artykuł nr 1

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkowice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej nr 001132T w miejscowości Wilkowice o dł. 270 m od km 0+240 do km 0+510

Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne, nie przysługuje odwołanie
Określenie przedmiotu:
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, plantowanie poboczy z jednoczesnym uzupełnieniem

Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Data zakończenia: 20.10.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godz. 930, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 194712-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 52 490.00 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 52 490.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 52 930.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów

artykuł nr 2

Odbudowa drogi gminnej Płaczkowice przez wieś

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej nr 001153T (4221026) Płaczkowice przez wieś o dł. 300 m od km 0+160 do km 0+460

Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne, nie przysługuje odwołanie
Określenie przedmiotu:
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, plantowanie poboczy z jednoczesnym uzupełnieniem

Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Data zakończenia: 20.10.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godz. 900, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 194653-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 49 087.50 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 49 087.50 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 50 925.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów

artykuł nr 3

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3400/1/08
Klimontów, 2008.08.06
Do wszystkich Wykonawców nr post. 166535-2008
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 166535-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Pytanie: Czy w przypadku zwiększenia długości sieci w stosunku do opisanego w SIWZ zakresu, zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy termin wykonania zamówienia: "6 miesięcy od dnia podpisania umowy" obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też złożenie materiałów do decyzji pozwolenie na budowę? Z uwagi na krótki termin wykonania i długotrwałość wydawania niektórych decyzji (np. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - 4-6 miesięcy) wnioskujemy aby sześciomiesięczny okres realizacji projektu obejmował okres od podpisania umowy do momentu złożenia materiałów do decyzji pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Okres 6 miesięcy obejmuje czas od podpisania umowy do złożenia materiałów od decyzji pozwolenia na budowę (pkt 3.1. ppkt 9 SIWZ).

Pytanie: Jakie istniejące uzbrojenie występuje na terenie objętym projektem?
Odpowiedź: Sieć energetyczna i sieć telekomunikacyjna.

Pytanie: Czy na cały zakres objęty projektem są istniejące mapy zasadnicze, czy też należy dokonać nowego pomiaru? Prosimy o podanie zakresu nowego pomiaru.
Odpowiedź: Na cały zakres objęty planowanym projektem są mapy zasadnicze.

Pytanie: Czy zamawiający może zawrzeć w umowie zapis o karach umownych w przypadku nieterminowej płatności faktur dla wykonawcy?
Odpowiedź: Nie

Pytanie
: Ponieważ nie jest możliwe określenie w tej chwili terminu rozstrzygnięcia przetargu, czy terminy w harmonogramie mogą być podane w miesiącach od dnia podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak

Pytanie: Czy na terenie objętym projektem występują tereny zamknięte, np. linie kolejowe, dla których decyzja środowiskowa i lokalizacyjna oraz pozwolenie na budowę są wydawane przez wojewodę?
Odpowiedź: Nie
artykuł nr 4

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3400/1/08
Klimontów, 2008.08.04
Do wszystkich Wykonawców nr post. 166535-2008
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 166535-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Pytanie: W jakim okresie zostaną wydane prawomocne decyzje "lokalizacyjna" i "środowiskowa" dla tego zadania?
Odpowiedź: 2 miesiące

Pytanie: Czy Zamawiający posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy Zamawiający posiada opracowanie "Koncepcja wodociągu dla gm. Klimontów" Czy zatwierdzona? Czy jest realizowana?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne do projektu sieci wodociągowej stanowiącej przedmiot zamówienia (ca 14 km sieci i 130 przyłączy)? tj. zapewnienie dostawy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych (ca. 3.0 l/s i p.pożarowych 10 l/s)?
Odpowiedź: Nie posiada warunków technicznych. Posiada zapewnienie dostaw wody.

Pytanie: Do wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej potrzebne (niezbędne) jest współdziałanie Zamawiającego (art. 640 KC) i dlatego pytanie: czy Wójt Gminy podejmie decyzje dotyczące skierowania do Starosty wniosku o czasowym ograniczeniu praw rzeczowych właściciela gruntu (działki) w przypadku odmowy jego zgody na wykonanie projektowanego wodociągu?
Odpowiedź: Tak

Pytanie: Czy Zamawiający skieruje do Sądu wnioski o ustalenie kuratorów spadku dla nieruchomości (art. 666-668 KPC), których prawni właściciele (współwłaściciele) nie żyją, a podział spadku nie został sądownie dokonany?
Odpowiedź: Tak, po wyczerpaniu możliwości ustalenia władającego gruntem.
artykuł nr 5

Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu techniczno-budowalnego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów

Rodzaj zamówienia: Usługi
Określenie przedmiotu:
Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków ok. 14 km sieci i 130 szt. przyłączy.

Wspólny słownik zamówień: 74.23.20.00-4
Dodatkowe przedmioty: 74.23.22.20-2, 74.27.40.00-0
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 3 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 godz. 945, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Otwarcie ofert: 11.08.2008 godz. 1000, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
Termin związania ofertą: 30 dni

Rozstrzygnięcie:

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gm. Klimontów" dokonano wybory najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce na wykonawcę zadania.
Cena oferty: 159 820.00 zł - ocena 300 punktów.

W postępowaniu przetargowym złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy:

 • EKO-PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański
  ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk
  Cena: 169 580.00 zł brutto - ocena 282.72 pkt
 • Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych mgr inż. Stanisław Kłosiński
  ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno
  Cena - 256 200.00 zł brutto - ocena 187.14 pkt
 • Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji "Perfekt" Grupa Kielecka
  ul. Astronautów 7/1, 25-337 Kielce
  Cena - 196 420.00 zł brutto - ocena 244.11 pkt
 • Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków mgr inż. Adam Marzec
  ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
  Cena 218 380.00 zł brutto - ocena 219.54 pkt
 • Termoprojekt sp. z o.o.
  ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
  Cena: 840 580.00 zł brutto - ocena 57.03 pkt
 • Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie sp. z o.o.
  ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa
  Cena: 292 530.38 zł brutto - ocena 163.89 pkt