słownik zamówień:
42.23.31.40-2

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT):
102 868.00 PLN

Data udzielenia zamówienia:
11.10.2007

Liczba otrzymanych ofert:
3

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6
23-200 Kraśnik
woj. lubelskie

Oferta z najniższą ceną: 102 868.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 103 247.81 PLN
Cena wybranej oferty: 102 868.00 PLN

artykuł nr 2

Zawiadomienie

NF.3400/1/07

Klimontów, 2007.09.21

Zawiadomienie

Gmina Klimontów wKlimontowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29stycznia 2007 roku - Prawo zamówień publicznych niniejszym zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Zaciągnięcie kredytudługoterminowego na okres 5 lat w wysokości 2 000 000 zł" złożono 2ważne oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne
ul. Rynek 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
cena oferty: 350 689.41 zł
oferta uzyskała 500.00 pkt

Drugą ofertę w postępowaniu złożył:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
cena oferty: 369 832.41 zł
oferta uzyskała 474.10 pkt.

artykuł nr 3

Udzielenie kredytu długoterminowego

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
email: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Termin realizacji zamówienia:
28 września 2007 roku

Określenie przedmiotu zamówienia:
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 2 000 000 PLN naokres 5 lat od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na finansowanieplanowanego deficytu budżetu Gminy Klimontów na 2007 rok i spłatę w2007 roku długoterminowych zobowiązań.

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Zamawiający nie zamierza:
- zawrzeć umowy ramowej
- ustanowić dynamicznego systemu zakupów
- dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%

Udział w przetargu mogą wziąć:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienie
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ipzp
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapeniającej wykonania zamówienia

Ocena spełnienia:
Ww. warunki ocenione zostaną w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

Oświadczenie i dokumenty:
- wypełniony formularz OFERTA
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665 ze zm.)
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
- oświadczenie wykonawcy o spełenieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 upzp.

Termin i miejsce składania ofert:
2007.09.20, godz. 1100 - Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Termin związania ofertą:
30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu:
Elżbieta Słowińska

UWAGA !!!
Nastąpiła modyfikacja SIWZ, dodatkowe informacje dostępne są w tym miejscu: link
artykuł nr 4

Odbudowa drogi gminnej

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
mail: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
roboty budowalne

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001155T (4221028) Górki Klimontowskie przez wieś o długości 640 m: wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie powierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie przepustów pod koroną drogi, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym.

Wymagane wadium:
5 000.00 PLN

Informacje o uzyskaniu SIWZ:
SIWZ do odebranie w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pok. 5 w godz. 800-1400, za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Termin wykonania robót:
1 miesiąc

Termin związania ofertą:
30 dni

Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

Termin składania ofert:
2007.10.03 godz. 900

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego (sekretariat)
artykuł nr 5

Udzielenie kredytu długoterminowego

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
email: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 2 000 000 PLN na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klimontów na 2007 rok i spłatę w 2007 roku długoterminowych zobowiązań.

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Zamawiający nie zamierza:
- zawrzeć umowy ramowej
- ustanowić dynamicznego systemu zakupów
- dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
2007.08.24, godz. 1100 - Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Termin związania ofertą:
30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu:
Elżbieta Słowińska

Rozstrzygnięcie:
Złożonych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 355 703.00 PLN
Wybrano:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
ul. Mariacka 6
27-600 Sandomierz